Ngày 21/11/2014: AAM 15.20 0(0%) | ABT 59.50 -1(-1.65%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.50 -0.40(-3.36%) | AGF 21.70 0.30(1.40%) | AGM 11.50 -0.20(-1.71%) | AGR 6.70 0(0%) | ALP 4.30 0.10(2.38%) | ANV 11.20 -0.20(-1.75%) | APC 18.50 0.80(4.52%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.70 -0.50(-4.46%) | ASP 7.80 -0.10(-1.27%) | ATA 4.50 0(0%) | AVF 3.40 FL -0.20(-5.56%) | BBC 54.50 -1(-1.80%) | BCE 10.60 0(0%) | BCI 20.10 0(0%) | BGM 5.20 0(0%) | BHS 11 0(0%) | BIC 14.20 0.40(2.90%) | BID 13 0(0%) | BMC 28.20 -0.10(-0.35%) | BMI 17.50 -0.30(-1.69%) | BMP 66.50 0.50(0.76%) | BRC 10.20 0.20(2%) | BSI 11.90 -0.20(-1.65%) | BT6 8.50 0.20(2.41%) | BTP 14.20 -0.30(-2.07%) | BTT 39.50 -0.50(-1.25%) | BVH 37.80 -0.20(-0.53%) | C21 18.50 0(0%) | C32 29.40 -0.30(-1.01%) | C47 16.70 0.10(0.60%) | CCI 14.50 CE 0.90(6.62%) | CCL 5.40 -0.20(-3.57%) | CDC 9.90 -0.30(-2.94%) | CIG 3 -0.10(-3.23%) | CII 19.10 -0.30(-1.55%) | CLC 30.90 0.70(2.32%) | CLG 7.60 -0.30(-3.80%) | CLL 35.80 -0.20(-0.56%) | CLW 16.80 0.10(0.60%) | CMG 9.60 -0.10(-1.03%) | CMT 10.60 -0.10(-0.93%) | CMV 15.50 -0.90(-5.49%) | CMX 9.10 -0.30(-3.19%) | CNG 37.60 0(0%) | COM 39 -1.90(-4.65%) | CSM 44.80 -0.20(-0.44%) | CTD 60 0(0%) | CTG 14.30 0.10(0.70%) | CTI 11 -0.10(-0.90%) | CYC 4 0(0%) | D2D 34.20 -0.10(-0.29%) | DAG 12.70 0(0%) | DCL 48.40 FL -3.60(-6.92%) | DCT 2.40 0(0%) | DHA 14.30 0.10(0.70%) | DHC 23.30 -0.60(-2.51%) | DHG 95 0.50(0.53%) | DHM 6.30 -0.20(-3.08%) | DIC 8.90 0(0%) | DIG 13.70 -0.40(-2.84%) | DLG 11.80 -0.50(-4.07%) | DMC 43.70 -0.80(-1.80%) | DPM 29.30 -0.10(-0.34%) | DPR 40 0(0%) | DQC 70 -1(-1.41%) | DRC 60 -0.50(-0.83%) | DRH 6 -0.20(-3.23%) | DRL 34.50 0(0%) | DSN 60.50 -0.50(-0.82%) | DTA 6.40 -0.10(-1.54%) | DTL 8.20 0.20(2.50%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 13.70 -0.30(-2.14%) | DXV 4.60 -0.10(-2.13%) | E1VFVN30 9.60 -0.30(-3.03%) | EIB 11.30 -0.20(-1.74%) | ELC 0 0(0%) | EMC 6.40 0(0%) | EVE 0 0(0%) | FCM 12.80 0.10(0.79%) | FCN 23.40 -0.50(-2.09%) | FDC 22 -1(-4.35%) | FLC 12.80 -0.30(-2.29%) | FMC 23.80 -0.60(-2.46%) | FPT 49.10 0.10(0.20%) | GAS 99.50 -2.50(-2.45%) | GDT 36.80 1(2.79%) | GIL 29.20 0.20(0.69%) | GMC 41.50 -1(-2.35%) | GMD 33.20 -0.50(-1.48%) | GSP 12.90 -0.10(-0.77%) | GTA 13.70 0.10(0.74%) | GTN 22.60 FL -1.60(-6.61%) | GTT 4.60 -0.10(-2.13%) | HAG 24.30 -0.40(-1.62%) | HAI 44 -1(-2.22%) | HAP 9.30 -0.10(-1.06%) | HAR 11.90 FL -0.80(-6.30%) | HAS 5.80 -0.10(-1.69%) | HAX 0 0(0%) | HBC 16 -0.30(-1.84%) | HCM 35.80 -0.70(-1.92%) | HDC 23.60 -0.30(-1.26%) | HDG 28 0(0%) | HHS 18.30 0.10(0.55%) | HLA 2.40 