Ngày 27/08/2014: AAM 14.40 0.10(0.70%) | ABT 49.50 0(0%) | ACC 28 0(0%) | ACL 9.80 -0.10(-1.01%) | AGF 19.40 0.80(4.30%) | AGM 10.80 -0.60(-5.26%) | AGR 6.90 0(0%) | ALP 4.30 0.10(2.38%) | ANV 9.70 0(0%) | APC 13.20 0.20(1.54%) | ASIAGF 9 CE 0.50(5.88%) | ASM 11.30 0(0%) | ASP 7.10 0.10(1.43%) | ATA 5 0(0%) | AVF 4.80 0(0%) | BBC 52.50 -3.50(-6.25%) | BCE 10.80 -0.20(-1.82%) | BCI 18.80 -0.20(-1.05%) | BGM 4.70 0(0%) | BHS 11.40 -0.10(-0.87%) | BIC 11.40 -0.20(-1.72%) | BID 13.90 -0.20(-1.42%) | BMC 30.20 -0.10(-0.33%) | BMI 16.10 -0.10(-0.62%) | BMP 69.50 0.50(0.72%) | BRC 9.90 -0.60(-5.71%) | BSI 8.80 0.30(3.53%) | BT6 6.80 -0.20(-2.86%) | BTP 12.60 0.10(0.80%) | BTT 31.20 0.20(0.65%) | BVH 44.30 -0.10(-0.23%) | C21 0 0(0%) | C32 31 -1.30(-4.02%) | C47 16.30 -0.20(-1.21%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.70 -0.10(-1.72%) | CDC 7.60 0.10(1.33%) | CIG 3.50 0.10(2.94%) | CII 21.40 -0.20(-0.93%) | CLC 29.60 -0.10(-0.34%) | CLG 8.10 -0.30(-3.57%) | CLL 37 -0.10(-0.27%) | CLW 16 0(0%) | CMG 7.50 0.20(2.74%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 6.50 -0.20(-2.99%) | CNG 39.10 -0.60(-1.51%) | COM 0 0(0%) | CSM 44.60 0.10(0.22%) | CTD 61 0(0%) | CTG 14.50 -0.20(-1.36%) | CTI 13 0.20(1.56%) | CYC 4.50 0(0%) | D2D 28.10 0.20(0.72%) | DAG 12.60 -0.20(-1.56%) | DCL 35 1(2.94%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 11.10 0.10(0.91%) | DHC 18.20 -0.30(-1.62%) | DHG 95 0(0%) | DHM 7.20 -0.10(-1.37%) | DIC 8.30 -0.10(-1.19%) | DIG 13 -0.20(-1.52%) | DLG 11 0.50(4.76%) | DMC 45.70 1.30(2.93%) | DPM 33.20 0.80(2.47%) | DPR 37.80 -0.20(-0.53%) | DQC 47.90 1.10(2.35%) | DRC 55.50 -0.50(-0.89%) | DRH 4.30 -0.10(-2.27%) | DRL 0 0(0%) | DSN 60.50 0.50(0.83%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9.40 0.10(1.08%) | DTT 5.80 -0.10(-1.69%) | DVP 43.50 0(0%) | DXG 15.80 0(0%) | DXV 4.60 0(0%) | EIB 12.60 0(0%) | ELC 14.50 -0.20(-1.36%) | EMC 6.10 0.10(1.67%) | EVE 26.50 0(0%) | FCM 12.20 -0.20(-1.61%) | FCN 23.80 -0.30(-1.24%) | FDC 23.50 -0.20(-0.84%) | FLC 12.50 -0.10(-0.79%) | FMC 24.70 0(0%) | FPT 55 0(0%) | GAS 123 0(0%) | GDT 28 0.20(0.72%) | GIL 23 0(0%) | GMC 30.50 -0.20(-0.65%) | GMD 34.90 -1.80(-4.90%) | GSP 12.40 0.10(0.81%) | GTA 11.30 0.10(0.89%) | GTT 5.10 0.20(4.08%) | HAG 23.90 -2.10(-8.08%) | HAI 21.50 0(0%) | HAP 8.80 -0.10(-1.12%) | HAR 10.10 0(0%) | HAS 6.10 -0.10(-1.61%) | HAX 7.50 FL -0.50(-6.25%) | HBC 15.30 0.10(0.66%) | HCM 37.60 0.50(1.35%) | HDC 20.90 0(0%) | HDG 28 -0.40(-1.41%) | HHS 17.60 -0.20(-1.12%) | HLA 2.60 CE 0.10(4%) | HLG 4.90 0(0%) | HMC 