Ngày 22/07/2014: AAM 14.50 0.40(2.84%) | ABT 50 -0.50(-0.99%) | ACC 27.20 -1(-3.55%) | ACL 9.50 -0.10(-1.04%) | AGF 18.70 -0.80(-4.10%) | AGM 12 0.40(3.45%) | AGR 7 -0.10(-1.41%) | ALP 4 -0.10(-2.44%) | ANV 9.80 0(0%) | APC 15.40 0.10(0.65%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.80 -0.30(-2.70%) | ASP 7.50 -0.20(-2.60%) | ATA 5.20 -0.20(-3.70%) | AVF 4.80 -0.20(-4%) | BBC 54.50 1(1.87%) | BCE 10.80 0(0%) | BCI 19 -1(-5%) | BGM 4.80 -0.10(-2.04%) | BHS 11.70 0(0%) | BIC 10.60 0.10(0.95%) | BID 14.80 -0.10(-0.67%) | BMC 33 -0.50(-1.49%) | BMI 14.40 -0.30(-2.04%) | BMP 73 0.50(0.69%) | BRC 10.30 -0.10(-0.96%) | BSI 8.30 0(0%) | BT6 6.60 0(0%) | BTP 12.60 0(0%) | BTT 31.50 0(0%) | BVH 42 -0.50(-1.18%) | C21 0 0(0%) | C32 33.10 -0.10(-0.30%) | C47 0 0(0%) | CCI 12.70 0.20(1.60%) | CCL 5.30 -0.10(-1.85%) | CDC 6.50 -0.20(-2.99%) | CIG 3.90 CE 0.20(5.41%) | CII 22.10 -0.10(-0.45%) | CLC 28.50 -0.40(-1.38%) | CLG 8.10 -0.10(-1.22%) | CLL 36.10 0.10(0.28%) | CLW 0 0(0%) | CMG 7.20 -0.20(-2.70%) | CMT 10.70 -0.30(-2.73%) | CMV 0 0(0%) | CMX 5.30 0(0%) | CNG 37.50 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 44.40 -0.60(-1.33%) | CTD 61.50 0(0%) | CTG 14.70 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 4.40 -0.20(-4.35%) | D2D 25.30 0(0%) | DAG 0 0(0%) | DCL 29 0(0%) | DCT 2.90 0(0%) | DHA 10.30 -0.10(-0.96%) | DHC 16.10 0.10(0.63%) | DHG 96 -1(-1.03%) | DHM 7.30 -0.20(-2.67%) | DIC 8.90 -0.10(-1.11%) | DIG 16.20 -0.10(-0.61%) | DLG 9.60 -0.10(-1.03%) | DMC 40.80 0.20(0.49%) | DPM 32.20 -0.20(-0.62%) | DPR 39.80 0.20(0.51%) | DQC 37.10 0(0%) | DRC 53 -1(-1.85%) | DRH 4.20 0(0%) | DRL 0 0(0%) | DSN 60 0(0%) | DTA 3.50 FL -0.20(-5.41%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 42 -0.50(-1.18%) | DXG 15.40 0(0%) | DXV 4.40 0(0%) | EIB 12.90 0(0%) | ELC 15.30 0(0%) | EMC 5 0(0%) | EVE 26 0(0%) | FCM 13.80 -0.20(-1.43%) | FCN 24.10 -0.30(-1.23%) | FDC 19 -0.10(-0.52%) | FLC 12.60 0.10(0.80%) | FMC 17.60 0.90(5.39%) | FPT 51.50 0.50(0.98%) | GAS 112 -1(-0.88%) | GDT 27 0(0%) | GIL 23.40 -0.60(-2.50%) | GMC 30 0.40(1.35%) | GMD 34.40 -0.10(-0.29%) | GSP 11.80 -0.20(-1.67%) | GTA 10.90 -0.40(-3.54%) | GTT 5.10 -0.20(-3.77%) | HAG 25.60 0.20(0.79%) | HAI 0 0(0%) | HAP 8.80 0(0%) | HAR 10.50 -0.10(-0.94%) | HAS 6.30 -0.30(-4.55%) | HAX 6.60 0(0%) | HBC 18.20 -0.50(-2.67%) | HCM 35.60 -0.50(-1.39%) | HDC 20 -0.50(-2.44%) | HDG 24.90 -0.20(-0.80%) | HHS 21 -0.70(-3.23%) | HLA 3.10 FL -0.20(-6.06%) | HLG 4.70 -0.20(-4.08%) | HMC 9.10 -0.20(-2.15%) | HOT 0 