Ngày 31/10/2014: AAM 15.90 0.60(3.92%) | ABT 53 0(0%) | ACC 27.80 -0.50(-1.77%) | ACL 11.80 -0.10(-0.84%) | AGF 21 -0.50(-2.33%) | AGM 10.90 -0.50(-4.39%) | AGR 6.70 0.20(3.08%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.60 0.10(0.95%) | APC 17.80 0.90(5.33%) | ASIAGF 10.50 0.10(0.96%) | ASM 11.10 0.30(2.78%) | ASP 7.80 -0.10(-1.27%) | ATA 4.50 0.20(4.65%) | AVF 3.90 CE 0.20(5.41%) | BBC 53 0.50(0.95%) | BCE 10.70 0.20(1.90%) | BCI 19.70 0(0%) | BGM 5.30 0(0%) | BHS 11 0(0%) | BIC 14 0.60(4.48%) | BID 13.50 0.70(5.47%) | BMC 27.80 -0.20(-0.71%) | BMI 18 CE 1.10(6.51%) | BMP 66.50 0.50(0.76%) | BRC 10.10 0.10(1%) | BSI 10 CE 0.60(6.38%) | BT6 8.50 0.30(3.66%) | BTP 13.70 0.10(0.74%) | BTT 0 0(0%) | BVH 38.80 1.10(2.92%) | C21 0 0(0%) | C32 30.50 0(0%) | C47 16.40 0.20(1.23%) | CCI 13.10 FL -0.90(-6.43%) | CCL 5.60 0.20(3.70%) | CDC 9.80 0.50(5.38%) | CIG 3.20 -0.10(-3.03%) | CII 19.40 0.20(1.04%) | CLC 29.70 -0.10(-0.34%) | CLG 7.90 -0.10(-1.25%) | CLL 35.90 -0.70(-1.91%) | CLW 16.80 0.10(0.60%) | CMG 9.10 0.10(1.11%) | CMT 10.80 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 9 0(0%) | CNG 37.50 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 46 0.80(1.77%) | CTD 60.50 -0.50(-0.82%) | CTG 14.70 0.70(5%) | CTI 11.10 0.40(3.74%) | CYC 4.60 CE 0.30(6.98%) | D2D 33.30 -0.70(-2.06%) | DAG 12.70 -0.20(-1.55%) | DCL 39.30 0.40(1.03%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.20 0.10(0.76%) | DHC 20.80 0.40(1.96%) | DHG 94 0.50(0.53%) | DHM 6.50 0.10(1.56%) | DIC 9 0.30(3.45%) | DIG 14.40 0.60(4.35%) | DLG 11.40 0.20(1.79%) | DMC 41.80 0.40(0.97%) | DPM 30.10 -0.20(-0.66%) | DPR 40.50 0.30(0.75%) | DQC 59 0.50(0.85%) | DRC 63 2.50(4.13%) | DRH 5.10 CE 0.30(6.25%) | DRL 0 0(0%) | DSN 0 0(0%) | DTA 5.50 CE 0.30(5.77%) | DTL 9 CE 0.50(5.88%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 14.30 0.20(1.42%) | DXV 4.90 CE 0.30(6.52%) | E1VFVN30 9.90 0.20(2.06%) | EIB 12 0.20(1.69%) | ELC 13.80 0.30(2.22%) | EMC 6.40 -0.20(-3.03%) | EVE 24.90 0(0%) | FCM 11.90 0.10(0.85%) | FCN 23.60 0.30(1.29%) | FDC 20.30 0.20(1%) | FLC 11.20 0(0%) | FMC 23.90 0.70(3.02%) | FPT 51 1(2%) | GAS 106 2(1.92%) | GDT 32.50 0.50(1.56%) | GIL 25.40 0.30(1.20%) | GMC 33 0.20(0.61%) | GMD 34.50 0.80(2.37%) | GSP 13.60 0.30(2.26%) | GTA 13.60 -0.90(-6.21%) | GTN 20.80 0.80(4%) | GTT 4.40 0.10(2.33%) | HAG 24.50 0.30(1.24%) | HAI 44.60 -0.90(-1.98%) | HAP 9.60 0.10(1.05%) | HAR 11.80 0.40(3.51%) | HAS 6 0.20(3.45%) | HAX 9.30 CE 0.60(6.90%) | HBC 16.60 0.30(1.84%) | HCM 36.90 0.70(1.93%) | HDC 21 0(0%) | HDG 27.80 0.80(2.96%) | HHS 17 