Ngày 22/09/2014: AAM 15.90 0.30(1.92%) | ABT 0 0(0%) | ACC 26.80 0(0%) | ACL 12.60 -0.10(-0.79%) | AGF 23.60 -0.90(-3.67%) | AGM 0 0(0%) | AGR 7.30 -0.40(-5.19%) | ALP 4.30 0(0%) | ANV 11.30 0.30(2.73%) | APC 16.60 -1.10(-6.21%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 11.40 -0.10(-0.87%) | ASP 8.10 -0.40(-4.71%) | ATA 5 -0.10(-1.96%) | AVF 4.70 0.10(2.17%) | BBC 58.50 -0.50(-0.85%) | BCE 11.60 0(0%) | BCI 18.70 -0.40(-2.09%) | BGM 4.90 0.10(2.08%) | BHS 11.30 0(0%) | BIC 12.60 0.30(2.44%) | BID 13.80 -0.10(-0.72%) | BMC 29.60 -0.20(-0.67%) | BMI 17.40 0(0%) | BMP 69 0(0%) | BRC 0 0(0%) | BSI 9.40 -0.10(-1.05%) | BT6 0 0(0%) | BTP 13 -0.10(-0.76%) | BTT 36 0.90(2.56%) | BVH 41.50 1.50(3.75%) | C21 18.80 0(0%) | C32 32 0(0%) | C47 0 0(0%) | CCI 11 0(0%) | CCL 5.50 -0.10(-1.79%) | CDC 8.80 CE 0.50(6.02%) | CIG 3.30 -0.10(-2.94%) | CII 20.40 0(0%) | CLC 30.20 0(0%) | CLG 7.70 0(0%) | CLL 36.10 -0.10(-0.28%) | CLW 15.60 -0.20(-1.27%) | CMG 7.90 0.10(1.28%) | CMT 10.50 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.50 0.20(2.41%) | CNG 37.70 0.10(0.27%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.50 1(2.25%) | CTD 65 2(3.17%) | CTG 14.60 0.10(0.69%) | CTI 0 0(0%) | CYC 0 0(0%) | D2D 33 0.70(2.17%) | DAG 0 0(0%) | DCL 32.50 -0.50(-1.52%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 12.90 0.20(1.57%) | DHC 20.70 0.50(2.48%) | DHG 92 1(1.10%) | DHM 7.10 0.10(1.43%) | DIC 8.70 0(0%) | DIG 13.40 0.40(3.08%) | DLG 9.80 0.10(1.03%) | DMC 42.60 -0.10(-0.23%) | DPM 31.10 0.70(2.30%) | DPR 40.50 0(0%) | DQC 56.50 2.50(4.63%) | DRC 59.50 2.50(4.39%) | DRH 4.30 0(0%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61 0(0%) | DTA 0 0(0%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 44.50 0(0%) | DXG 15.90 0(0%) | DXV 4.90 0.20(4.26%) | EIB 12.40 0.10(0.81%) | ELC 13.60 -0.10(-0.73%) | EMC 6.20 -0.20(-3.13%) | EVE 0 0(0%) | FCM 13 -0.10(-0.76%) | FCN 25.50 0.30(1.19%) | FDC 23.70 0.10(0.42%) | FLC 11.80 -0.20(-1.67%) | FMC 33.10 1.20(3.76%) | FPT 54 0(0%) | GAS 115 0(0%) | GDT 30.50 1.70(5.90%) | GIL 24.20 0.50(2.11%) | GMC 33.70 0.70(2.12%) | GMD 35.40 0.30(0.85%) | GSP 13.80 -0.10(-0.72%) | GTA 11.80 CE 0.70(6.31%) | GTT 4.90 0.10(2.08%) | HAG 24.70 0.20(0.82%) | HAI 37 -0.40(-1.07%) | HAP 8.80 0(0%) | HAR 9.60 0.20(2.13%) | HAS 6.10 0(0%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.90 0(0%) | HCM 39.20 -0.30(-0.76%) | HDC 19.80 -1.20(-5.71%) | HDG 28.90 0(0%) | HHS 17.70 -0.20(-1.12%) | HLA 