Ngày 17/04/2014: AAM 15.70 0.20(1.29%) | ABT 0 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 10 -0.10(-0.99%) | AGF 0 0(0%) | AGM 0 0(0%) | AGR 8.40 0.40(5%) | ALP 4.60 0(0%) | ANV 10.10 -0.30(-2.88%) | APC 13.50 -0.40(-2.88%) | ASIAGF 9.50 0(0%) | ASM 11.70 0.20(1.74%) | ASP 8 0.30(3.90%) | ATA 5.10 0(0%) | AVF 7.30 0.10(1.39%) | BBC 44 1(2.33%) | BCE 11 0(0%) | BCI 22.90 0(0%) | BGM 5.40 0.10(1.89%) | BHS 12.20 0.20(1.67%) | BIC 12.50 0.20(1.63%) | BID 16.20 0.20(1.25%) | BMC 34 -1.50(-4.23%) | BMI 16.20 0.20(1.25%) | BMP 79.50 0.50(0.63%) | BRC 11.10 0.20(1.83%) | BSI 7.90 0.20(2.60%) | BT6 7.50 -0.30(-3.85%) | BTP 14.40 0(0%) | BTT 0 0(0%) | BVH 40.90 0.50(1.24%) | C21 0 0(0%) | C32 30.90 0.20(0.65%) | C47 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 6.50 -0.10(-1.52%) | CDC 8.20 0(0%) | CIG 4.50 0(0%) | CII 27.30 0.40(1.49%) | CLC 0 0(0%) | CLG 9.80 -0.10(-1.01%) | CLP 4.70 FL -0.30(-6%) | CLW 16 -0.20(-1.23%) | CMG 6.50 0.10(1.56%) | CMT 10.10 0.20(2.02%) | CMV 0 0(0%) | CMX 6 -0.20(-3.23%) | CNG 42.60 0.10(0.24%) | CNT 3.70 FL -0.20(-5.13%) | COM 0 0(0%) | CSM 39.90 0.80(2.05%) | CTD 64 -2.50(-3.76%) | CTG 16.20 0.20(1.25%) | CTI 11.70 0(0%) | CYC 7.10 0.10(1.43%) | D2D 23.60 0.20(0.85%) | DAG 0 0(0%) | DCL 28.80 0.40(1.41%) | DCT 3 0.10(3.45%) | DHA 9.50 0.30(3.26%) | DHC 14.80 0(0%) | DHG 139 0(0%) | DHM 8.90 0.20(2.30%) | DIC 9.20 0.30(3.37%) | DIG 17.70 0.20(1.14%) | DLG 9.50 -0.20(-2.06%) | DMC 43.90 0.40(0.92%) | DPM 36.70 0.90(2.51%) | DPR 41.90 -0.10(-0.24%) | DQC 38.90 -0.10(-0.26%) | DRC 43.80 0.30(0.69%) | DRH 4 0(0%) | DRL 0 0(0%) | DSN 58 1.50(2.65%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9.90 0.20(2.06%) | DTT 0 0(0%) | DVP 43 1.50(3.61%) | DXG 16 0.40(2.56%) | DXV 5.30 0.10(1.92%) | EIB 13.60 0.20(1.49%) | ELC 0 0(0%) | EMC 6 CE 0.30(5.26%) | EVE 25.40 -1.60(-5.93%) | FCM 13.20 0.30(2.33%) | FCN 25.20 0.20(0.80%) | FDC 22.60 0.40(1.80%) | FDG 2.90 FL -0.20(-6.45%) | FLC 13.60 0.20(1.49%) | FMC 16.60 0.10(0.61%) | FPT 69.50 0.50(0.72%) | GAS 91.50 1(1.10%) | GDT 24.90 -0.10(-0.40%) | GIL 26 0.20(0.78%) | GMC 0 0(0%) | GMD 30.90 0.40(1.31%) | GSP 13.30 -0.10(-0.75%) | GTA 11.50 -0.30(-2.54%) | GTT 7.10 0.10(1.43%) | HAG 26.60 0.10(0.38%) | HAI 22 0.50(2.33%) | HAP 9.50 0(0%) | HAR 9.20 0.30(3.37%) | HAS 6.50 0(0%) | HAX 0 0(0%) | HBC 19.80 0.50(2.59%) | HCM 37.40 1(2.75%) | HDC 26.50 0(0%) | HDG 27.20 0.20(0.74%) | HHS 31.40 0(0%) | HLA 4.60 