Ngày 26/09/2014: AAM 15.40 -0.10(-0.65%) | ABT 51 0.50(0.99%) | ACC 27 0(0%) | ACL 12.50 0.30(2.46%) | AGF 21.50 -0.30(-1.38%) | AGM 11.70 -0.30(-2.50%) | AGR 7.30 -0.20(-2.67%) | ALP 4.10 -0.20(-4.65%) | ANV 10.40 -0.10(-0.95%) | APC 16.50 -0.30(-1.79%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 11.60 0.10(0.87%) | ASP 7.90 FL -0.50(-5.95%) | ATA 5 -0.10(-1.96%) | AVF 4.60 -0.10(-2.13%) | BBC 59 -0.50(-0.84%) | BCE 11.80 -0.10(-0.84%) | BCI 19.40 -0.10(-0.51%) | BGM 4.90 -0.10(-2%) | BHS 11.20 -0.20(-1.75%) | BIC 14.20 0.40(2.90%) | BID 13.80 -0.10(-0.72%) | BMC 29.80 0.10(0.34%) | BMI 16.90 0.40(2.42%) | BMP 69 0(0%) | BRC 9.90 0(0%) | BSI 9.50 0(0%) | BT6 7.10 -0.10(-1.39%) | BTP 13 -0.10(-0.76%) | BTT 36.10 -0.70(-1.90%) | BVH 40.80 0.50(1.24%) | C21 19 0.30(1.60%) | C32 32.50 1(3.17%) | C47 15.90 -0.10(-0.63%) | CCI 11 -0.10(-0.90%) | CCL 5.80 CE 0.30(5.45%) | CDC 9.80 -0.10(-1.01%) | CIG 3.40 0(0%) | CII 21.50 0.60(2.87%) | CLC 30 0.30(1.01%) | CLG 7.80 0.10(1.30%) | CLL 36.50 0.30(0.83%) | CLW 15.60 0(0%) | CMG 8.70 0.40(4.82%) | CMT 0 0(0%) | CMV 13.60 0(0%) | CMX 8.10 0(0%) | CNG 38.30 0.10(0.26%) | COM 34 -2.40(-6.59%) | CSM 46 -1.20(-2.54%) | CTD 66 1(1.54%) | CTG 14.60 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 4.70 0.20(4.44%) | D2D 33 0(0%) | DAG 0 0(0%) | DCL 33.90 0.40(1.19%) | DCT 2.60 0(0%) | DHA 13.10 0(0%) | DHC 20.90 -0.30(-1.42%) | DHG 91.50 0(0%) | DHM 7.10 -0.10(-1.39%) | DIC 8.70 0(0%) | DIG 14.60 0.10(0.69%) | DLG 10.10 -0.20(-1.94%) | DMC 42.80 -0.20(-0.47%) | DPM 30.80 -0.20(-0.65%) | DPR 42 1(2.44%) | DQC 51 FL -3.50(-6.42%) | DRC 61 -2(-3.17%) | DRH 4.20 0(0%) | DRL 0 0(0%) | DSN 62.50 1(1.63%) | DTA 3.60 CE 0.20(5.88%) | DTL 9.30 0.20(2.20%) | DTT 7 -0.10(-1.41%) | DVP 44.70 -0.30(-0.67%) | DXG 15.90 -0.10(-0.63%) | DXV 4.80 0(0%) | EIB 12.30 0(0%) | ELC 14.10 0.20(1.44%) | EMC 5.90 0.20(3.51%) | EVE 24.70 FL -1.80(-6.79%) | FCM 12.80 -0.30(-2.29%) | FCN 24.30 -0.40(-1.62%) | FDC 26.30 0.60(2.33%) | FLC 11.40 -0.20(-1.72%) | FMC 31.80 -0.60(-1.85%) | FPT 52.50 -1(-1.87%) | GAS 108 1(0.93%) | GDT 29.50 -0.40(-1.34%) | GIL 24.50 0(0%) | GMC 32.50 -1.90(-5.52%) | GMD 35.50 0.10(0.28%) | GSP 13 -0.40(-2.99%) | GTA 12.60 0.20(1.61%) | GTT 4.90 0.10(2.08%) | HAG 24.10 -0.30(-1.23%) | HAI 44.90 2.30(5.40%) | HAP 8.60 -0.10(-1.15%) | HAR 9.50 -0.10(-1.04%) | HAS 5.90 -0.10(-1.67%) | HAX 7.50 0.10(1.35%) | HBC 15.60 0.10(0.65%) | HCM 38.60 0.10(0.26%) | HDC 22.40 CE 1.40(6.67%) | HDG 28 0(0%) | HHS 17.40 -0.30(-1.69%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.80 FL -0.30(-5.88%) | HMC 9.30 0.10(1.09%) | HOT 0 0(0%) | HPG 58 -0.50(-0.85%) | HQC 7.90 0(0%) | HRC 39 0(0%) | HSG 44 1.10(2.56%) | HSI 3.10 0.10(3.33%) | HT1 14.80 0.20(1.37%) | HTI 10.90 -0.10(-0.91%) | HTL 0 0(0%) | HTV 19 0.70(3.83%) | HU1 8.50 0(0%) | HU3 10.60 0(0%) | HVG 31.50 -0.70(-2.17%) | HVX 6.10 -0.20(-3.17%) | ICF 6.50 -0.10(-1.52%) | IDI 12.70 0.10(0.79%) | IJC 13.70 -0.20(-1.44%) | IMP 40.80 1.80(4.62%) | ITA 8.70 0(0%) | ITC 8.10 0(0%) | ITD 11.40 CE 0.70(6.54%) | JVC 16.30 -0.10(-0.61%) | KAC 14 0(0%) | KBC 14.70 0.20(1.38%) | KDC 61 -0.50(-0.81%) | KDH 20.80 0.30(1.46%) | KHA 20.20 -1.30(-6.05%) | KHP 14 0(0%) | KMR 8.20 0(0%) | KSA 9.20 0(0%) | KSB 28.70 -0.10(-0.35%) | KSH 23.20 CE 1.50(6.91%) | KSS 6 -0.20(-3.23%) | KTB 6.20 0(0%) | L10 14.10 -0.10(-0.70%) | LAF 15.60 -0.20(-1.27%) | LBM 13.20 0(0%) | LCG 8.80 0(0%) | LCM 6 0(0%) | LGC 26.10 0.60(2.35%) | LGL 6.30 -0.30(-4.55%) | LHG 8.90 0.20(2.30%) | LIX 30 0(0%) | LM8 22.50 0(0%) | LSS 10.20 0(0%) | MBB 13.60 0(0%) | MCG 7.80 0.40(5.41%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.60 FL -0.40(-5.71%) | MHC 16.70 -0.30(-1.76%) | MPC 71 3(4.41%) | MSN 82.50 -1(-1.20%) | MTG 4.90 0(0%) | MWG 167 6(3.73%) | NAV 7.30 0.20(2.82%) | NBB 23.90 0(0%) | NHS 11 -0.10(-0.90%) | NHW 10.90 CE 0.70(6.86%) | NKG 10.10 -0.10(-0.98%) | NLG 18 0(0%) | NNC 63 0.50(0.80%) | NSC 79 0(0%) | NTL 15.60 0(0%) | NVN 3.10 -0.10(-3.13%) | NVT 6 -0.20(-3.23%) | OGC 11.50 0.10(0.88%) | OPC 62 1.50(2.48%) | PAC 24.50 -0.20(-0.81%) | PAN 44 0.30(0.69%) | PDN 35.50 1.50(4.41%) | PDR 14 0.30(2.19%) | PET 23.30 0.20(0.87%) | PGC 14.50 -0.20(-1.36%) | PGD 36.30 0(0%) | PGI 10.20 0(0%) | PHR 29 -0.30(-1.02%) | PIT 8 0.20(2.56%) | PJT 8.10 0.20(2.53%) | PNC 9.40 0.30(3.30%) | PNJ 37.80 0(0%) | POM 10.10 0(0%) | PPC 25.30 0.60(2.43%) | PPI 11.60 -0.10(-0.85%) | PTB 64.50 -2(-3.01%) | PTC 5.90 0(0%) | PTK 5.10 0(0%) | PTL 4.10 0.10(2.50%) | PVD 97.50 -0.50(-0.51%) | PVT 17.40 -0.20(-1.14%) | PXI 10.50 CE 0.60(6.06%) | PXL 4.90 -0.10(-2%) | PXS 35.10 0.90(2.63%) | PXT 6.60 CE 0.40(6.45%) | QCG 9.50 -0.20(-2.06%) | RAL 45 -1.50(-3.23%) | RDP 18.70 0(0%) | REE 29.60 -0.40(-1.33%) | RIC 10.60 0.60(6%) | SAM 13.40 0.40(3.08%) | SAV 12.20 -0.40(-3.17%) | SBA 10.80 -0.10(-0.92%) | SBC 13 0(0%) | SBT 11.80 -0.10(-0.84%) | SC5 26.40 0(0%) | SCD 25.10 0(0%) | SEC 11.40 0(0%) | SFC 29.10 CE 1.90(6.99%) | SFI 31.30 -0.80(-2.49%) | SGT 4.50 0.20(4.65%) | SHI 7.90 -0.10(-1.25%) | SHP 15.50 0.20(1.31%) | SII 