Ngày 30/01/2015: AAM 14.20 0.30(2.16%) | ABT 51 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 10.40 0.30(2.97%) | AGF 19.20 0.50(2.67%) | AGM 10.50 -0.50(-4.55%) | AGR 6.30 -0.10(-1.56%) | ANV 10.30 0(0%) | APC 18.20 -0.30(-1.62%) | ASM 9.20 -0.30(-3.16%) | ASP 5.90 0.10(1.72%) | ATA 3.30 FL -0.20(-5.71%) | AVF 1.60 FL -0.10(-5.88%) | BBC 57.50 CE 3.50(6.48%) | BCE 10.20 -0.20(-1.92%) | BCI 21.20 0(0%) | BGM 4.40 0(0%) | BHS 10.30 0(0%) | BIC 13.90 -0.40(-2.80%) | BID 17.50 -0.70(-3.85%) | BMC 23.80 0.10(0.42%) | BMI 16 -0.10(-0.62%) | BMP 78.50 0(0%) | BRC 10 -0.10(-0.99%) | BSI 10.80 -0.40(-3.57%) | BT6 8.70 0.20(2.35%) | BTP 15.70 0.50(3.29%) | BTT 36 -2.50(-6.49%) | BVH 34.50 -0.50(-1.43%) | C21 22 1(4.76%) | C32 30.50 0.70(2.35%) | C47 0 0(0%) | CAV 39.60 0.30(0.76%) | CCI 14.50 FL -1(-6.45%) | CCL 4.80 -0.20(-4%) | CDC 9.40 -0.20(-2.08%) | CIG 2.70 FL -0.10(-3.57%) | CII 18.70 -0.20(-1.06%) | CLC 33 2(6.45%) | CLG 6.60 -0.20(-2.94%) | CLL 31.50 0.50(1.61%) | CLW 16.10 -0.40(-2.42%) | CMG 9.40 0(0%) | CMT 11 0.20(1.85%) | CMV 0 0(0%) | CMX 6.60 -0.10(-1.49%) | CNG 30.50 -0.40(-1.29%) | COM 0 0(0%) | CSM 42.30 -1(-2.31%) | CTD 60 0(0%) | CTG 18 -0.80(-4.26%) | CTI 10.40 0.10(0.97%) | CYC 3.70 FL -0.20(-5.13%) | D2D 32.20 -0.40(-1.23%) | DAG 0 0(0%) | DCL 47.90 0(0%) | DCT 1.80 FL -0.10(-5.26%) | DHA 14.90 0(0%) | DHC 20.50 0(0%) | DHG 93 0(0%) | DHM 4.90 -0.20(-3.92%) | DIC 8.90 0.10(1.14%) | DIG 12.90 -0.50(-3.73%) | DLG 11.50 -0.30(-2.54%) | DMC 42.90 -0.10(-0.23%) | DPM 30.90 -0.10(-0.32%) | DPR 38.40 -0.10(-0.26%) | DQC 52.50 -0.50(-0.94%) | DRC 60.50 2(3.42%) | DRH 6 -0.10(-1.64%) | DRL 35 -1(-2.78%) | DSN 61 1(1.67%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 46.70 0.70(1.52%) | DXG 16.50 0(0%) | DXV 4.80 -0.10(-2.04%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 13.90 -0.40(-2.80%) | ELC 13.90 0.30(2.21%) | EMC 5.90 CE 0.30(5.36%) | EVE 28.40 0.70(2.53%) | FCM 10.30 -0.20(-1.90%) | FCN 21.30 -0.60(-2.74%) | FDC 20.90 0.10(0.48%) | FLC 10.30 -0.40(-3.74%) | FMC 24.70 -1(-3.89%) | FPT 47.50 -0.40(-0.84%) | GAS 77 -0.50(-0.65%) | GDT 33.80 0(0%) | GIL 37.30 1.10(3.04%) | GMC 38 0(0%) | GMD 29.30 -0.40(-1.35%) | GSP 12.60 0.10(0.80%) | GTA 16.50 -0.20(-1.20%) | GTN 15.90 -0.20(-1.24%) | GTT 3.40 -0.10(-2.86%) | HAG 21.60 -0.40(-1.82%) | HAI 15.20 0.20(1.33%) | HAP 8.10 0(0%) | HAR 9.70 -0.30(-3%) | HAS 5.30 0.10(1.92%) | HAX 0 0(0%) | HBC 16.30 0.60(3.82%) | HCM 31.70 -0.70(-2.16%) | HDC 14 FL -1(-6.67%) | HDG 31.30 0.40(1.29%) | HHS 17.70 -0.60(-3.28%) | HLA 1 0(0%) | HLG 3 -0.10(-3.23%) | HMC 9.70 -0.10(-1.02%) | HOT 0 0(0%) | HPG 47.80 -1.60(-3.24%) | HQC 7.10 -0.20(-2.74%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.10 -1.40(-3.15%) | HSI 2.30 FL -0.10(-4.17%) | HT1 18.60 FL -1.40(-7%) | HTI 15.10 0.60(4.14%) | HTL 37.40 0.10(0.27%) | HTV 17 -1.10(-6.08%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 20.80 0.50(2.46%) | HVX 6 0(0%) | ICF 5.20 0(0%) | IDI 10.30 -0.20(-1.90%) | IJC 13 -0.20(-1.52%) | IMP 46.50 0.50(1.09%) | ITA 7.60 -0.10(-1.30%) | ITC 6.90 -0.20(-2.82%) | ITD 10.20 -0.30(-2.86%) | JVC 23.30 1.40(6.39%) | KAC 8.10 -0.20(-2.41%) | KBC 15.70 -0.30(-1.88%) | KDC 46.60 -1.20(-2.51%) | KDH 21.70 0(0%) | KHA 29 1.30(4.69%) | KHP 13.90 0(0%) | KMR 6.50 -0.20(-2.99%) | KSA 9.50 0.20(2.15%) | KSB 29.50 -0.10(-0.34%) | KSH 11.30 -0.20(-1.74%) | KSS 4.80 -0.20(-4%) | KTB 4.40 -0.10(-2.22%) | L10 15.40 -0.20(-1.28%) | LAF 13 -0.50(-3.70%) | LBM 13.90 0.50(3.73%) | LCG 8.10 -0.20(-2.41%) | LCM 4.80 -0.20(-4%) | LGC 29.50 CE 1.90(6.88%) | LGL 6.50 -0.20(-2.99%) | LHG 13.80 CE 0.90(6.98%) | LIX 32.50 -0.10(-0.31%) | LM8 27 0(0%) | LSS 8.70 0.20(2.35%) | MBB 14.20 -0.60(-4.05%) | MCG 6.20 -0.20(-3.13%) | MCP 0 0(0%) | MDG 4.60 CE 0.30(6.98%) | MHC 12.80 -0.20(-1.54%) | MPC 108 -2(-1.82%) | MSN 84 1.50(1.82%) | MTG 3.90 0(0%) | MWG 124 -1(-0.80%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.20 -0.30(-1.46%) | NCT 110 -2(-1.79%) | NHS 10.80 0(0%) | NHW 11.60 FL -0.80(-6.45%) | NKG 15.10 -0.30(-1.95%) | NLG 17.90 0(0%) | NNC 53 0.50(0.95%) | NSC 0 0(0%) | NTL 13.60 -0.40(-2.86%) | NVN 0 0(0%) | NVT 4.70 -0.20(-4.08%) | OGC 6.10 -0.20(-3.17%) | OPC 39 0.50(1.30%) | PAC 24.80 0.20(0.81%) | PAN 41 0.30(0.74%) | PDN 35 1.70(5.11%) | PDR 17 -0.10(-0.58%) | PET 20.60 0.10(0.49%) | PGC 13.20 0(0%) | PGD 29.70 -0.30(-1%) | PGI 10.10 -0.40(-3.81%) | PHR 25 0(0%) | PIT 7.60 -0.30(-3.80%) | PJT 8.30 -0.20(-2.35%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 0 0(0%) | POM 8 FL -0.50(-5.88%) | PPC 25.60 -0.40(-1.54%) | PPI 12.70 -0.20(-1.55%) | PTB 57 0(0%) | PTC 10.90 CE 0.70(6.86%) | PTK 3.80 0(0%) | PTL 2.70 FL -0.10(-3.57%) | PVD 57.50 -1.50(-2.54%) | PVT 13.50 -0.30(-2.17%) | PXI 8 -0.30(-3.61%) | PXL 3.70 -0.10(-2.63%) | PXS 21 -0.40(-1.87%) | PXT 3.80 -0.10(-2.56%) | QBS 13.70 -0.20(-1.44%) | QCG 9.10 -0.20(-2.15%) | RAL 45 -0.50(-1.10%) | RDP 18.50 0.50(2.78%) | REE 28.50 -0.60(-2.06%) | RIC 13.50 0(0%) | SAM 12.40 -0.20(-1.59%) | SAV 12.70 0.40(3.25%) | SBA 10.70 0(0%) | SBC 17.50 0(0%) | SBT 10.80 -0.20(-1.82%) | SC5 22 -0.60(-2.65%) | SCD 31 0(0%) | SEC 0 0(0%) | SFC 26.50 0(0%) | SFG 16.90 -0.10(-0.59%) | SFI 27.90 -0.30(-1.06%) | SGT 4.70 FL -0.30(-6%) | SHI 7.50 -0.20(-2.60%) | SHP 19.20 -0.10(-0.52%) | SII 23.80 -0.10(-0.42%) | SJD 31 0.50(1.64%) | SJS 24.80 -0.60(-2.36%) | SKG 46.90 0(0%) | SMA 5.20 0(0%) | SMC 9.90 -0.30(-2.94%) | SPM 26.20 -0.80(-2.96%) | SRC 33.40 -0.60(-1.76%) | SRF 16.90 0.90(5.63%) | SSC 56.50 0.50(0.89%) | SSI 26.30 -0.60(-2.23%) | ST8 20.90 0.10(0.48%) | STB 19 -0.20(-1.04%) | STG 25.50 1.50(6.25%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.50 -0.30(-1.79%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.40 -0.40(-2.13%) | TAC 44 -1(-2.22%) | TBC 26 0(0%) | TCL 34.80 0.70(2.05%) | TCM 33 -1(-2.94%) | TCO 13.30 -0.10(-0.75%) | TCR 6.40 -0.30(-4.48%) | TDC 10.10 -0.20(-1.94%) | TDH 18.20 0.30(1.68%) | TDW 23.10 FL -1.70(-6.85%) | THG 15.10 CE 0.90(6.34%) | TIC 12.40 -0.50(-3.88%) | TIE 16 0.60(3.90%) | TIX 0 0(0%) | TLG 53.50 -0.50(-0.93%) | TLH 7.40 -0.10(-1.33%) | TMP 0 0(0%) | TMS 54 1(1.89%) | TMT 17.10 -0.70(-3.93%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.40 0(0%) | TNT 5 FL -0.30(-5.66%) | TPC 8.10 0(0%) | TRA 74.50 0(0%) | TRC 28.40 0(0%) | TS4 10.70 -0.30(-2.73%) | TSC 46.70 -3.30(-6.60%) | TTF 12.40 -0.10(-0.80%) | TTP 26.60 1.60(6.40%) | TV1 0 0(0%) | TVS 12.20 0(0%) | TYA 10.60 -0.30(-2.75%) | UDC 5.30 -0.10(-1.85%) | UIC 17.40 -0.20(-1.14%) | VCB 35.70 -1.20(-3.25%) | VCF 190 -2(-1.04%) | VFG 0 0(0%) | VHC 43.50 1.10(2.59%) | VHG 12.50 -0.50(-3.85%) | VIC 48 0.40(0.84%) | VID 4.20 0(0%) | VIP 12.80 0(0%) | VIS 8.30 -0.10(-1.19%) | VLF 0 0(0%) | VMD 18.30 FL -1.30(-6.63%) | VNA 4 0(0%) | VNE 10.30 -0.10(-0.96%) | VNG 10 FL -0.70(-6.54%) | VNH 2.70 FL -0.10(-3.57%) | VNI 3.30 -0.10(-2.94%) | VNL 0 0(0%) | VNM 104 -1(-0.95%) | VNS 42.70 0.70(1.67%) | VOS 6.20 0.10(1.64%) | VPH 11 -0.10(-0.90%) | VPK 20.80 0.20(0.97%) | VRC 6.20 -0.20(-3.13%) | VSC 49 -0.90(-1.80%) | VSH 14.40 -0.10(-0.69%) | VSI 10.20 0.20(2%) | VST 2.30 0(0%) | VTB 12.90 0.70(5.74%) | VTF 27.50 0.50(1.85%) | VTO 8.70 0.20(2.35%) |
cheat on my husband letter to husband who cheated click
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,529,000
Bán3,539,000
24/02 05/03
Lúc 16 giờ 55 phút ngày 05/03/2015 giá vàng bán ra so ngày 04/03/2015 giảm 3000 đồng/chỉ, còn 3539000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD16,524.9116,624.6616,773.89
CAD16,932.3417,086.1217,308.59
CHF21,904.6622,059.0722,257.08
DKK-3,126.693,224.94
EUR23,488.3723,559.0523,770.53
GBP32,220.5232,447.6532,738.92
HKD2,717.522,736.682,772.31
INR-335.89349.93
JPY175.80177.58179.17
KRW-17.6521.59
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.