0.10(2.22%) | HLG 0 0(0%) | HMC 0 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 54.50 0.50(0.93%) | HQC 7.90 0.10(1.28%) | HRC 46 0(0%) | HSG 53 1(1.92%) | HSI 0 0(0%) | HT1 10.20 0.20(2%) | HTI 9.80 0.10(1.03%) | HTL 0 0(0%) | HTV 17.60 -0.60(-3.30%) | HU1 8.60 0.10(1.18%) | HU3 9.30 -0.20(-2.11%) | HVG 26.40 0.10(0.38%) | HVX 5.40 -0.10(-1.82%) | ICF 6 0(0%) | IDI 13.40 0.10(0.75%) | IJC 12.60 0.30(2.44%) | IMP 61 0(0%) | ITA 9.20 0.20(2.22%) | ITC 9.90 0.10(1.02%) | ITD 7 0.10(1.45%) | JVC 15.50 0(0%) | KAC 11.30 0.40(3.67%) | KBC 12 0.20(1.69%) | KDC 57 0(0%) | KDH 16.10 0.10(0.63%) | KHA 23.50 -0.40(-1.67%) | KHP 14.40 0.40(2.86%) | KMR 7.80 0.20(2.63%) | KSA 10.20 0.10(0.99%) | KSB 28 -0.50(-1.75%) | KSH 7.90 0.40(5.33%) | KSS 6.80 0.10(1.49%) | KTB 6.90 0.10(1.47%) | L10 15 0(0%) | LAF 10.40 -0.10(-0.95%) | LBM 13.80 -0.40(-2.82%) | LCG 7.70 0(0%) | LCM 7.70 0.20(2.67%) | LGC 16 -0.80(-4.76%) | LGL 0 0(0%) | LHG 11 -0.20(-1.79%) | LIX 30.90 0(0%) | LM8 0 0(0%) | LSS 11.20 0.20(1.82%) | MAFPF1 0 0(0%) | MBB 14.50 -0.10(-0.68%) | MCG 8.10 0.10(1.25%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6 0(0%) | MHC 11 0.10(0.92%) | MPC 30 1(3.45%) | MSN 94.50 0(0%) | MTG 6.50 0.30(4.84%) | NAV 0 0(0%) | NBB 25.10 0.40(1.62%) | NHS 11.40 0.10(0.88%) | NHW 0 0(0%) | NKG 13.20 -0.10(-0.75%) | NLG 19.80 0.70(3.66%) | NNC 56 0(0%) | NSC 81 0(0%) | NTL 16.50 0.20(1.23%) | NVN 0 0(0%) | NVT 8 0(0%) | OGC 11.60 0.30(2.65%) | OPC 67 1(1.52%) | PAC 22 0.80(3.77%) | PAN 40 -0.50(-1.23%) | PDN 0 0(0%) | PDR 12 0.50(4.35%) | PET 18.80 0.20(1.08%) | PGC 12.60 0.30(2.44%) | PGD 45 0.20(0.45%) | PGI 9.90 0.30(3.13%) | PHR 29.30 -0.20(-0.68%) | PIT 8.60 0.10(1.18%) | PJT 8.60 -0.40(-4.44%) | PNC 6.30 0.30(5%) | PNJ 29.60 -1.10(-3.58%) | POM 12.80 0.10(0.79%) | PPC 22.10 0.10(0.45%) | PPI 11 -0.20(-1.79%) | PTB 41.80 0.20(0.48%) | PTC 5.90 0.20(3.51%) | PTK 6.10 0.10(1.67%) | PTL 3.70 CE 0.20(5.71%) | PVD 83 1.50(1.84%) | PVT 14.90 0.30(2.05%) | PXI 6.30 0.20(3.28%) | PXL 4.50 0.10(2.27%) | PXM 2.30 FL -0.10(-4.17%) | PXS 21.30 -0.20(-0.93%) | PXT 5.30 0.10(1.92%) | QCG 12.20 0.10(0.83%) | RAL 54 0(0%) | RDP 13.50 FL -1(-6.90%) | REE 29.20 1.30(4.66%) | RIC 8.20 0.10(1.23%) | SAM 10.30 0.10(0.98%) | SAV 17 CE 1.10(6.92%) | SBA 10.90 0(0%) | SBC 0 0(0%) | SBT 12.40 0.10(0.81%) | SC5 25.70 -0.20(-0.77%) | SCD 27.80 FL -2(-6.71%) | SEC 12.10 -0.20(-1.63%) | SFC 18.40 1.10(6.36%) | SFI 0 