Ngày 02/09/2014: AAM 14.30 -0.20(-1.38%) | ABT 50 0.50(1.01%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.80 0.10(1.03%) | AGF 19.80 0.60(3.13%) | AGM 12 CE 0.70(6.19%) | AGR 7.10 0.10(1.43%) | ALP 4.20 0.10(2.44%) | ANV 9.90 0.10(1.02%) | APC 14.20 0.10(0.71%) | ASIAGF 9.10 0(0%) | ASM 12.10 0.20(1.68%) | ASP 7.30 0.10(1.39%) | ATA 5.20 0.10(1.96%) | AVF 4.90 0(0%) | BBC 58 2(3.57%) | BCE 10.90 0(0%) | BCI 21.40 1.30(6.47%) | BGM 5.10 CE 0.30(6.25%) | BHS 11.40 0.10(0.88%) | BIC 11.60 0.10(0.87%) | BID 14.90 CE 0.90(6.43%) | BMC 32.50 0.20(0.62%) | BMI 16.30 0.30(1.88%) | BMP 71.50 1(1.42%) | BRC 10 0.10(1.01%) | BSI 8.80 0(0%) | BT6 6.70 0.10(1.52%) | BTP 12.60 0(0%) | BTT 31.60 0.20(0.64%) | BVH 44.30 0(0%) | C21 0 0(0%) | C32 31.80 -0.20(-0.63%) | C47 16.50 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 6 CE 0.30(5.26%) | CDC 7.70 0.10(1.32%) | CIG 3.40 -0.10(-2.86%) | CII 22.30 0.60(2.76%) | CLC 29.60 0.50(1.72%) | CLG 8.20 -0.10(-1.20%) | CLL 36.50 -0.50(-1.35%) | CLW 16 0(0%) | CMG 7.20 -0.20(-2.70%) | CMT 0 0(0%) | CMV 13.70 -0.10(-0.72%) | CMX 6.90 CE 0.40(6.15%) | CNG 41.20 1(2.49%) | COM 37.20 2.30(6.59%) | CSM 46 0.80(1.77%) | CTD 62 0(0%) | CTG 14.80 0.20(1.37%) | CTI 13.20 0(0%) | CYC 4.80 CE 0.30(6.67%) | D2D 28.50 -0.90(-3.06%) | DAG 12.90 0(0%) | DCL 35.10 0.50(1.45%) | DCT 2.80 CE 0.10(3.70%) | DHA 11.10 -0.10(-0.89%) | DHC 18.10 0.10(0.56%) | DHG 94 0.50(0.53%) | DHM 7.60 0.40(5.56%) | DIC 8.70 0.20(2.35%) | DIG 13.40 0.30(2.29%) | DLG 10.80 -0.20(-1.82%) | DMC 45 -0.90(-1.96%) | DPM 33.40 0.40(1.21%) | DPR 38.70 0.70(1.84%) | DQC 47.30 -0.60(-1.25%) | DRC 57.50 -0.50(-0.86%) | DRH 4.40 0.10(2.33%) | DRL 32.60 0(0%) | DSN 61 0(0%) | DTA 3.40 FL -0.20(-5.56%) | DTL 9.40 0(0%) | DTT 5.50 -0.30(-5.17%) | DVP 43.20 -0.30(-0.69%) | DXG 16.50 0.20(1.23%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.80 0.30(2.40%) | ELC 14.70 0.40(2.80%) | EMC 6.20 0(0%) | EVE 26.50 0.30(1.15%) | FCM 13.10 0.60(4.80%) | FCN 24.80 1(4.20%) | FDC 25.10 CE 1.60(6.81%) | FLC 12.60 0(0%) | FMC 26 CE 1.70(7%) | FPT 57.50 0.50(0.88%) | GAS 124 -2(-1.59%) | GDT 28.20 0.30(1.08%) | GIL 23.10 -0.20(-0.86%) | GMC 30.30 0(0%) | GMD 35.40 -0.40(-1.12%) | GSP 12.40 0(0%) | GTA 12.20 0.50(4.27%) | GTT 5.20 0.10(1.96%) | HAG 25 -0.20(-0.79%) | HAI 21.60 0.10(0.47%) | HAP 8.80 0(0%) | HAR 10.20 0.20(2%) | HAS 6.20 0(0%) | HAX 7.90 0.30(3.95%) | HBC 15.90 0.50(3.25%) | HCM 39 -0.10(-0.26%) | HDC 20 0(0%) | HDG 28 0(0%) | HHS 17.90 0.20(1.13%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.90 