Ngày 22/12/2014: AAM 14 -0.10(-0.71%) | ABT 54.50 0.50(0.93%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.70 -0.20(-1.68%) | AGF 19.50 0(0%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.10 0.10(1.67%) | ALP 3.40 FL -0.20(-5.56%) | ANV 10 0.20(2.04%) | APC 18 0.40(2.27%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 8.50 0.20(2.41%) | ASP 7 0(0%) | ATA 4 0(0%) | AVF 0 0(0%) | BBC 0 0(0%) | BCE 10.60 0.20(1.92%) | BCI 21.60 0.10(0.47%) | BGM 4.60 0.10(2.22%) | BHS 11 -0.50(-4.35%) | BIC 13.40 -0.10(-0.74%) | BID 13 0.10(0.78%) | BMC 26.20 0(0%) | BMI 17.50 0.40(2.34%) | BMP 71 0.50(0.71%) | BRC 0 0(0%) | BSI 10.70 0.10(0.94%) | BT6 8.40 0(0%) | BTP 14.30 0(0%) | BTT 38.60 0(0%) | BVH 32.60 1.90(6.19%) | C21 0 0(0%) | C32 0 0(0%) | C47 15 -0.20(-1.32%) | CAV 37.10 -0.50(-1.33%) | CCI 11 -0.50(-4.35%) | CCL 5.30 0(0%) | CDC 9.40 0.20(2.17%) | CIG 2.90 0(0%) | CII 19.30 0.10(0.52%) | CLC 30 -0.50(-1.64%) | CLG 7.10 -0.10(-1.39%) | CLL 34 -0.40(-1.16%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9 -0.30(-3.23%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.20 0.30(3.80%) | CNG 32.50 0.70(2.20%) | COM 0 0(0%) | CSM 41 1(2.50%) | CTD 56 -3(-5.08%) | CTG 14.10 0.20(1.44%) | CTI 0 0(0%) | CYC 0 0(0%) | D2D 0 0(0%) | DAG 0 0(0%) | DCL 49.20 CE 3.20(6.96%) | DCT 2.20 FL -0.10(-4.35%) | DHA 13.10 -0.40(-2.96%) | DHC 22.80 0.50(2.24%) | DHG 92.50 1(1.09%) | DHM 5.30 0(0%) | DIC 8.80 0(0%) | DIG 13.10 0.10(0.77%) | DLG 10.10 0.10(1%) | DMC 40.80 0.80(2%) | DPM 30.20 0.50(1.68%) | DPR 38 -0.50(-1.30%) | DQC 58 CE 3.50(6.42%) | DRC 53 CE 3.10(6.21%) | DRH 6.20 0.20(3.33%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61.50 0.50(0.82%) | DTA 0 0(0%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 13.80 0.10(0.73%) | DXV 4.40 -0.10(-2.22%) | E1VFVN30 9.10 0.10(1.11%) | EIB 12 0.30(2.56%) | ELC 0 0(0%) | EMC 0 0(0%) | EVE 0 0(0%) | FCM 10.50 0(0%) | FCN 20.30 0.30(1.50%) | FDC 21 0.80(3.96%) | FLC 10.40 0.30(2.97%) | FMC 23.30 0.60(2.64%) | FPT 46.30 0.70(1.54%) | GAS 71.50 3.50(5.15%) | GDT 35 1(2.94%) | GIL 38 2(5.56%) | GMC 35.50 1.50(4.41%) | GMD 28.40 0.10(0.35%) | GSP 12.20 0.20(1.67%) | GTA 15 0.40(2.74%) | GTN 12.90 0.20(1.57%) | GTT 4.20 CE 0.20(5%) | HAG 21.40 0.10(0.47%) | HAI 16.20 0.20(1.25%) | HAP 8.40 0.10(1.20%) | HAR 10.30 0.10(0.98%) | HAS 5.70 0.10(1.79%) | HAX 9.50 0.50(5.56%) | HBC 15.60 0.10(0.65%) | HCM 31.20 0.50(1.63%) | HDC 16.20 