Ngày 29/07/2014: AAM 0 0(0%) | ABT 48.80 -0.70(-1.41%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.50 0(0%) | AGF 18.90 -0.30(-1.56%) | AGM 11.60 0.30(2.65%) | AGR 6.50 -0.30(-4.41%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 9.50 -0.20(-2.06%) | APC 15.40 0.40(2.67%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.60 -0.40(-3.64%) | ASP 7 -0.30(-4.11%) | ATA 5.10 -0.10(-1.92%) | AVF 4.50 -0.20(-4.26%) | BBC 55 0(0%) | BCE 10 -0.40(-3.85%) | BCI 19 -0.60(-3.06%) | BGM 4.40 FL -0.30(-6.38%) | BHS 11.50 0(0%) | BIC 10.70 -0.10(-0.93%) | BID 15.30 0(0%) | BMC 30.50 -1(-3.17%) | BMI 13.70 -0.80(-5.52%) | BMP 69 -2.50(-3.50%) | BRC 10.20 -0.60(-5.56%) | BSI 7.70 -0.40(-4.94%) | BT6 0 0(0%) | BTP 12.30 0(0%) | BTT 32.90 -0.20(-0.60%) | BVH 41.10 -1.60(-3.75%) | C21 0 0(0%) | C32 32.40 -0.20(-0.61%) | C47 0 0(0%) | CCI 11.80 FL -0.80(-6.35%) | CCL 5 FL -0.30(-5.66%) | CDC 6.30 -0.20(-3.08%) | CIG 3.90 FL -0.20(-4.88%) | CII 20.70 -0.90(-4.17%) | CLC 28.70 -0.30(-1.03%) | CLG 7.50 -0.40(-5.06%) | CLL 36.10 -0.40(-1.10%) | CLW 16 -0.40(-2.44%) | CMG 7 -0.20(-2.78%) | CMT 10.70 -0.20(-1.83%) | CMV 13 -0.60(-4.41%) | CMX 5.20 -0.10(-1.89%) | CNG 36.50 -0.70(-1.88%) | COM 33 0(0%) | CSM 42 -1(-2.33%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.60 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 5 0(0%) | D2D 25.30 -1.70(-6.30%) | DAG 13.90 0.60(4.51%) | DCL 29.70 -0.70(-2.30%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 10.30 -0.20(-1.90%) | DHC 16.20 -0.60(-3.57%) | DHG 94 -2(-2.08%) | DHM 6.70 -0.20(-2.90%) | DIC 8.10 -0.50(-5.81%) | DIG 15 -0.60(-3.85%) | DLG 9.20 -0.30(-3.16%) | DMC 41.70 -1.20(-2.80%) | DPM 30.90 -1(-3.13%) | DPR 39.60 -0.10(-0.25%) | DQC 36.80 -0.10(-0.27%) | DRC 51.50 -0.50(-0.96%) | DRH 3.90 FL -0.20(-4.88%) | DRL 30 0(0%) | DSN 59 -0.50(-0.84%) | DTA 3.60 FL -0.20(-5.26%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 41.40 -0.50(-1.19%) | DXG 14 -0.70(-4.76%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.60 -0.30(-2.33%) | ELC 0 0(0%) | EMC 5.60 -0.30(-5.08%) | EVE 27.10 0(0%) | FCM 12.30 -0.70(-5.38%) | FCN 23.10 -0.80(-3.35%) | FDC 18.30 -0.70(-3.68%) | FLC 12.50 -0.10(-0.79%) | FMC 18.20 0.30(1.68%) | FPT 50 -1.50(-2.91%) | GAS 111 -3(-2.63%) | GDT 27.60 0.10(0.36%) | GIL 22.50 -1(-4.26%) | GMC 0 0(0%) | GMD 34.40 -0.60(-1.71%) | GSP 11.40 -0.30(-2.56%) | GTA 11.30 0.30(2.73%) | GTT 4.80 -0.20(-4%) | HAG 25.20 -0.70(-2.70%) | HAI 20.90 FL -1.50(-6.70%) | HAP 8.10 -0.40(-4.71%) | HAR 9.50 -0.50(-5%) | HAS 6.20 -0.30(-4.62%) | HAX 7.50 FL -0.50(-6.25%) | HBC 17 -0.50(-2.86%) | HCM 34 -1.10(-3.13%) | HDC 20 0.10(0.50%) | HDG 23.60 -0.70(-2.88%) | HHS 15.80 FL -1.10(-6.51%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.60 