0.10(2.08%) | HMC 9.20 -0.10(-1.08%) | HOT 0 0(0%) | HPG 58 -0.50(-0.85%) | HQC 8.30 0.10(1.22%) | HRC 40.30 0(0%) | HSG 45.20 -0.80(-1.74%) | HSI 3.10 0.10(3.33%) | HT1 16.40 0.60(3.80%) | HTI 10.40 0.30(2.97%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.10 0.10(0.56%) | HU1 8.40 0.10(1.20%) | HU3 9.90 0(0%) | HVG 22.40 0.40(1.82%) | HVX 5.50 FL -0.40(-6.78%) | ICF 5.90 0(0%) | IDI 12.70 CE 0.80(6.72%) | IJC 15 0.20(1.35%) | IMP 45.80 -0.40(-0.87%) | ITA 9.20 0.40(4.55%) | ITC 8.40 0.30(3.70%) | ITD 8.10 0(0%) | JVC 14.90 0.80(5.67%) | KAC 11.70 -0.40(-3.31%) | KBC 14.30 CE 0.90(6.72%) | KDC 74.50 2(2.76%) | KDH 21.30 0.30(1.43%) | KHA 21.40 1.30(6.47%) | KHP 14 0(0%) | KMR 8.60 0.30(3.61%) | KSA 8.70 CE 0.50(6.10%) | KSB 28.50 -0.10(-0.35%) | KSH 13.10 CE 0.80(6.50%) | KSS 6.30 CE 0.40(6.78%) | KTB 6.50 CE 0.40(6.56%) | L10 14.40 0.10(0.70%) | LAF 13.90 0(0%) | LBM 13.90 0(0%) | LCG 8.50 0.20(2.41%) | LCM 6.50 CE 0.40(6.56%) | LGC 21.20 0(0%) | LGL 6.50 0.10(1.56%) | LHG 9.30 0(0%) | LIX 29.20 -0.10(-0.34%) | LM8 22 0.20(0.92%) | LSS 10.30 0.10(0.98%) | MBB 14 0.10(0.72%) | MCG 7.60 0.30(4.11%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.70 CE 0.30(5.56%) | MHC 14.30 CE 0.90(6.72%) | MPC 74 -1(-1.33%) | MSN 85 1.50(1.80%) | MTG 4.70 0.10(2.17%) | MWG 135 -2(-1.46%) | NAV 7 0.10(1.45%) | NBB 21.80 0.30(1.40%) | NHS 11.30 -0.20(-1.74%) | NHW 9.90 CE 0.60(6.45%) | NKG 11.10 -0.20(-1.77%) | NLG 18.50 0(0%) | NNC 65 2(3.17%) | NSC 79 -0.50(-0.63%) | NTL 15.80 0.40(2.60%) | NVN 2.90 -0.10(-3.33%) | NVT 6.50 0.20(3.17%) | OGC 11.80 0(0%) | OPC 61 0(0%) | PAC 23.10 0.10(0.43%) | PAN 38 -0.20(-0.52%) | PDN 31.90 1.50(4.93%) | PDR 13.50 0.60(4.65%) | PET 23.80 0.10(0.42%) | PGC 14.50 -0.10(-0.68%) | PGD 36.80 -0.80(-2.13%) | PGI 9.40 0(0%) | PHR 30.50 0(0%) | PIT 8.10 -0.10(-1.22%) | PJT 8 0.20(2.56%) | PNC 8.10 CE 0.50(6.58%) | PNJ 31.80 0(0%) | POM 0 0(0%) | PPC 22 -0.10(-0.45%) | PPI 12 -0.20(-1.64%) | PTB 49.30 -0.10(-0.20%) | PTC 6 0(0%) | PTK 5 0.20(4.17%) | PTL 4 0(0%) | PVD 98.50 -0.50(-0.51%) | PVT 17.20 -0.40(-2.27%) | PXI 7.20 0.30(4.35%) | PXL 4.80 0.10(2.13%) | PXS 28 -0.80(-2.78%) | PXT 3.90 CE 0.20(5.41%) | QCG 8.70 CE 0.50(6.10%) | RAL 47.80 -0.10(-0.21%) | RDP 14.60 -0.10(-0.68%) | REE 29.40 0.20(0.68%) | RIC 10 0.10(1.01%) | SAM 12 0.50(4.35%) | SAV 14 0.70(5.26%) | SBA 10.70 0(0%) | SBC 12.60 CE 0.80(6.78%) | SBT 12 0(0%) | SC5 25.40 0.90(3.67%) | SCD 26.40 -0.10(-0.38%) | SEC 11.40 0(0%) | SFC 19.70 -0.20(-1.01%) | SFI 36 CE 2.30(6.82%) | SGT 4.60 CE 0.30(6.98%) | SHI 6.60 