0.40(2.41%) | HLA 2.50 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 0 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 0.50(0.92%) | HQC 7.50 CE 0.40(5.63%) | HRC 38.90 -0.50(-1.27%) | HSG 49.90 0.30(0.60%) | HSI 2.90 CE 0.10(3.57%) | HT1 17.40 0.60(3.57%) | HTI 11.60 0(0%) | HTL 26.20 CE 1.70(6.94%) | HTV 17.90 CE 1.10(6.55%) | HU1 0 0(0%) | HU3 10 -0.10(-0.99%) | HVG 32.30 1.80(5.90%) | HVX 5.90 CE 0.30(5.36%) | ICF 6.30 -0.10(-1.56%) | IDI 12.70 0.10(0.79%) | IJC 14.10 0.30(2.17%) | IMP 39 1.70(4.56%) | ITA 8.70 0.30(3.57%) | ITC 8 0.10(1.27%) | ITD 10.20 -0.10(-0.97%) | JVC 16.60 0.30(1.84%) | KAC 9.30 FL -0.70(-7%) | KBC 16.90 0.80(4.97%) | KDC 60 1(1.69%) | KDH 19.90 0.20(1.02%) | KHA 21.20 0.20(0.95%) | KHP 14.20 0.10(0.71%) | KMR 8 0.10(1.27%) | KSA 12.90 0.70(5.74%) | KSB 29.60 -0.10(-0.34%) | KSH 13.10 -0.20(-1.50%) | KSS 6 0.20(3.45%) | KTB 5.80 0(0%) | L10 14.10 -0.20(-1.40%) | LAF 14.30 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 9.20 0.30(3.37%) | LCM 6 0.10(1.69%) | LGC 25.40 -0.40(-1.55%) | LGL 6.30 0(0%) | LHG 9.60 -0.10(-1.03%) | LIX 29.60 0.20(0.68%) | LM8 24.50 0.30(1.24%) | LSS 9.70 0(0%) | MBB 13.30 0.20(1.53%) | MCG 7.70 0.30(4.05%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6 -0.10(-1.64%) | MHC 16.60 0.90(5.73%) | MPC 74 1(1.37%) | MSN 81.50 2.50(3.16%) | MTG 4.80 0(0%) | MWG 106 -1(-0.93%) | NAV 0 0(0%) | NBB 21.20 0.30(1.44%) | NHS 10.80 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12.30 0.10(0.82%) | NLG 17.70 0(0%) | NNC 69.50 0.50(0.72%) | NSC 77 0(0%) | NTL 15.90 0.40(2.58%) | NVN 3.30 0(0%) | NVT 5.60 0.10(1.82%) | OGC 9.80 0.20(2.08%) | OPC 60 0(0%) | PAC 23.90 0(0%) | PAN 41.10 0(0%) | PDN 35.60 -0.30(-0.84%) | PDR 16.50 0.10(0.61%) | PET 22.80 0.30(1.33%) | PGC 14.60 0.20(1.39%) | PGD 35.70 -0.10(-0.28%) | PGI 10.10 CE 0.60(6.32%) | PHR 28.30 -0.10(-0.35%) | PIT 8.10 0.30(3.85%) | PJT 8.10 -0.10(-1.22%) | PNC 9.50 -0.50(-5%) | PNJ 37.70 0.30(0.80%) | POM 9.30 -0.20(-2.11%) | PPC 25.20 1.10(4.56%) | PPI 13.10 0.30(2.34%) | PTB 58.50 CE 3.50(6.36%) | PTC 9.10 0.30(3.41%) | PTK 4.80 0.10(2.13%) | PTL 3.50 0.10(2.94%) | PVD 94 1.50(1.62%) | PVT 17.20 0.40(2.38%) | PXI 9.40 0.40(4.44%) | PXL 4.30 0(0%) | PXS 31.50 1.50(5%) | PXT 5.80 CE 0.30(5.45%) | QCG 9.80 0.10(1.03%) | RAL 44.50 -0.50(-1.11%) | RDP 17.70 -0.10(-0.56%) | REE 29.10 0.30(1.04%) | RIC 13.80 CE 0.90(6.98%) | SAM 13.20 0.30(2.33%) | SAV 12.20 0.10(0.83%) | SBA 12.10 0(0%) | SBC 14.10 -0.80(-5.37%) | SBT 10.80 0.20(1.89%) | SC5 26.80 -0.10(-0.37%) | SCD 26 -0.20(-0.76%) | SEC 0 0(0%) | SFC 28 