9.30 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 60 -1(-1.64%) | HQC 8.30 0.20(2.47%) | HRC 40.30 0(0%) | HSG 45 0.40(0.90%) | HSI 3 FL -0.20(-6.25%) | HT1 16 0.20(1.27%) | HTI 10.10 -0.10(-0.98%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.10 0.10(0.56%) | HU1 8.20 0(0%) | HU3 9.90 0.10(1.02%) | HVG 22 0.40(1.85%) | HVX 5.70 -0.30(-5%) | ICF 5.90 0.10(1.72%) | IDI 11.20 0(0%) | IJC 15 0.50(3.45%) | IMP 46.40 -20.10(-30.23%) | ITA 8.80 0.20(2.33%) | ITC 8.10 -0.10(-1.22%) | ITD 8.10 0(0%) | JVC 14.30 0.10(0.70%) | KAC 13 0.50(4%) | KBC 13.60 0.40(3.03%) | KDC 74 3.50(4.96%) | KDH 20.80 0.30(1.46%) | KHA 0 0(0%) | KHP 13.70 -0.20(-1.44%) | KMR 8.40 0.10(1.20%) | KSA 8.10 -0.20(-2.41%) | KSB 28.60 -0.10(-0.35%) | KSH 11.50 CE 0.70(6.48%) | KSS 5.90 0.10(1.72%) | KTB 6.10 0(0%) | L10 14.20 -0.80(-5.33%) | LAF 14.10 0.50(3.68%) | LBM 13.80 -0.10(-0.72%) | LCG 8.50 0(0%) | LCM 6.10 0.10(1.67%) | LGC 22.60 FL -1.60(-6.61%) | LGL 6.50 -0.30(-4.41%) | LHG 9.30 -0.20(-2.11%) | LIX 29.30 0.10(0.34%) | LM8 21.90 0(0%) | LSS 10 0(0%) | MBB 13.80 -0.10(-0.72%) | MCG 7.20 -0.10(-1.37%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.10 CE 0.30(6.25%) | MHC 12.60 0.10(0.80%) | MPC 74 -1(-1.33%) | MSN 83.50 -1(-1.18%) | MTG 4.50 -0.10(-2.17%) | MWG 137 3(2.24%) | NAV 6.90 0(0%) | NBB 21 -1.40(-6.25%) | NHS 11.30 0(0%) | NHW 9.30 -0.40(-4.12%) | NKG 11.10 0.20(1.83%) | NLG 18.60 0(0%) | NNC 63.50 -1(-1.55%) | NSC 79 -0.50(-0.63%) | NTL 15.40 -0.20(-1.28%) | NVN 3 -0.10(-3.23%) | NVT 6.20 -0.30(-4.62%) | OGC 11.90 0.10(0.85%) | OPC 0 0(0%) | PAC 22.70 0.10(0.44%) | PAN 38.50 -18(-31.86%) | PDN 30.40 -0.10(-0.33%) | PDR 13.20 0.30(2.33%) | PET 23 CE 1.50(6.98%) | PGC 14.40 0.50(3.60%) | PGD 39 -0.30(-0.76%) | PGI 9.50 -0.20(-2.06%) | PHR 29.90 -1.10(-3.55%) | PIT 8.10 -0.10(-1.22%) | PJT 7.80 0(0%) | PNC 7.90 -0.20(-2.47%) | PNJ 31.50 0(0%) | POM 0 0(0%) | PPC 21.60 -0.30(-1.37%) | PPI 11.90 CE 0.70(6.25%) | PTB 49.50 0.40(0.81%) | PTC 6 -0.30(-4.76%) | PTK 5 0(0%) | PTL 4 CE 0.20(5.26%) | PVD 99 0.50(0.51%) | PVT 17.40 0.50(2.96%) | PXI 6.90 0.30(4.55%) | PXL 4.80 0.10(2.13%) | PXS 28.50 1(3.64%) | PXT 3.50 CE 0.20(6.06%) | QCG 8.40 0(0%) | RAL 47 -0.90(-1.88%) | RDP 14.80 0.80(5.71%) | REE 28.60 0.20(0.70%) | RIC 9.90 -0.10(-1%) | SAM 10.80 -0.50(-4.42%) | SAV 12.50 -0.40(-3.10%) | SBA 10.70 0.20(1.90%) | SBC 11.10 CE 0.70(6.73%) | SBT 11.80 0.10(0.85%) | SC5 25 -0.50(-1.96%) | SCD 0 0(0%) | SEC 11.40 0.10(0.88%) | SFC 20 0.10(0.50%) | SFI 31.50 CE 2(6.78%) | SGT 4.60 0.10(2.22%) | SHI 6.70 0.10(1.52%) | SHP 