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.60 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55.50 -1(-1.77%) | HQC 7.80 -0.20(-2.50%) | HRC 38.90 0.80(2.10%) | HSG 48.60 -0.30(-0.61%) | HSI 2.70 FL -0.10(-3.57%) | HT1 17.20 0.20(1.18%) | HTI 11.50 0(0%) | HTL 0 0(0%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.80 -0.10(-1.01%) | HVG 31.10 -0.80(-2.51%) | HVX 6.30 CE 0.40(6.78%) | ICF 6.60 -0.10(-1.49%) | IDI 12.60 -0.30(-2.33%) | IJC 13.20 -0.20(-1.49%) | IMP 42.20 -0.80(-1.86%) | ITA 8.80 -0.20(-2.22%) | ITC 8 -0.10(-1.23%) | ITD 9.20 -0.40(-4.17%) | JVC 17.50 0.30(1.74%) | KAC 13.30 CE 0.80(6.40%) | KBC 16.70 -0.60(-3.47%) | KDC 52 -3(-5.45%) | KDH 19.40 -0.40(-2.02%) | KHA 23.50 -1(-4.08%) | KHP 13.60 -0.20(-1.45%) | KMR 8.10 -0.20(-2.41%) | KSA 11.90 -0.30(-2.46%) | KSB 31.40 -0.60(-1.88%) | KSH 13.10 0(0%) | KSS 5.60 -0.10(-1.75%) | KTB 5.50 -0.10(-1.79%) | L10 16.30 0.40(2.52%) | LAF 14.40 -0.40(-2.70%) | LBM 13.40 -0.40(-2.90%) | LCG 9 -0.10(-1.10%) | LCM 5.70 -0.10(-1.72%) | LGC 23.30 -0.70(-2.92%) | LGL 7.20 0(0%) | LHG 9.80 -0.20(-2%) | LIX 34.10 -1.40(-3.94%) | LM8 25.70 0(0%) | LSS 9.80 0(0%) | MBB 12.90 0(0%) | MCG 7.20 -0.10(-1.37%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.50 -0.20(-3.51%) | MHC 16.30 -0.10(-0.61%) | MPC 95.50 -1(-1.04%) | MSN 82 1.50(1.86%) | MTG 4.60 -0.10(-2.13%) | MWG 98 0(0%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.10 -0.40(-1.95%) | NHS 10.80 0(0%) | NHW 11 0.30(2.80%) | NKG 14.20 0.10(0.71%) | NLG 16.60 FL -1.20(-6.74%) | NNC 73 1(1.39%) | NSC 79 0(0%) | NTL 15.50 -0.20(-1.27%) | NVN 3 FL -0.20(-6.25%) | NVT 5.50 -0.10(-1.79%) | OGC 9.10 -0.10(-1.09%) | OPC 39.90 1.90(5%) | PAC 23.50 -1(-4.08%) | PAN 41.20 0(0%) | PDN 37.30 2.30(6.57%) | PDR 17.40 0(0%) | PET 24.70 -1.30(-5%) | PGC 14.90 -0.20(-1.32%) | PGD 34.30 -0.20(-0.58%) | PGI 10.40 0.10(0.97%) | PHR 0 0(0%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 8.10 -0.10(-1.22%) | PNC 10 0.20(2.04%) | PNJ 40.40 -0.90(-2.18%) | POM 9.40 0.10(1.08%) | PPC 25 -0.30(-1.19%) | PPI 15.20 FL -1.10(-6.75%) | PTB 56.50 -0.50(-0.88%) | PTC 8.30 0(0%) | PTK 4.70 -0.10(-2.08%) | PTL 3.50 -0.10(-2.78%) | PVD 87 -3(-3.33%) | PVT 17.90 0.20(1.13%) | PXI 9.90 -0.60(-5.71%) | PXL 4.70 -0.10(-2.08%) | PXS 33.40 -1.10(-3.19%) | PXT 6.10 -0.20(-3.17%) | QBS 26.30 -0.40(-1.50%) | QCG 10.40 -0.10(-0.95%) | RAL 48.20 -1.80(-3.60%) | RDP 18.50 -0.10(-0.54%) | REE 28.10 -0.30(-1.06%) | RIC 16 0.90(5.96%) | SAM 13.60 -0.40(-2.86%) | SAV 13.90 -0.10(-0.71%) | SBA 11.90 -0.10(-0.83%) | SBC 22.80 CE 1.40(6.54%) | SBT 10.80 0(0%) | SC5 26.80 -0.20(-0.74%) | SCD 