2.70 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.30 -0.10(-1.06%) | HOT 0 0(0%) | HPG 57 1(1.79%) | HQC 7.90 0(0%) | HRC 39 -1(-2.50%) | HSG 43 0.30(0.70%) | HSI 3 -0.10(-3.23%) | HT1 15.80 -0.10(-0.63%) | HTI 10.80 -0.20(-1.82%) | HTL 0 0(0%) | HTV 0 0(0%) | HU1 8.50 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 30.40 CE 1.90(6.67%) | HVX 0 0(0%) | ICF 6.60 -0.10(-1.49%) | IDI 12.50 0.10(0.81%) | IJC 13.90 -0.30(-2.11%) | IMP 42 -0.50(-1.18%) | ITA 8.50 0.10(1.19%) | ITC 8 0(0%) | ITD 9 0.10(1.12%) | JVC 16.70 -0.20(-1.18%) | KAC 0 0(0%) | KBC 13.80 0.30(2.22%) | KDC 60.50 -1.50(-2.42%) | KDH 20.60 0(0%) | KHA 0 0(0%) | KHP 13.80 0(0%) | KMR 8.30 0(0%) | KSA 8.20 0(0%) | KSB 28.50 -0.10(-0.35%) | KSH 16.80 -0.30(-1.75%) | KSS 6 0(0%) | KTB 6.10 0.10(1.67%) | L10 14 -0.30(-2.10%) | LAF 16.40 0.90(5.81%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.90 0.10(1.14%) | LCM 6 0(0%) | LGC 21.30 0.40(1.91%) | LGL 6.50 -0.10(-1.52%) | LHG 8.50 -0.20(-2.30%) | LIX 29 -0.70(-2.36%) | LM8 22 0.90(4.27%) | LSS 10.20 -0.10(-0.97%) | MBB 13.60 0.10(0.74%) | MCG 7.10 0.10(1.43%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.90 FL -0.50(-6.76%) | MHC 16.50 0.70(4.43%) | MPC 67.50 -1(-1.46%) | MSN 83.50 -0.50(-0.60%) | MTG 5 -0.20(-3.85%) | MWG 175 CE 11(6.71%) | NAV 0 0(0%) | NBB 22 0.40(1.85%) | NHS 11.10 0(0%) | NHW 10.10 CE -0.40(-3.81%) | NKG 10.20 -0.10(-0.97%) | NLG 0 0(0%) | NNC 63 -1.50(-2.33%) | NSC 0 0(0%) | NTL 15.40 0(0%) | NVN 3.30 CE 0.20(6.45%) | NVT 6.10 0(0%) | OGC 11.30 0.10(0.89%) | OPC 61 -0.50(-0.81%) | PAC 25.20 1.20(5%) | PAN 45.40 0(0%) | PDN 31 0(0%) | PDR 13.80 0.30(2.22%) | PET 23.70 0.40(1.72%) | PGC 14.60 -0.10(-0.68%) | PGD 37.20 0.20(0.54%) | PGI 10.50 0(0%) | PHR 29.50 0(0%) | PIT 0 0(0%) | PJT 7.80 -0.20(-2.50%) | PNC 8.30 -0.50(-5.68%) | PNJ 32.40 0.30(0.93%) | POM 9.40 -0.60(-6%) | PPC 26.20 -0.90(-3.32%) | PPI 11.70 -0.10(-0.85%) | PTB 60 2(3.45%) | PTC 6.50 CE 0.40(6.56%) | PTK 5.10 0.10(2%) | PTL 4.20 0.10(2.44%) | PVD 101 1(1%) | PVT 17.90 0.40(2.29%) | PXI 10.50 0(0%) | PXL 5 0.10(2.04%) | PXS 36.80 1.10(3.08%) | PXT 6.60 0.10(1.54%) | QCG 9.10 0.20(2.25%) | RAL 0 0(0%) | RDP 18.40 0.90(5.14%) | REE 29.30 0.50(1.74%) | RIC 9.40 0(0%) | SAM 12.10 CE 0.70(6.14%) | SAV 0 0(0%) | SBA 11.10 0(0%) | SBC 12.70 0.20(1.60%) | SBT 11.90 0.10(0.85%) | SC5 0 0(0%) | SCD 24.20 FL -1.80(-6.92%) | SEC 11.50 0.10(0.88%) | SFC 22.40 CE 1.40(6.67%) | SFI 37.10 0.10(0.27%) | SGT 