0.10(0.62%) | HDG 31.50 -1(-3.08%) | HHS 17.30 0(0%) | HLA 1.90 FL -0.10(-5%) | HLG 3.50 CE 0.20(6.06%) | HMC 0 0(0%) | HOT 26.70 CE 1.70(6.80%) | HPG 51 2.70(5.59%) | HQC 7.30 0.10(1.39%) | HRC 0 0(0%) | HSG 46.30 1(2.21%) | HSI 2.50 0(0%) | HT1 16.50 0.20(1.23%) | HTI 10.70 0(0%) | HTL 0 0(0%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 26.50 1(3.92%) | HVX 0 0(0%) | ICF 6 -0.10(-1.64%) | IDI 10.20 CE 0.60(6.25%) | IJC 13.90 -0.20(-1.42%) | IMP 39 0(0%) | ITA 7.80 0.20(2.63%) | ITC 7.40 0.20(2.78%) | ITD 9 -0.10(-1.10%) | JVC 16.40 0.10(0.61%) | KAC 12.40 0.70(5.98%) | KBC 15.50 0.10(0.65%) | KDC 49.30 1.20(2.49%) | KDH 19.20 0.30(1.59%) | KHA 24.30 0.30(1.25%) | KHP 13.70 -0.10(-0.72%) | KMR 7.30 -0.10(-1.35%) | KSA 10 0(0%) | KSB 30.70 0.20(0.66%) | KSH 9.70 0.10(1.04%) | KSS 5.30 -0.10(-1.85%) | KTB 5.10 0.10(2%) | L10 0 0(0%) | LAF 12 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.70 0.20(2.35%) | LCM 5.30 0(0%) | LGC 0 0(0%) | LGL 6.80 0.10(1.49%) | LHG 13.90 0.80(6.11%) | LIX 31.70 0.20(0.63%) | LM8 26.20 0(0%) | LSS 9.20 0.10(1.10%) | MBB 12.80 0.10(0.79%) | MCG 6.50 0(0%) | MCP 16 0.30(1.91%) | MDG 5.30 -0.20(-3.64%) | MHC 16.30 0(0%) | MPC 80 0(0%) | MSN 79.50 2(2.58%) | MTG 3.90 -0.10(-2.50%) | MWG 103 1(0.98%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.50 0(0%) | NHS 10.70 0.10(0.94%) | NHW 0 0(0%) | NKG 13 0.40(3.17%) | NLG 17.80 -0.20(-1.11%) | NNC 46.80 0.30(0.65%) | NSC 77.50 0(0%) | NTL 14.50 0(0%) | NVN 3 0(0%) | NVT 5.40 0.10(1.89%) | OGC 7.60 0(0%) | OPC 38 0.70(1.88%) | PAC 22.90 -0.30(-1.29%) | PAN 40 1(2.56%) | PDN 0 0(0%) | PDR 15.90 0.10(0.63%) | PET 20.80 0.80(4%) | PGC 14.80 0.10(0.68%) | PGD 31.70 0.20(0.63%) | PGI 0 0(0%) | PHR 0 0(0%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 8.20 0.10(1.23%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 40 -0.90(-2.20%) | POM 8.90 0.20(2.30%) | PPC 26.30 1.10(4.37%) | PPI 13.20 0.10(0.76%) | PTB 53.50 0(0%) | PTC 10.20 CE 0.60(6.25%) | PTK 4.20 0.10(2.44%) | PTL 3.20 0.10(3.23%) | PVD 65 CE 4(6.56%) | PVT 15.20 0.20(1.33%) | PXI 8.10 0.10(1.25%) | PXL 4 0(0%) | PXS 23.50 CE 1.50(6.82%) | PXT 4.50 -0.20(-4.26%) | QBS 15 0.30(2.04%) | QCG 10.10 0.30(3.06%) | RAL 49.80 2.40(5.06%) | RDP 15.60 CE 1(6.85%) | REE 27 0.40(1.50%) | RIC 17.50 -0.30(-1.69%) | SAM 12.50 0.20(1.63%) | SAV 0 0(0%) | SBA 11.20 0.10(0.90%) | SBC 29 0.60(2.11%) | SBT 12 0(0%) | SC5 24.40 FL -1.80(-6.87%) | SCD 26.20 