FL -0.30(-6.12%) | HMC 9 -0.20(-2.17%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 -1.50(-2.65%) | HQC 7.10 FL -0.50(-6.58%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.70 -1.50(-3.32%) | HSI 3.30 -0.10(-2.94%) | HT1 13.90 -0.30(-2.11%) | HTI 9.70 -0.10(-1.02%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.40 -0.10(-0.54%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.70 0(0%) | HVG 23.90 -0.20(-0.83%) | HVX 5.10 0(0%) | ICF 5.40 -0.10(-1.82%) | IDI 10.80 -0.50(-4.42%) | IJC 12.80 -0.40(-3.03%) | IMP 62 -1(-1.59%) | ITA 7.60 -0.30(-3.80%) | ITC 7.50 -0.30(-3.85%) | ITD 6.40 -0.30(-4.48%) | JVC 16.10 -0.20(-1.23%) | KAC 0 0(0%) | KBC 10.10 -0.40(-3.81%) | KDC 58.50 -0.50(-0.85%) | KDH 19.40 -0.10(-0.51%) | KHA 22 -0.50(-2.22%) | KHP 13.30 -0.30(-2.21%) | KMR 6.60 FL -0.40(-5.71%) | KSA 8 -0.40(-4.76%) | KSB 27.40 0.10(0.37%) | KSH 5.60 -0.30(-5.08%) | KSS 5.50 -0.20(-3.51%) | KTB 6.10 -0.20(-3.17%) | L10 13.60 -0.30(-2.16%) | LAF 11.50 0.10(0.88%) | LBM 13.60 -0.20(-1.45%) | LCG 7.40 -0.20(-2.63%) | LCM 5.90 -0.20(-3.28%) | LGC 32 1.80(5.96%) | LGL 5.30 FL -0.30(-5.36%) | LHG 9.80 FL -0.70(-6.67%) | LIX 26.70 -0.20(-0.74%) | LM8 23.70 -0.10(-0.42%) | LSS 11.60 -0.10(-0.85%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.60 -0.20(-1.45%) | MCG 6.30 FL -0.40(-5.97%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.30 -0.20(-3.64%) | MHC 11.10 FL -0.80(-6.72%) | MPC 46.90 CE 3(6.83%) | MSN 89.50 -1(-1.10%) | MTG 4.40 -0.20(-4.35%) | MWG 108 0(0%) | NAV 6.40 0.20(3.23%) | NBB 19.60 -1.30(-6.22%) | NHS 11.30 -0.10(-0.88%) | NHW 9.70 -0.10(-1.02%) | NKG 9.70 -0.40(-3.96%) | NLG 0 0(0%) | NNC 64 -1(-1.54%) | NSC 76 0.50(0.66%) | NTL 14.40 -0.60(-4%) | NVN 3.30 0(0%) | NVT 6.20 FL -0.40(-6.06%) | OGC 10.60 -0.60(-5.36%) | OPC 62 0(0%) | PAC 23.20 0.20(0.87%) | PAN 47.10 0(0%) | PDN 41.60 -0.40(-0.95%) | PDR 10.50 0(0%) | PET 17.80 -0.30(-1.66%) | PGC 12.70 -0.60(-4.51%) | PGD 36.50 1.70(4.89%) | PGI 9.20 0.10(1.10%) | PHR 28.30 0.30(1.07%) | PIT 8.80 FL -0.60(-6.38%) | PJT 7.90 0.30(3.95%) | PNC 6.80 0(0%) | PNJ 30.30 -0.10(-0.33%) | POM 11.70 -0.50(-4.10%) | PPC 22.10 FL -1.60(-6.75%) | PPI 9.80 FL -0.70(-6.67%) | PTB 46.90 -0.10(-0.21%) | PTC 5.90 CE 0.30(5.36%) | PTK 4.40 -0.20(-4.35%) | PTL 3.30 0.10(3.13%) | PVD 90.50 -2(-2.16%) | PVT 12.80 -0.60(-4.48%) | PXI 5.20 -0.20(-3.70%) | PXL 4.20 -0.20(-4.55%) | PXS 21.40 -0.80(-3.60%) | PXT 3.10 FL -0.20(-6.06%) | QCG 7.80 -0.40(-4.88%) | RAL 44.10 -0.50(-1.12%) | RDP 0 0(0%) | REE 27 -0.90(-3.23%) | RIC 0 0(0%) | SAM 9.70 -0.10(-1.02%) | SAV 14.10 0.10(0.71%) | SBA 9.80 -0.10(-1.01%) | SBC 10 CE 0.60(6.38%) | SBT 11.80 -0.40(-3.28%) | SC5 26.60 0.60(2.31%) | SCD 27 -0.50(-1.82%) | SEC 