0(0%) | SFI 30.50 0.50(1.67%) | SGT 4.50 0(0%) | SHI 7.90 0.30(3.95%) | SHP 18.30 0.20(1.10%) | SII 24.50 -0.40(-1.61%) | SJD 30.60 0.10(0.33%) | SJS 24.40 0.60(2.52%) | SKG 45.80 -0.10(-0.22%) | SMA 5.70 0(0%) | SMC 11 0(0%) | SPM 26.40 -0.30(-1.12%) | SRC 33.50 0.50(1.52%) | SRF 15 -0.20(-1.32%) | SSC 60 0(0%) | SSI 31.10 0.60(1.97%) | ST8 22 -0.50(-2.22%) | STB 19.10 0.50(2.69%) | STG 0 0(0%) | STT 4.90 CE 0.30(6.52%) | SVC 15.30 0.10(0.66%) | SVI 38.50 1(2.67%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.20 0.20(1.11%) | TAC 46.80 -2.20(-4.49%) | TBC 26.80 0(0%) | TCL 27.60 -0.40(-1.43%) | TCM 34.20 0.70(2.09%) | TCO 12.50 0(0%) | TCR 5 -0.20(-3.85%) | TDC 10.70 0(0%) | TDH 20 0.40(2.04%) | TDW 19 0(0%) | THG 14 0(0%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.70 0(0%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9 0.10(1.12%) | TMP 24.30 0.20(0.83%) | TMS 48 CE 3.10(6.90%) | TMT 13.60 0(0%) | TNA 27 0.50(1.89%) | TNC 11.60 0(0%) | TNT 3.30 0.10(3.13%) | TPC 8.40 0(0%) | TRA 76 0.50(0.66%) | TRC 32 0.10(0.31%) | TS4 11.30 0.40(3.67%) | TSC 45 0(0%) | TTF 10 0.40(4.17%) | TTP 25.50 0(0%) | TV1 12.50 0(0%) | TYA 9.10 0.10(1.11%) | UDC 7 CE 0.40(6.06%) | UIC 17.50 0.30(1.74%) | VCB 27.70 1(3.75%) | VCF 202 0(0%) | VFG 46 0(0%) | VHC 52.50 0(0%) | VHG 14.20 0.20(1.43%) | VIC 48 0.40(0.84%) | VID 4.10 0.10(2.50%) | VIP 14.20 0.30(2.16%) | VIS 9.20 0.30(3.37%) | VLF 6.90 0.10(1.47%) | VMD 17.50 -0.30(-1.69%) | VNA 3.30 0(0%) | VNE 9.40 CE 0.60(6.82%) | VNG 8.30 FL -0.60(-6.74%) | VNH 4 0.10(2.56%) | VNI 3.40 0(0%) | VNL 25.50 0.50(2%) | VNM 105 1(0.96%) | VNS 50 1(2.04%) | VOS 5.40 0.10(1.89%) | VPH 8.30 0(0%) | VPK 19.90 0(0%) | VRC 5.50 -0.10(-1.79%) | VSC 57.50 0.50(0.88%) | VSH 14.50 0.20(1.40%) | VSI 8.50 0.20(2.41%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 12.80 0(0%) | VTF 22.60 0.10(0.44%) | VTO 8.30 0.10(1.22%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,529,000
Bán3,541,000
22/10 31/10
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 31/10/2014 giá vàng bán ra so ngày 30/10/2014 giảm 17000 đồng/chỉ, còn 3541000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,503.6418,615.3318,782.49
CAD18,683.9518,853.6319,099.17
CHF21,829.6021,983.4822,269.79
DKK-3,531.633,642.62
EUR26,494.5326,574.2526,812.88
GBP33,582.3533,819.0834,122.77
HKD2,707.832,726.922,762.44
INR-339.50353.69
JPY187.97189.87191.96
KRW-18.1222.16
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %5.00 %
06 tháng0.75 %5.50 %
09 tháng0.75 %5.50 %
12 tháng0.75 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.