Ngày 27/01/2015: AAM 0 0(0%) | ABT 0 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 0 0(0%) | AGF 20 0(0%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.60 0(0%) | ANV 10.40 0(0%) | APC 19.20 0.30(1.59%) | ASM 9.50 -0.10(-1.04%) | ASP 6.30 0(0%) | ATA 3.80 0(0%) | AVF 0 0(0%) | BBC 0 0(0%) | BCE 10.30 0(0%) | BCI 0 0(0%) | BGM 4.50 0(0%) | BHS 0 0(0%) | BIC 13.70 -0.10(-0.72%) | BID 17.30 -0.10(-0.57%) | BMC 24.50 -0.20(-0.81%) | BMI 16.10 -0.30(-1.83%) | BMP 76 0(0%) | BRC 0 0(0%) | BSI 11.20 -0.20(-1.75%) | BT6 0 0(0%) | BTP 14.80 0(0%) | BTT 0 0(0%) | BVH 34.90 0.10(0.29%) | C21 22 0.20(0.92%) | C32 0 0(0%) | C47 15.50 -0.50(-3.13%) | CAV 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5 -0.10(-1.96%) | CDC 9.70 0.10(1.04%) | CIG 2.90 CE 0.10(3.57%) | CII 19.30 0.10(0.52%) | CLC 0 0(0%) | CLG 6.80 0(0%) | CLL 30 FL -2.20(-6.83%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.50 0(0%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 7.20 -0.20(-2.70%) | CNG 30.50 -0.20(-0.65%) | COM 0 0(0%) | CSM 41.90 0.20(0.48%) | CTD 0 0(0%) | CTG 16.90 -0.20(-1.17%) | CTI 10.10 FL -0.70(-6.48%) | CYC 3.60 -0.10(-2.70%) | D2D 31.60 -1.90(-5.67%) | DAG 0 0(0%) | DCL 49.50 1.70(3.56%) | DCT 1.90 FL -0.10(-5%) | DHA 14.80 -0.20(-1.33%) | DHC 21.20 -0.20(-0.93%) | DHG 92 0(0%) | DHM 5.20 0(0%) | DIC 9 0(0%) | DIG 13.40 -0.10(-0.74%) | DLG 11.90 -0.20(-1.65%) | DMC 43.80 0.80(1.86%) | DPM 30.70 0(0%) | DPR 0 0(0%) | DQC 55 2.50(4.76%) | DRC 54 -1(-1.82%) | DRH 6.20 0.10(1.64%) | DRL 0 0(0%) | DSN 60 -0.50(-0.83%) | DTA 0 0(0%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 15.50 -0.10(-0.64%) | DXV 4.90 0(0%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 13.60 -0.20(-1.45%) | ELC 0 0(0%) | EMC 5.80 CE 0.30(5.45%) | EVE 0 0(0%) | FCM 10.80 0(0%) | FCN 22.10 0.20(0.91%) | FDC 21 0.10(0.48%) | FLC 10.70 0(0%) | FMC 24.10 -0.20(-0.82%) | FPT 48.50 0.10(0.21%) | GAS 79.50 -0.50(-0.63%) | GDT 0 0(0%) | GIL 35.90 0.60(1.70%) | GMC 38 -0.10(-0.26%) | GMD 30.20 0.40(1.34%) | GSP 12.60 0.20(1.61%) | GTA 0 0(0%) | GTN 15 -0.20(-1.32%) | GTT 3.60 0(0%) | HAG 22.40 0.10(0.45%) | HAI 15.60 0.10(0.65%) | HAP 8.20 -0.10(-1.20%) | HAR 10.20 -0.10(-0.97%) | HAS 5.10 -0.20(-3.77%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.70 0.40(2.61%) | HCM 33.20 -0.10(-0.30%) | HDC 13.90 0.10(0.72%) | HDG 0 0(0%) | HHS 18.90 0(0%) | HLA 1 FL -0.10(-9.09%) | HLG 3.20 -0.10(-3.03%) | HMC 0 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 50 0.20(0.40%) | HQC 7.50 -0.10(-1.32%) | HRC 0 0(0%) | HSG 44.70 0.30(0.68%) | HSI 0 0(0%) | HT1 21.50 0.30(1.42%) | HTI 14.90 0(0%) | HTL 38.90 2.20(5.99%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 21.40 0(0%) | HVX 6.40 CE 0.40(6.67%) | ICF 5.30 -0.10(-1.85%) | IDI 11.10 0(0%) | IJC 13.30 0(0%) | IMP 0 0(0%) | ITA 7.90 0(0%) | ITC 7.20 0.10(1.41%) | ITD 10.60 0.40(3.92%) | JVC 21.20 0.20(0.95%) | KAC 8.40 FL -0.60(-6.67%) | KBC 16.30 0(0%) | KDC 47.50 0.90(1.93%) | KDH 21.70 0.10(0.46%) | KHA 0 0(0%) | KHP 0 0(0%) | KMR 6.90 0(0%) | KSA 9.80 0(0%) | KSB 0 0(0%) | KSH 11.80 0.20(1.72%) | KSS 5.20 0.10(1.96%) | KTB 4.80 0(0%) | L10 0 0(0%) | LAF 13.50 0(0%) | LBM 13.20 -0.70(-5.04%) | LCG 8.50 -0.10(-1.16%) | LCM 5.10 0(0%) | LGC 0 0(0%) | LGL 6.90 0.10(1.47%) | LHG 0 0(0%) | LIX 0 0(0%) | LM8 27.20 0(0%) | LSS 9.10 0(0%) | MBB 14.50 -0.10(-0.68%) | MCG 6.70 -0.10(-1.47%) | MCP 16 0.30(1.91%) | MDG 4.80 0.20(4.35%) | MHC 13.40 0(0%) | MPC 0 0(0%) | MSN 83.50 0(0%) | MTG 0 0(0%) | MWG 120 