11.80 -0.20(-1.67%) | SFC 19.90 -1(-4.78%) | SFI 27.40 FL -2(-6.80%) | SGT 5 0.20(4.17%) | SHI 5.40 -0.10(-1.82%) | SHP 13 -0.70(-5.11%) | SII 17.70 0(0%) | SJD 24.30 -0.40(-1.62%) | SJS 18.80 -1.20(-6%) | SKG 45.70 0(0%) | SMA 4.90 -0.20(-3.92%) | SMC 9.40 -0.10(-1.05%) | SPM 23.70 -0.40(-1.66%) | SRC 21 -1(-4.55%) | SRF 16.30 0.60(3.82%) | SSC 60 0(0%) | SSI 25.50 -0.70(-2.67%) | ST8 19.70 -0.10(-0.51%) | STB 20 -0.10(-0.50%) | STG 25 -1(-3.85%) | STT 3.80 FL -0.20(-5%) | SVC 15 -0.80(-5.06%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.80 -0.30(-1.66%) | TAC 46.80 0.80(1.74%) | TBC 20.70 -0.30(-1.43%) | TCL 25.70 -0.40(-1.53%) | TCM 26.40 -1(-3.65%) | TCO 11.60 -0.30(-2.52%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 9.90 -0.50(-4.81%) | TDH 15.50 -0.40(-2.52%) | TDW 21.20 0.90(4.43%) | THG 10.50 0(0%) | TIC 11.20 0(0%) | TIE 14.70 -0.70(-4.55%) | TIX 0 0(0%) | TLG 43 -0.50(-1.15%) | TLH 8.90 -0.10(-1.11%) | TMP 21.80 0.30(1.40%) | TMS 35 0.20(0.57%) | TMT 8.20 0.30(3.80%) | TNA 27.80 0(0%) | TNC 11 -0.30(-2.65%) | TNT 3 0(0%) | TPC 9.10 -0.10(-1.09%) | TRA 75.50 -0.50(-0.66%) | TRC 31.40 FL -2.30(-6.82%) | TS4 10.30 0(0%) | TSC 24.50 -1.10(-4.30%) | TTF 10.20 -0.30(-2.86%) | TTP 18.50 0(0%) | TV1 13.50 -0.30(-2.17%) | TYA 7.40 -0.20(-2.63%) | UDC 5.70 -0.30(-5%) | UIC 15.20 0(0%) | VCB 25.60 -0.20(-0.78%) | VCF 167 -4(-2.34%) | VFG 38 -1.50(-3.80%) | VHC 41 0.60(1.49%) | VHG 9.20 FL -0.60(-6.12%) | VIC 72 -1(-1.37%) | VID 4.70 -0.10(-2.08%) | VIP 9.90 -0.50(-4.81%) | VIS 7.70 -0.10(-1.28%) | VLF 5.40 FL -0.40(-6.90%) | VMD 16 -0.10(-0.62%) | VNA 3 -0.10(-3.23%) | VNE 5.80 -0.30(-4.92%) | VNG 9.20 0.10(1.10%) | VNH 4.10 FL -0.30(-6.82%) | VNI 3.60 FL -0.20(-5.26%) | VNL 0 0(0%) | VNM 135 -1(-0.74%) | VNS 46.30 0.80(1.76%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 7 -0.30(-4.11%) | VPK 21.20 -0.60(-2.75%) | VRC 5.50 -0.20(-3.51%) | VSC 53 -2(-3.64%) | VSH 14.30 -0.50(-3.38%) | VSI 8 0(0%) | VST 2.40 FL -0.10(-4%) | VTB 10.30 -0.30(-2.83%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7 -0.10(-1.41%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,660,000
Bán3,672,000
16/07 29/07
Lúc 9 giờ 29 phút ngày 29/07/2014 giá vàng bán ra so ngày 28/07/2014 giảm 1000 đồng/chỉ, còn 3672000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,732.6619,851.7720,030.08
CAD19,330.9319,506.4919,760.59
CHF23,151.8523,315.0623,618.77
DKK-3,765.083,883.41
EUR28,294.7528,379.8928,634.81
GBP35,621.5335,872.6436,194.86
HKD2,702.042,721.092,756.54
INR-346.39360.87
JPY205.57207.65209.52
KRW-18.8323.03
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.60 %
06 tháng1.00 %5.90 %
09 tháng1.00 %5.90 %
12 tháng1.00 %7.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.