15.40 0(0%) | SII 18 0(0%) | SJD 28.20 -0.10(-0.35%) | SJS 24.50 0.80(3.38%) | SKG 44.20 -0.70(-1.56%) | SMA 5.20 -0.10(-1.89%) | SMC 10 0.20(2.04%) | SPM 24.50 -0.20(-0.81%) | SRC 22.20 0(0%) | SRF 15.50 0(0%) | SSC 58 1(1.75%) | SSI 28.20 0.10(0.36%) | ST8 20.50 0.20(0.99%) | STB 18.80 -0.10(-0.53%) | STG 21.40 FL -1.60(-6.96%) | STT 3.40 FL -0.20(-5.56%) | SVC 16 -0.40(-2.44%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.70 0.60(3.31%) | TAC 0 0(0%) | TBC 22 -0.20(-0.90%) | TCL 27.80 -0.30(-1.07%) | TCM 33.60 0.60(1.82%) | TCO 11.40 0.10(0.88%) | TCR 5 -0.10(-1.96%) | TDC 10.20 0(0%) | TDH 16.50 -0.20(-1.20%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 11 0(0%) | TIE 16 -0.20(-1.23%) | TIX 0 0(0%) | TLG 46 1.40(3.14%) | TLH 9.20 -0.20(-2.13%) | TMP 21.70 0.90(4.33%) | TMS 34 1(3.03%) | TMT 11.90 0.20(1.71%) | TNA 27.10 -1.20(-4.24%) | TNC 11.40 0(0%) | TNT 3.80 0(0%) | TPC 9 0(0%) | TRA 0 0(0%) | TRC 34 1(3.03%) | TS4 10.70 -0.10(-0.93%) | TSC 29.90 0(0%) | TTF 10.20 -0.20(-1.92%) | TTP 19.50 -0.50(-2.50%) | TV1 12.10 FL -0.90(-6.92%) | TYA 8 -0.10(-1.23%) | UDC 5.90 -0.10(-1.67%) | UIC 15.40 0.10(0.65%) | VCB 27.60 -0.30(-1.08%) | VCF 184 CE 12(6.98%) | VFG 40.20 -1.20(-2.90%) | VHC 53.50 2(3.88%) | VHG 9.70 -0.30(-3%) | VIC 57.50 0(0%) | VID 4.20 -0.20(-4.55%) | VIP 12.70 -0.30(-2.31%) | VIS 9.60 0.10(1.05%) | VLF 5.20 0(0%) | VMD 17.30 -0.10(-0.57%) | VNA 3.20 0(0%) | VNE 7.20 -0.10(-1.37%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.40 -0.10(-2.22%) | VNI 3.50 CE 0.20(6.06%) | VNL 20.10 -0.20(-0.99%) | VNM 112 0(0%) | VNS 45.40 0.40(0.89%) | VOS 4.10 0.10(2.50%) | VPH 8.10 0.20(2.53%) | VPK 23.20 0.20(0.87%) | VRC 5.60 0(0%) | VSC 58.50 0.50(0.86%) | VSH 14.50 -0.10(-0.68%) | VSI 7.70 0(0%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 10.30 -0.30(-2.83%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7.80 -0.10(-1.27%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,638,000
Bán3,650,000
18/08 27/08
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 27/08/2014 giá vàng bán ra đứng ở mức 3650000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,574.7119,692.8719,869.79
CAD19,158.2919,332.2819,584.13
CHF22,823.8822,984.7723,284.22
DKK-3,690.753,806.75
EUR27,726.7127,810.1428,059.98
GBP34,693.2534,937.8135,251.68
HKD2,698.222,717.242,752.64
INR-343.81358.18
JPY201.04203.07204.89
KRW-19.0023.24
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.50 %
06 tháng1.00 %5.70 %
09 tháng1.00 %5.70 %
12 tháng1.00 %6.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.