25.80 0(0%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 29.30 -0.20(-0.68%) | SGT 5.20 0(0%) | SHI 9.10 -0.10(-1.09%) | SHP 21.50 -0.30(-1.38%) | SII 24 0(0%) | SJD 31.40 -0.20(-0.63%) | SJS 23.40 -0.30(-1.27%) | SKG 43.80 -1.20(-2.67%) | SMA 5.60 -0.20(-3.45%) | SMC 10.60 0(0%) | SPM 30.10 CE 1.90(6.74%) | SRC 40.80 FL -3(-6.85%) | SRF 15.70 0.10(0.64%) | SSC 57.50 0(0%) | SSI 29.80 -0.60(-1.97%) | ST8 21.30 -0.20(-0.93%) | STB 19 -0.10(-0.52%) | STG 25.50 0.50(2%) | STT 5.50 -0.10(-1.79%) | SVC 16.90 -0.30(-1.74%) | SVI 38 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.70 0(0%) | TAC 45.50 -0.50(-1.09%) | TBC 25.10 -0.30(-1.18%) | TCL 32.80 0(0%) | TCM 34.50 -0.60(-1.71%) | TCO 12.60 -0.10(-0.79%) | TCR 5.40 0.10(1.89%) | TDC 10.50 -0.30(-2.78%) | TDH 19.30 -0.30(-1.53%) | TDW 20.50 -0.20(-0.97%) | THG 14 -0.10(-0.71%) | TIC 11.70 0.20(1.74%) | TIE 15.40 -0.40(-2.53%) | TIX 23 -0.90(-3.77%) | TLG 53.50 -0.50(-0.93%) | TLH 8.80 -0.10(-1.12%) | TMP 25.60 0.30(1.19%) | TMS 60.50 -0.50(-0.82%) | TMT 15.60 -0.70(-4.29%) | TNA 27.40 -0.20(-0.72%) | TNC 15.10 CE 0.90(6.34%) | TNT 3.20 -0.10(-3.03%) | TPC 8.30 -0.10(-1.19%) | TRA 75 0(0%) | TRC 31.10 -0.10(-0.32%) | TS4 11.90 -0.10(-0.83%) | TSC 52 -1.50(-2.80%) | TTF 10.60 -0.40(-3.64%) | TTP 0 0(0%) | TV1 0 0(0%) | TYA 9 0(0%) | UDC 6.10 -0.30(-4.69%) | UIC 16.90 -0.60(-3.43%) | VCB 27.50 0.30(1.10%) | VCF 210 -6(-2.78%) | VFG 46 -0.40(-0.86%) | VHC 36.50 -0.20(-0.54%) | VHG 16.20 FL -1.20(-6.90%) | VIC 48 -0.20(-0.41%) | VID 3.90 -0.10(-2.50%) | VIP 14.60 -0.60(-3.95%) | VIS 8.90 -0.30(-3.26%) | VLF 6.80 0.30(4.62%) | VMD 17.70 0(0%) | VNA 3.30 0(0%) | VNE 10.80 0.20(1.89%) | VNG 11 0.40(3.77%) | VNH 4.50 0.20(4.65%) | VNI 3.70 0.10(2.78%) | VNL 27.70 0.40(1.47%) | VNM 101 0(0%) | VNS 48 0(0%) | VOS 5.40 -0.20(-3.57%) | VPH 9.10 -0.10(-1.09%) | VPK 19 0(0%) | VRC 6.30 -0.20(-3.08%) | VSC 55 -0.50(-0.90%) | VSH 14.40 -0.20(-1.37%) | VSI 12.20 -0.10(-0.81%) | VST 2.50 0(0%) | VTB 12.80 0.10(0.79%) | VTF 25.50 1(4.08%) | VTO 8.50 0.20(2.41%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,533,000
Bán3,545,000
13/11 22/11
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 22/11/2014 giá vàng bán ra so với ngày 21/11/2014 tăng 6000 đồng/chỉ, lên 3545000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,218.1318,328.1018,488.28
CAD18,604.8318,773.7919,013.77
CHF21,904.3122,058.7222,340.69
DKK-3,532.113,642.24
EUR26,489.7626,569.4726,801.68
GBP33,070.7633,303.8933,594.95
HKD2,719.822,738.992,774.01
INR-338.85352.93
JPY178.72180.53182.11
KRW-17.4721.36
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.