0.10(1.54%) | SHP 15.50 0.10(0.65%) | SII 18.30 0(0%) | SJD 28.20 0.20(0.71%) | SJS 26 -0.20(-0.76%) | SKG 44.90 0(0%) | SMA 5.30 0(0%) | SMC 9.80 0(0%) | SPM 24.50 -0.20(-0.81%) | SRC 22.50 0.10(0.45%) | SRF 15.90 0.10(0.63%) | SSC 58.50 0(0%) | SSI 29 0(0%) | ST8 20.50 0(0%) | STB 19.40 0.40(2.11%) | STG 21.10 -0.30(-1.40%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.30 0(0%) | SVI 38.10 CE 2.40(6.72%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.80 -0.10(-0.53%) | TAC 0 0(0%) | TBC 21.80 0(0%) | TCL 27.50 -0.70(-2.48%) | TCM 34.10 -0.40(-1.16%) | TCO 11.60 0.20(1.75%) | TCR 5.40 0.20(3.85%) | TDC 10.50 0.20(1.94%) | TDH 16.90 0.30(1.81%) | TDW 0 0(0%) | THG 11.40 0(0%) | TIC 12 CE 0.70(6.19%) | TIE 15.90 -0.10(-0.63%) | TIX 21 0.20(0.96%) | TLG 46.40 0.40(0.87%) | TLH 9.50 0.10(1.06%) | TMP 21.60 0(0%) | TMS 36 1(2.86%) | TMT 12.90 CE 0.80(6.61%) | TNA 27.30 0.20(0.74%) | TNC 11.60 -0.20(-1.69%) | TNT 4.10 CE 0.20(5.13%) | TPC 9 0(0%) | TRA 73 -1(-1.35%) | TRC 34.30 0.20(0.59%) | TS4 10.90 0(0%) | TSC 29.70 -0.10(-0.34%) | TTF 10.40 0(0%) | TTP 19.90 0.50(2.58%) | TV1 12.50 0.40(3.31%) | TYA 8.10 0.20(2.53%) | UDC 6.30 CE 0.40(6.78%) | UIC 15.40 0.30(1.99%) | VCB 28 0.50(1.82%) | VCF 184 0(0%) | VFG 40.30 -0.20(-0.49%) | VHC 51 -1(-1.92%) | VHG 10.40 CE 0.60(6.12%) | VIC 58.50 2.50(4.46%) | VID 4.20 0(0%) | VIP 12.80 0.20(1.59%) | VIS 9.80 0(0%) | VLF 5.20 0(0%) | VMD 17.10 -0.20(-1.16%) | VNA 3.10 0(0%) | VNE 7.50 -0.10(-1.32%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.60 0.20(4.55%) | VNI 3.60 0.10(2.86%) | VNL 21.50 CE 1.40(6.97%) | VNM 111 0(0%) | VNS 45 0(0%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 8.60 0(0%) | VPK 22.80 -0.40(-1.72%) | VRC 5.80 0.20(3.57%) | VSC 58.50 0(0%) | VSH 14.80 0(0%) | VSI 8.10 0.10(1.25%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 10.70 0(0%) | VTF 20.20 0.10(0.50%) | VTO 7.90 0(0%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,641,000
Bán3,653,000
21/08 30/08
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 30/08/2014 giá vàng bán ra đứng ở mức 3653000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,620.4219,738.8519,916.19
CAD19,220.8119,395.3719,648.06
CHF22,848.4123,009.4823,309.25
DKK-3,691.903,807.94
EUR27,726.4827,809.9128,059.75
GBP34,739.5234,984.4135,298.71
HKD2,697.552,716.572,751.96
INR-343.25357.59
JPY201.40203.43205.26
KRW-18.9723.21
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.50 %
06 tháng1.00 %5.70 %
09 tháng1.00 %5.70 %
12 tháng1.00 %6.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.