0.10(0.38%) | SEC 0 0(0%) | SFC 27 0(0%) | SFG 17 -0.50(-2.86%) | SFI 26.50 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 7.40 0(0%) | SHP 20.40 0(0%) | SII 0 0(0%) | SJD 0 0(0%) | SJS 25 0(0%) | SKG 42 0.60(1.45%) | SMA 5.30 0(0%) | SMC 10.10 0.10(1%) | SPM 27.90 0.40(1.45%) | SRC 33.80 1.10(3.36%) | SRF 16.40 CE 1(6.49%) | SSC 53.50 1.50(2.88%) | SSI 27.70 0.60(2.21%) | ST8 21.50 0(0%) | STB 17 CE 1.10(6.92%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 16 0.60(3.90%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18 0.10(0.56%) | TAC 43.60 -0.90(-2.02%) | TBC 25 0.20(0.81%) | TCL 31.80 -0.10(-0.31%) | TCM 31.60 0.40(1.28%) | TCO 12.80 0.40(3.23%) | TCR 5.60 0(0%) | TDC 10.60 -0.10(-0.93%) | TDH 18.60 0.10(0.54%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 13.60 0.50(3.82%) | TIE 15.10 0.50(3.42%) | TIX 0 0(0%) | TLG 54 0(0%) | TLH 8.70 0.10(1.16%) | TMP 0 0(0%) | TMS 51.50 FL -3.50(-6.36%) | TMT 15.80 -0.20(-1.25%) | TNA 0 0(0%) | TNC 12.10 -0.10(-0.82%) | TNT 3.90 CE 0.20(5.41%) | TPC 8.20 0(0%) | TRA 0 0(0%) | TRC 28.60 0(0%) | TS4 11 0(0%) | TSC 41.60 0.40(0.97%) | TTF 10 0.20(2.04%) | TTP 24 0(0%) | TV1 11.90 CE 0.70(6.25%) | TYA 11.30 0.30(2.73%) | UDC 5.50 0(0%) | UIC 0 0(0%) | VCB 29.30 1(3.53%) | VCF 182 CE 11(6.43%) | VFG 44.90 -0.10(-0.22%) | VHC 37.80 0.20(0.53%) | VHG 12.10 0.30(2.54%) | VIC 47.40 0.40(0.85%) | VID 4.10 0.10(2.50%) | VIP 13.30 0.60(4.72%) | VIS 8 0(0%) | VLF 5.80 0.20(3.57%) | VMD 19.30 -0.20(-1.03%) | VNA 3.50 0(0%) | VNE 10 0.20(2.04%) | VNG 13.40 0.50(3.88%) | VNH 3.60 -0.10(-2.70%) | VNI 3.80 0(0%) | VNL 26.70 0.40(1.52%) | VNM 94 0(0%) | VNS 46 1(2.22%) | VOS 6.30 0.20(3.28%) | VPH 10 0.20(2.04%) | VPK 0 0(0%) | VRC 6.30 0.10(1.61%) | VSC 48.90 0(0%) | VSH 13.10 0.40(3.15%) | VSI 10.30 FL -0.70(-6.36%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 12 0(0%) | VTF 26.50 FL -1.90(-6.69%) | VTO 8.30 0.10(1.22%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,511,000
Bán3,527,000
13/12 22/12
Lúc 13 giờ 55 phút ngày 22/12/2014 giá vàng bán ra đứng ở mức 3527000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD17,275.8817,380.1617,536.14
CAD18,158.4518,323.3618,561.91
CHF21,491.8521,643.3521,925.12
DKK-3,469.073,578.07
EUR26,004.7826,083.0326,317.11
GBP33,086.9033,320.1433,619.18
HKD2,722.722,741.912,777.61
INR-331.60345.46
JPY176.73178.52180.12
KRW-17.7221.68
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.