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 6.50 0.10(1.56%) | SII 17.80 -0.70(-3.78%) | SJD 23 0.10(0.44%) | SJS 23.60 0.60(2.61%) | SMA 6.20 0.10(1.64%) | SMC 12 0.40(3.45%) | SPM 19.70 -1(-4.83%) | SRC 24.40 0.10(0.41%) | SRF 21.50 0(0%) | SSC 0 0(0%) | SSI 29.10 0.60(2.11%) | ST8 20.30 -0.50(-2.40%) | STB 19.30 0.30(1.58%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.60 0.10(0.65%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 20.70 -1.30(-5.91%) | TAC 0 0(0%) | TBC 19.20 -0.20(-1.03%) | TCL 24.20 -0.30(-1.22%) | TCM 29.30 0.90(3.17%) | TCO 12.80 0.10(0.79%) | TCR 5.50 CE 0.30(5.77%) | TDC 12.50 0.30(2.46%) | TDH 17.70 0.20(1.14%) | TDW 0 0(0%) | THG 10.30 CE 0.60(6.19%) | TIC 0 0(0%) | TIE 0 0(0%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9.60 0(0%) | TMP 0 0(0%) | TMS 0 0(0%) | TMT 7.50 CE 0.40(5.63%) | TNA 0 0(0%) | TNC 14.70 -0.20(-1.34%) | TNT 0 0(0%) | TPC 0 0(0%) | TRA 85 0(0%) | TRC 35.40 0(0%) | TS4 10.20 0(0%) | TSC 15.50 0(0%) | TTF 10.60 0(0%) | TTP 30.90 1(3.34%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.90 -0.10(-1.25%) | UDC 7 0.10(1.45%) | UIC 16 -0.50(-3.03%) | VCB 29.40 0(0%) | VCF 140 -9(-6.04%) | VFG 41.50 -2.90(-6.53%) | VHC 32 -0.50(-1.54%) | VHG 9.50 0.10(1.06%) | VIC 67 1(1.52%) | VID 5.50 0.10(1.85%) | VIP 15.20 0.40(2.70%) | VIS 9.40 0.20(2.17%) | VLF 0 0(0%) | VMD 16.90 1(6.29%) | VNA 0 0(0%) | VNE 7.10 0.20(2.90%) | VNG 0 0(0%) | VNH 5.80 0.20(3.57%) | VNI 4.10 CE 0.20(5.13%) | VNL 19.60 0(0%) | VNM 141 0(0%) | VNS 48 -2.50(-4.95%) | VOS 4.40 CE 0.20(4.76%) | VPH 9 0.20(2.27%) | VPK 34 0(0%) | VRC 6.50 0(0%) | VSC 69.50 0(0%) | VSH 16.60 0(0%) | VSI 9.40 CE 0.60(6.82%) | VST 3.10 0(0%) | VTB 10.50 FL -0.70(-6.25%) | VTF 18.80 0(0%) | VTO 8.10 0.10(1.25%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,544,000
Bán3,550,000
08/04 17/04
Lúc 13 giờ 50 phút ngày 17/04/2014 giá vàng bán ra so ngày 16/04/2014 giảm 1000 đồng/chỉ, còn 3550000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,559.6119,677.6819,884.87
CAD18,889.6119,061.1619,300.42
CHF23,659.1323,825.9124,124.98
DKK-3,872.113,952.20
EUR28,991.4629,078.7029,326.16
GBP35,113.3435,360.8735,661.79
HKD2,679.952,698.842,743.67
INR-342.58356.73
JPY203.62205.68207.85
KRW-18.5122.64
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %1.00 %
03 tháng1.00 %6.00 %
06 tháng1.00 %6.50 %
09 tháng1.00 %6.50 %
12 tháng1.00 %7.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.