0(0%) | HPG 56.50 -1(-1.74%) | HQC 8 -0.30(-3.61%) | HRC 36.50 -1(-2.67%) | HSG 44.10 -0.50(-1.12%) | HSI 3.30 0(0%) | HT1 15.50 0.10(0.65%) | HTI 9.90 0(0%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.20 0(0%) | HU1 7.90 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 23.80 -0.30(-1.24%) | HVX 5.10 0.10(2%) | ICF 5.10 0(0%) | IDI 11.20 -0.20(-1.75%) | IJC 13.10 -0.30(-2.24%) | IMP 61 2.50(4.27%) | ITA 8.10 0(0%) | ITC 8 -0.10(-1.23%) | ITD 6.80 0(0%) | JVC 16.30 0.20(1.24%) | KAC 11.40 CE 0.70(6.54%) | KBC 11.10 0(0%) | KDC 59 -0.50(-0.84%) | KDH 18.30 0(0%) | KHA 20.60 0(0%) | KHP 13.50 -0.10(-0.74%) | KMR 7.20 CE 0.40(5.88%) | KSA 9.30 0.20(2.20%) | KSB 27.90 0.10(0.36%) | KSH 5.90 CE 0.30(5.36%) | KSS 6.10 0.10(1.67%) | KTB 6.30 -0.20(-3.08%) | L10 14 -0.10(-0.71%) | LAF 11.80 -0.70(-5.60%) | LBM 13.90 0(0%) | LCG 7.80 -0.20(-2.50%) | LCM 6.20 -0.10(-1.59%) | LGC 27.90 0(0%) | LGL 4.90 -0.10(-2%) | LHG 0 0(0%) | LIX 27.20 -0.10(-0.37%) | LM8 19.90 CE 1.30(6.99%) | LSS 11.50 0(0%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.90 0(0%) | MCG 6.70 -0.10(-1.47%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.60 0.10(1.82%) | MHC 11.90 -0.20(-1.65%) | MPC 37.50 0.40(1.08%) | MSN 91.50 -0.50(-0.54%) | MTG 4.90 -0.10(-2%) | MWG 108 2(1.89%) | NAV 6.70 CE 0.40(6.35%) | NBB 21.30 0(0%) | NHS 11.50 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 10.20 CE 0.60(6.25%) | NLG 19.20 0(0%) | NNC 63.50 -0.50(-0.78%) | NSC 75.50 -0.50(-0.66%) | NTL 15.50 -0.20(-1.27%) | NVN 3.30 -0.10(-2.94%) | NVT 6.70 -0.10(-1.47%) | OGC 11.50 -0.10(-0.86%) | OPC 63 -0.50(-0.79%) | PAC 23 -0.20(-0.86%) | PAN 44.50 -0.30(-0.67%) | PDN 42.50 1.60(3.91%) | PDR 10.80 -0.10(-0.92%) | PET 17.60 -0.30(-1.68%) | PGC 13.30 -0.10(-0.75%) | PGD 37.80 -1(-2.58%) | PGI 9.20 0(0%) | PHR 27.40 -0.10(-0.36%) | PIT 9.50 0.30(3.26%) | PJT 7.70 0(0%) | PNC 6.60 FL -0.40(-5.71%) | PNJ 30.90 -0.10(-0.32%) | POM 0 0(0%) | PPC 23.80 -0.30(-1.24%) | PPI 10.50 0.20(1.94%) | PTB 0 0(0%) | PTC 0 0(0%) | PTK 4.70 -0.10(-2.08%) | PTL 3.30 0.10(3.13%) | PVD 90.50 -1(-1.09%) | PVT 13.30 -0.20(-1.48%) | PXI 5 -0.20(-3.85%) | PXL 4.40 0(0%) | PXS 22 -0.40(-1.79%) | PXT 3.40 FL -0.20(-5.56%) | QCG 8.60 0(0%) | RAL 0 0(0%) | RDP 13.70 -0.10(-0.72%) | REE 28.10 -0.40(-1.40%) | RIC 8.30 0.10(1.22%) | SAM 9.80 0(0%) | SAV 0 0(0%) | SBA 10 0(0%) | SBC 0 0(0%) | SBT 12.20 0.10(0.83%) | SC5 27.60 -0.10(-0.36%) | SCD 27 -1(-3.57%) | SEC 12 -0.20(-1.64%) | SFC 19.80 -0.40(-1.98%) | SFI 0 0(0%) | SGT 4.70 0(0%) | SHI 