2(1.69%) | NAV 6.60 -0.20(-2.94%) | NBB 20.60 0.20(0.98%) | NCT 115 5(4.55%) | NHS 0 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 15.60 -0.20(-1.27%) | NLG 0 0(0%) | NNC 53 0(0%) | NSC 78 0.50(0.65%) | NTL 13.90 -0.10(-0.71%) | NVN 0 0(0%) | NVT 4.90 -0.20(-3.92%) | OGC 6.30 0(0%) | OPC 38.90 0(0%) | PAC 24.80 0(0%) | PAN 41.50 0.10(0.24%) | PDN 37 1.20(3.35%) | PDR 17.10 0(0%) | PET 21.20 0(0%) | PGC 0 0(0%) | PGD 30.50 -0.10(-0.33%) | PGI 0 0(0%) | PHR 25.50 0(0%) | PIT 0 0(0%) | PJT 0 0(0%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 0 0(0%) | POM 0 0(0%) | PPC 26.80 -0.20(-0.74%) | PPI 13.10 -0.10(-0.76%) | PTB 57.50 -0.50(-0.86%) | PTC 9.60 CE 0.60(6.67%) | PTK 3.90 0(0%) | PTL 2.90 0(0%) | PVD 61 -0.50(-0.81%) | PVT 14.30 0.10(0.70%) | PXI 8.30 -0.10(-1.19%) | PXL 3.70 -0.10(-2.63%) | PXS 22.30 0.20(0.90%) | PXT 4 0(0%) | QBS 14.20 0(0%) | QCG 9.50 0.10(1.06%) | RAL 49 1(2.08%) | RDP 0 0(0%) | REE 29.10 -0.10(-0.34%) | RIC 12.80 -0.10(-0.78%) | SAM 12.90 -0.30(-2.27%) | SAV 0 0(0%) | SBA 0 0(0%) | SBC 19.60 0.40(2.08%) | SBT 0 0(0%) | SC5 0 0(0%) | SCD 30.40 0(0%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFG 17.50 0.60(3.55%) | SFI 0 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 8 0.10(1.27%) | SHP 18.90 0.40(2.16%) | SII 23.90 0.90(3.91%) | SJD 30 0(0%) | SJS 26.30 0.40(1.54%) | SKG 46.80 0(0%) | SMA 5.50 0.10(1.85%) | SMC 0 0(0%) | SPM 27.80 -0.20(-0.71%) | SRC 33.70 -0.10(-0.30%) | SRF 16 0.30(1.91%) | SSC 0 0(0%) | SSI 27.20 -0.10(-0.37%) | ST8 0 0(0%) | STB 18.60 0(0%) | STG 27 0.50(1.89%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.90 0.10(0.60%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 19.40 -0.10(-0.51%) | TAC 0 0(0%) | TBC 0 0(0%) | TCL 33 -0.40(-1.20%) | TCM 34 0.30(0.89%) | TCO 0 0(0%) | TCR 6.30 -0.20(-3.08%) | TDC 10.40 -0.10(-0.95%) | TDH 18.50 0.20(1.09%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15 0.30(2.04%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 7.50 0(0%) | TMP 0 0(0%) | TMS 0 0(0%) | TMT 19.30 0.30(1.58%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.90 0.10(0.85%) | TNT 5.30 0.20(3.92%) | TPC 0 0(0%) | TRA 72.50 0(0%) | TRC 29.40 0.20(0.68%) | TS4 10.80 -0.10(-0.92%) | TSC 45.20 FL -3.30(-6.80%) | TTF 12.40 -0.20(-1.59%) | TTP 25 -0.20(-0.79%) | TV1 0 0(0%) | TVS 12.80 -0.20(-1.54%) | TYA 11.50 0.30(2.68%) | UDC 5.50 0.10(1.85%) | UIC 0 0(0%) | VCB 36.30 -0.30(-0.82%) | VCF 0 0(0%) | VFG 46.40 2.90(6.67%) | VHC 38 0.30(0.80%) | VHG 13.10 -0.10(-0.76%) | VIC 48.20 0(0%) | VID 0 0(0%) | VIP 13.40 0(0%) | VIS 8.80 -0.10(-1.12%) | VLF 0 0(0%) | VMD 20 0.10(0.50%) | VNA 4.30 0(0%) | VNE 10.80 0(0%) | VNG 0 0(0%) | VNH 2.80 -0.10(-3.45%) | VNI 0 0(0%) | VNL 0 0(0%) | VNM 100 0.50(0.50%) | VNS 44 2.20(5.26%) | VOS 6.30 0(0%) | VPH 11.30 0(0%) | VPK 20.50 -0.10(-0.49%) | VRC 6.50 0(0%) | VSC 49.50 -0.50(-1%) | VSH 14.60 0.10(0.69%) | VSI 0 0(0%) | VST 2.30 0(0%) | VTB 0 0(0%) | VTF 0 0(0%) | VTO 8.90 0(0%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,525,000
Bán3,535,000
18/01 27/01
Lúc 10 giờ 4 phút ngày 27/01/2015 giá vàng bán ra so ngày 26/01/2015 giảm 13000 đồng/chỉ, còn 3535000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD16,707.6316,808.4816,959.37
CAD16,829.6716,982.5117,203.64
CHF23,362.8023,527.4923,786.23
DKK-3,170.633,270.26
EUR23,800.2523,871.8724,086.17
GBP31,813.8432,038.1132,325.72
HKD2,716.492,735.642,771.26
INR-340.30354.52
JPY177.35179.14180.75
KRW-17.9021.90
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.