19 CE 1.20(6.74%) | SJD 29.80 0(0%) | SJS 25.20 -0.40(-1.56%) | SKG 41.90 0.80(1.95%) | SMA 5.50 -0.20(-3.51%) | SMC 10.50 0(0%) | SPM 25.60 0.60(2.40%) | SRC 27.20 -0.60(-2.16%) | SRF 15.30 -0.30(-1.92%) | SSC 58.50 1(1.74%) | SSI 29.20 0.40(1.39%) | ST8 20.50 0(0%) | STB 18.70 -0.10(-0.53%) | STG 0 0(0%) | STT 4.70 FL -0.30(-6%) | SVC 16.50 0.20(1.23%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.10 FL -0.40(-6.15%) | SZL 20.40 0.30(1.49%) | TAC 0 0(0%) | TBC 23.10 0.60(2.67%) | TCL 28 -0.10(-0.36%) | TCM 34.80 -0.60(-1.69%) | TCO 12.10 -0.20(-1.63%) | TCR 4.80 -0.10(-2.04%) | TDC 9.70 -0.10(-1.02%) | TDH 18.40 -0.20(-1.08%) | TDW 0 0(0%) | THG 11.60 -0.60(-4.92%) | TIC 11.30 -0.20(-1.74%) | TIE 17 0(0%) | TIX 21 -0.10(-0.47%) | TLG 54 0(0%) | TLH 8.80 0.10(1.15%) | TMP 22.50 -1(-4.26%) | TMS 38 0.80(2.15%) | TMT 13.60 -0.20(-1.45%) | TNA 27.70 0.30(1.09%) | TNC 12.10 0.10(0.83%) | TNT 3.70 0.10(2.78%) | TPC 8.50 0(0%) | TRA 73.50 -0.50(-0.68%) | TRC 32.30 0.20(0.62%) | TS4 13 0.40(3.17%) | TSC 38.50 -0.70(-1.79%) | TTF 9.90 -0.10(-1%) | TTP 26.30 -0.10(-0.38%) | TV1 12.80 CE 0.80(6.67%) | TYA 7.90 0.10(1.28%) | UDC 6.40 0.10(1.59%) | UIC 16 0(0%) | VCB 26.40 -0.10(-0.38%) | VCF 191 -2(-1.04%) | VFG 42 0(0%) | VHC 54.50 0(0%) | VHG 11 0(0%) | VIC 51.50 -0.50(-0.96%) | VID 4.30 -0.10(-2.27%) | VIP 15.50 0.10(0.65%) | VIS 9.20 -0.10(-1.08%) | VLF 5.40 FL -0.30(-5.26%) | VMD 17.30 0(0%) | VNA 3.20 FL -0.20(-5.88%) | VNE 8.50 -0.20(-2.30%) | VNG 8.80 0.10(1.15%) | VNH 4.40 -0.10(-2.22%) | VNI 3.20 0(0%) | VNL 21.70 0.10(0.46%) | VNM 106 0(0%) | VNS 45 1(2.27%) | VOS 5.40 CE 0.30(5.88%) | VPH 9.10 0(0%) | VPK 20.90 -0.20(-0.95%) | VRC 5.70 0(0%) | VSC 59 0(0%) | VSH 14.60 0(0%) | VSI 7.80 0.20(2.63%) | VST 2.70 0(0%) | VTB 11 FL -0.80(-6.78%) | VTF 21.40 0.40(1.90%) | VTO 8.20 0.10(1.23%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,568,000
Bán3,580,000
20/09 30/09
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 30/09/2014 giá vàng bán ra so ngày 29/09/2014 giảm 14000 đồng/chỉ, còn 3580000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,352.7418,463.5218,629.36
CAD18,733.1218,903.2519,149.50
CHF21,920.7022,075.2322,362.80
DKK-3,545.873,657.31
EUR26,600.9926,681.0326,920.69
GBP34,028.9834,268.8634,576.68
HKD2,696.722,715.732,751.11
INR-337.43351.53
JPY191.04192.97194.71
KRW-18.2922.37
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.50 %
06 tháng1.00 %5.70 %
09 tháng1.00 %5.70 %
12 tháng1.00 %6.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.