5.60 -0.20(-3.45%) | SHP 13.90 0.10(0.72%) | SII 0 0(0%) | SJD 24.60 -0.10(-0.40%) | SJS 20.70 -0.30(-1.43%) | SKG 48.90 -0.40(-0.81%) | SMA 5.50 0.10(1.85%) | SMC 9.50 0(0%) | SPM 20 -0.10(-0.50%) | SRC 22.20 0(0%) | SRF 16.50 -0.40(-2.37%) | SSC 55.50 -2.50(-4.31%) | SSI 26.50 -0.30(-1.12%) | ST8 19.20 0(0%) | STB 20.20 -0.10(-0.49%) | STG 0 0(0%) | STT 3.80 FL -0.20(-5%) | SVC 15.90 -0.10(-0.63%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.50 0(0%) | TAC 45 0(0%) | TBC 21.60 0.20(0.93%) | TCL 26 0.90(3.59%) | TCM 27.70 -0.30(-1.07%) | TCO 11.50 0(0%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 10.60 -0.40(-3.64%) | TDH 17 -0.10(-0.58%) | TDW 0 0(0%) | THG 10.60 0.30(2.91%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.10 -0.70(-4.43%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9.30 -0.10(-1.06%) | TMP 21.80 0.80(3.81%) | TMS 31 0(0%) | TMT 8 -0.20(-2.44%) | TNA 27.40 -0.50(-1.79%) | TNC 11 0(0%) | TNT 3.10 0(0%) | TPC 9.20 -0.10(-1.08%) | TRA 78 0(0%) | TRC 33.80 -0.10(-0.29%) | TS4 9.60 -0.30(-3.03%) | TSC 22.60 -0.60(-2.59%) | TTF 10.60 -0.20(-1.85%) | TTP 18.70 0.70(3.89%) | TV1 12.50 0(0%) | TYA 7.90 0(0%) | UDC 6.30 FL -0.40(-5.97%) | UIC 14.90 -0.10(-0.67%) | VCB 25.80 -0.40(-1.53%) | VCF 162 7(4.52%) | VFG 38.50 0.20(0.52%) | VHC 40.50 0(0%) | VHG 10.90 -0.40(-3.54%) | VIC 70 -0.50(-0.71%) | VID 4.80 -0.10(-2.04%) | VIP 10.70 -0.20(-1.83%) | VIS 8.10 -0.10(-1.22%) | VLF 5.60 FL -0.40(-6.67%) | VMD 16 -0.20(-1.23%) | VNA 0 0(0%) | VNE 6.40 FL -0.40(-5.88%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.50 -0.10(-2.17%) | VNI 0 0(0%) | VNL 0 0(0%) | VNM 137 -2(-1.44%) | VNS 46.50 -1.40(-2.92%) | VOS 4 -0.10(-2.44%) | VPH 7.60 FL -0.50(-6.17%) | VPK 21.40 -1.40(-6.14%) | VRC 5.50 0(0%) | VSC 56 -0.50(-0.88%) | VSH 15 -0.20(-1.32%) | VSI 0 0(0%) | VST 2.70 0(0%) | VTB 0 0(0%) | VTF 0 0(0%) | VTO 6.90 -0.20(-2.82%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,670,000
Bán3,682,000
09/07 22/07
Lúc 8 giờ 4 phút ngày 22/07/2014 giá vàng bán ra ở mức 3682000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,665.0119,783.7119,961.42
CAD19,446.9019,623.5119,879.14
CHF23,313.9323,478.2823,784.13
DKK-3,790.413,909.54
EUR28,481.8528,567.5528,824.17
GBP35,814.5236,066.9936,390.96
HKD2,700.962,720.002,755.43
INR-345.19359.62
JPY206.11208.19210.06
KRW-18.8023.00
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.60 %
06 tháng1.00 %5.90 %
09 tháng1.00 %5.90 %
12 tháng1.00 %7.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.