Ngày 24/11/2014: AAM 14.90 -0.30(-1.97%) | ABT 63 3.50(5.88%) | ACC 0 0(0%) | ACL 12 0.50(4.35%) | AGF 21.50 -0.20(-0.92%) | AGM 11.60 0.10(0.87%) | AGR 6.50 -0.20(-2.99%) | ALP 4.20 -0.10(-2.33%) | ANV 11 -0.20(-1.79%) | APC 17.90 -0.60(-3.24%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.60 -0.10(-0.93%) | ASP 7.60 -0.20(-2.56%) | ATA 4.50 0(0%) | AVF 3.40 0(0%) | BBC 53.50 -1(-1.83%) | BCE 10.60 0(0%) | BCI 20 -0.10(-0.50%) | BGM 5.20 0(0%) | BHS 11.10 0.10(0.91%) | BIC 14.20 0(0%) | BID 12.90 -0.10(-0.77%) | BMC 28 -0.20(-0.71%) | BMI 17.50 0(0%) | BMP 66 -0.50(-0.75%) | BRC 10.20 0(0%) | BSI 11.30 -0.60(-5.04%) | BT6 8 FL -0.50(-5.88%) | BTP 14.20 0(0%) | BTT 39.50 0(0%) | BVH 37.60 -0.20(-0.53%) | C21 18.90 0.40(2.16%) | C32 29.20 -0.20(-0.68%) | C47 16.70 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.40 0(0%) | CDC 9.80 -0.10(-1.01%) | CIG 3.10 0.10(3.33%) | CII 18.80 -0.30(-1.57%) | CLC 30.40 -0.50(-1.62%) | CLG 7.50 -0.10(-1.32%) | CLL 35.50 -0.30(-0.84%) | CLW 16.20 -0.60(-3.57%) | CMG 9.20 -0.40(-4.17%) | CMT 10 -0.60(-5.66%) | CMV 15.20 -0.30(-1.94%) | CMX 9 -0.10(-1.10%) | CNG 37.40 -0.20(-0.53%) | COM 37 -2(-5.13%) | CSM 44.10 -0.70(-1.56%) | CTD 59 -1(-1.67%) | CTG 14.10 -0.20(-1.40%) | CTI 11 0(0%) | CYC 4 0(0%) | D2D 34 -0.20(-0.58%) | DAG 12.40 -0.30(-2.36%) | DCL 49.10 0.70(1.45%) | DCT 2.40 0(0%) | DHA 14.30 0(0%) | DHC 23 -0.30(-1.29%) | DHG 95 0(0%) | DHM 6.20 -0.10(-1.59%) | DIC 8.70 -0.20(-2.25%) | DIG 13.60 -0.10(-0.73%) | DLG 11.40 -0.40(-3.39%) | DMC 42.70 -1(-2.29%) | DPM 29.10 -0.20(-0.68%) | DPR 41 1(2.50%) | DQC 72.50 2.50(3.57%) | DRC 60 0(0%) | DRH 5.70 -0.30(-5%) | DRL 35.40 0.90(2.61%) | DSN 60 -0.50(-0.83%) | DTA 6.30 -0.10(-1.56%) | DTL 7.70 FL -0.50(-6.10%) | DTT 0 0(0%) | DVP 46.80 -0.20(-0.43%) | DXG 13.60 -0.10(-0.73%) | DXV 4.60 0(0%) | E1VFVN30 9.50 -0.10(-1.04%) | EIB 11.30 0(0%) | ELC 13.50 -0.50(-3.57%) | EMC 6.50 0.10(1.56%) | EVE 25 -0.30(-1.19%) | FCM 12.90 0.10(0.78%) | FCN 23.20 -0.20(-0.85%) | FDC 22 0(0%) | FLC 12.30 -0.50(-3.91%) | FMC 23.60 -0.20(-0.84%) | FPT 48.80 -0.30(-0.61%) | GAS 99 -0.50(-0.50%) | GDT 36 -0.80(-2.17%) | GIL 29.80 0.60(2.05%) | GMC 41.50 0(0%) | GMD 32.60 -0.60(-1.81%) | GSP 12.90 0(0%) | GTA 0 0(0%) | GTN 21.10 FL -1.50(-6.64%) | GTT 4.50 -0.10(-2.17%) | HAG 24 -0.30(-1.23%) | HAI 41 FL -3(-6.82%) | HAP 9.10 -0.20(-2.15%) | HAR 11.30 -0.60(-5.04%) | HAS 5.70 -0.10(-1.72%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.80 -0.20(-1.25%) | HCM 35.40 -0.40(-1.12%) | HDC 22.80 -0.80(-3.39%) | HDG 28 0(0%) | HHS 18.10 -0.20(-1.09%) | HLA 2.40 0(0%) | HLG 4 FL -0.30(-6.98%) | HMC 9.60 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 -0.50(-0.90%) | HQC 7.80 0(0%) | HRC 40.90 2(5.14%) | HSG 48.30 -0.30(-0.62%) | HSI 2.60 FL -0.10(-3.70%) | HT1 16.80 -0.40(-2.33%) | HTI 11.50 0(0%) | HTL 24 0(0%) | HTV 18.80 0.20(1.08%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.80 0(0%) | HVG 30.30 -0.80(-2.57%) | HVX 5.90 FL -0.40(-6.35%) | ICF 6.60 0(0%) | IDI 12.40 -0.20(-1.59%) | IJC 13.10 -0.10(-0.76%) | IMP 43.20 1(2.37%) | ITA 8.80 0(0%) | ITC 7.90 -0.10(-1.25%) | ITD 8.90 -0.30(-3.26%) | JVC 17.70 0.20(1.14%) | KAC 14.20 CE 0.90(6.77%) | KBC 16.40 -0.30(-1.80%) | KDC 51 -1(-1.92%) | KDH 19.40 0(0%) | KHA 23.20 -0.30(-1.28%) | KHP 13.80 0.20(1.47%) | KMR 8.20 0.10(1.23%) | KSA 11.10 FL -0.80(-6.72%) | KSB 30.50 -0.90(-2.87%) | KSH 12.90 -0.20(-1.53%) | KSS 5.50 -0.10(-1.79%) | KTB 5.40 -0.10(-1.82%) | L10 16.20 -0.10(-0.61%) | LAF 14.20 -0.20(-1.39%) | LBM 13.20 -0.20(-1.49%) | LCG 8.80 -0.20(-2.22%) | LCM 5.60 -0.10(-1.75%) | LGC 24.90 CE 1.60(6.87%) | LGL 7 -0.20(-2.78%) | LHG 10.40 CE 0.60(6.12%) | LIX 32 -2.10(-6.16%) | LM8 25 -0.70(-2.72%) | LSS 9.60 -0.20(-2.04%) | MBB 12.70 -0.20(-1.55%) | MCG 7.10 -0.10(-1.39%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.60 0.10(1.82%) | MHC 16.10 -0.20(-1.23%) | MPC 95 -0.50(-0.52%) | MSN 79.50 -2.50(-3.05%) | MTG 4.60 0(0%) | MWG 95 -3(-3.06%) | NAV 6.80 -0.20(-2.86%) | NBB 20.30 0.20(1%) | NHS 10.70 -0.10(-0.93%) | NHW 11.20 0.20(1.82%) | NKG 14 -0.20(-1.41%) | NLG 17.40 0.80(4.82%) | NNC 75 2(2.74%) | NSC 0 0(0%) | NTL 15.70 0.20(1.29%) | NVN 0 0(0%) | NVT 5.40 -0.10(-1.82%) | OGC 8.80 -0.30(-3.30%) | OPC 39.30 -0.60(-1.50%) | PAC 23.90 0.40(1.70%) | PAN 41.20 0(0%) | PDN 36.50 -0.80(-2.14%) | PDR 17.20 -0.20(-1.15%) | PET 24.20 -0.50(-2.02%) | PGC 14.80 -0.10(-0.67%) | PGD 34.30 0(0%) | PGI 9.80 -0.60(-5.77%) | PHR 0 0(0%) | PIT 0 0(0%) | PJT 8.20 0.10(1.23%) | PNC 9.90 -0.10(-1%) | PNJ 40.40 0(0%) | POM 9.20 -0.20(-2.13%) | PPC 24.80 -0.20(-0.80%) | PPI 14.50 -0.70(-4.61%) | PTB 55.50 -1(-1.77%) | PTC 8.30 0(0%) | PTK 4.60 -0.10(-2.13%) | PTL 3.40 -0.10(-2.86%) | PVD 85.50 -1.50(-1.72%) | PVT 17.90 0(0%) | PXI 9.70 -0.20(-2.02%) | PXL 4.60 -0.10(-2.13%) | PXS 32.40 -1(-2.99%) | PXT 6 -0.10(-1.64%) | QBS 24.50 FL -1.80(-6.84%) | QCG 10.20 -0.20(-1.92%) | RAL 50 1.80(3.73%) | RDP 18.20 -0.30(-1.62%) | REE 27.70 -0.40(-1.42%) | RIC 15.80 -0.20(-1.25%) | SAM 13.30 -0.30(-2.21%) | SAV 13.10 -0.80(-5.76%) | SBA 11.80 -0.10(-0.84%) | SBC 24.30 CE 1.50(6.58%) | SBT 10.70 -0.10(-0.93%) | SC5 0 0(0%) | SCD 24.20 -1.60(-6.20%) | SEC 10.50 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 28.50 -0.80(-2.73%) | SGT 4.90 FL -0.30(-5.77%) | SHI 9.20 0.10(1.10%) | SHP 21.30 -0.20(-0.93%) | SII 24.10 0.10(0.42%) | SJD 31.30 -0.10(-0.32%) | SJS 23.40 0(0%) | SKG 43 -0.80(-1.83%) | SMA 5.50 -0.10(-1.79%) | SMC 10.60 0(0%) | SPM 28 FL -2.10(-6.98%) | SRC 38 FL -2.80(-6.86%) | SRF 16 0.30(1.91%) | SSC 0 0(0%) | SSI 29.40 -0.40(-1.34%) | ST8 21.40 0.10(0.47%) | STB 18.70 -0.30(-1.58%) | STG 25.50 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.60 -0.30(-1.78%) | SVI 38 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18 0.30(1.69%) | TAC 45 -0.50(-1.10%) | TBC 25 -0.10(-0.40%) | TCL 31 -1.80(-5.49%) | TCM 33.70 -0.80(-2.32%) | TCO 12.50 -0.10(-0.79%) | TCR 5.70 CE 0.30(5.56%) | TDC 10.60 0.10(0.95%) | TDH 19.30 0(0%) | TDW 20 -0.50(-2.44%) | THG 14 0(0%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.70 0.30(1.95%) | TIX 23 0(0%) | TLG 53.50 0(0%) | TLH 8.60 -0.20(-2.27%) | TMP 25.50 -0.10(-0.39%) | TMS 0 0(0%) | TMT 15.90 0.30(1.92%) | TNA 27 -0.40(-1.46%) | TNC 14.60 -0.50(-3.31%) | TNT 3.20 0(0%) | TPC 8.30 0(0%) | TRA 76 1(1.33%) | TRC 31 -0.10(-0.32%) | TS4 11.50 -0.40(-3.36%) | TSC 48.80 -3.20(-6.15%) | TTF 10.30 -0.30(-2.83%) | TTP 0 0(0%) | TV1 12.90 -0.60(-4.44%) | TYA 8.90 -0.10(-1.11%) | UDC 6 -0.10(-1.64%) | UIC 16.90 0(0%) | VCB 27.40 -0.10(-0.36%) | VCF 215 5(2.38%) | VFG 45.90 -0.10(-0.22%) | VHC 35.90 -0.60(-1.64%) | VHG 15.10 FL -1.10(-6.79%) | VIC 48 0(0%) | VID 4 0.10(2.56%) | VIP 14.40 -0.20(-1.37%) | VIS 8.90 0(0%) | VLF 6.40 FL -0.40(-5.88%) | VMD 18 0.30(1.69%) | VNA 3.40 0.10(3.03%) | VNE 10.70 -0.10(-0.93%) | VNG 11 0(0%) | VNH 4.30 -0.20(-4.44%) | VNI 3.70 0(0%) | VNL 28 0.30(1.08%) | VNM 100 -1(-0.99%) | VNS 48 0(0%) | VOS 5.30 -0.10(-1.85%) | VPH 9.10 0(0%) | VPK 19 0(0%) | VRC 6.20 -0.10(-1.59%) | VSC 54.50 -0.50(-0.91%) | VSH 14.40 0(0%) | VSI 12.50 0.30(2.46%) | VST 2.40 FL -0.10(-4%) | VTB 0 0(0%) | VTF 25 -0.50(-1.96%) | VTO 8.40 -0.10(-1.18%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,530,000
Bán3,542,000
16/11 25/11
Lúc 8 giờ 4 phút ngày 25/11/2014 giá vàng bán ra đứng ở mức 3542000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,360.1218,470.9518,636.72
CAD18,756.5118,926.8519,173.26
CHF21,773.3221,926.8122,212.27
DKK-3,511.733,622.07
EUR26,336.1326,415.3826,652.44
GBP33,116.5233,349.9733,649.27
HKD2,722.092,741.282,776.96
INR-339.28353.45
JPY178.92180.73182.35
KRW-17.5021.41
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.