0 0(0%) | SHI 7.60 0(0%) | SHP 15.10 0.20(1.34%) | SII 17.30 -0.60(-3.35%) | SJD 29.50 -0.20(-0.67%) | SJS 24.10 0.10(0.42%) | SKG 41 -0.60(-1.44%) | SMA 5.60 0.10(1.82%) | SMC 10.40 0.20(1.96%) | SPM 25.20 0.20(0.80%) | SRC 26 0(0%) | SRF 15.60 0.40(2.63%) | SSC 0 0(0%) | SSI 29.60 -0.20(-0.67%) | ST8 0 0(0%) | STB 18.60 0.10(0.54%) | STG 0 0(0%) | STT 5.60 0(0%) | SVC 16.40 0(0%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 19.50 -0.20(-1.02%) | TAC 0 0(0%) | TBC 23.30 0.10(0.43%) | TCL 27.60 -0.40(-1.43%) | TCM 34.80 0.50(1.46%) | TCO 12 0(0%) | TCR 4.80 0(0%) | TDC 9.70 0(0%) | TDH 17.40 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 11.40 0(0%) | TIE 17.80 -0.10(-0.56%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 8.80 0(0%) | TMP 22.50 0.30(1.35%) | TMS 0 0(0%) | TMT 14.80 0.30(2.07%) | TNA 0 0(0%) | TNC 12.40 0(0%) | TNT 3.70 0.10(2.78%) | TPC 8.60 0(0%) | TRA 72.50 -1.50(-2.03%) | TRC 33 -0.10(-0.30%) | TS4 13.30 0.20(1.53%) | TSC 39.40 -1.20(-2.96%) | TTF 9.90 -0.10(-1%) | TTP 22.20 CE 1.40(6.73%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.90 0.10(1.28%) | UDC 6.40 -0.10(-1.54%) | UIC 16 0(0%) | VCB 26.90 0.60(2.28%) | VCF 0 0(0%) | VFG 41.50 -0.20(-0.48%) | VHC 52.50 -0.50(-0.94%) | VHG 10.40 0(0%) | VIC 55 0.50(0.92%) | VID 4.40 -0.10(-2.22%) | VIP 13.70 0.30(2.24%) | VIS 9.20 0.10(1.10%) | VLF 5.80 0.10(1.75%) | VMD 17.40 0(0%) | VNA 3.20 0(0%) | VNE 8.60 0.20(2.38%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.60 0(0%) | VNI 3.30 0(0%) | VNL 21.80 -1.50(-6.44%) | VNM 107 1(0.94%) | VNS 44.50 -0.40(-0.89%) | VOS 4.60 -0.10(-2.13%) | VPH 9.10 0(0%) | VPK 21.10 -0.70(-3.21%) | VRC 5.60 0(0%) | VSC 59 0(0%) | VSH 14.50 0.20(1.40%) | VSI 0 0(0%) | VST 2.70 0(0%) | VTB 10.80 0(0%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7.70 0(0%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,592,000
Bán3,604,000
12/09 22/09
Lúc 11:00 ngày 22/09/2014 giá vàng mua vào 3592000 đồng/chỉ, bán ra 3604000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,746.7118,859.8719,029.29
CAD19,079.7519,253.0319,503.85
CHF22,268.3422,425.3222,717.46
DKK-3,604.473,717.76
EUR27,038.9427,120.3027,363.93
GBP34,227.4934,468.7734,778.41
HKD2,699.112,718.142,753.55
INR-341.88356.17
JPY191.84193.78195.52
KRW-18.5122.65
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.50 %
06 tháng1.00 %5.70 %
09 tháng1.00 %5.70 %
12 tháng1.00 %6.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.