Ngày 24/10/2014: AAM 14.90 -0.70(-4.49%) | ABT 52 -0.50(-0.95%) | ACC 0 0(0%) | ACL 12 0(0%) | AGF 20.60 -1.40(-6.36%) | AGM 12.50 0(0%) | AGR 6.60 -0.10(-1.49%) | ALP 4.10 0(0%) | ANV 10.50 0(0%) | APC 17.30 0(0%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.90 -0.30(-2.68%) | ASP 8 -0.20(-2.44%) | ATA 4.30 -0.10(-2.27%) | AVF 3.30 -0.10(-2.94%) | BBC 54.50 -0.50(-0.91%) | BCE 10.70 -0.10(-0.93%) | BCI 20 0.70(3.63%) | BGM 5.20 -0.10(-1.89%) | BHS 11 -0.40(-3.51%) | BIC 13.70 0.10(0.74%) | BID 13 -0.10(-0.76%) | BMC 28.80 0(0%) | BMI 17 0.10(0.59%) | BMP 68 0(0%) | BRC 10 0.10(1.01%) | BSI 9.30 -0.30(-3.13%) | BT6 8.60 FL -0.60(-6.52%) | BTP 13.90 -0.10(-0.71%) | BTT 35.20 0.20(0.57%) | BVH 38.40 -0.40(-1.03%) | C21 18.90 -0.10(-0.53%) | C32 31.50 0.10(0.32%) | C47 16.60 0.60(3.75%) | CCI 12.30 CE 0.80(6.96%) | CCL 5.50 0(0%) | CDC 9.80 -0.20(-2%) | CIG 3.40 0(0%) | CII 19.20 -0.10(-0.52%) | CLC 29.10 0.10(0.34%) | CLG 7.80 0(0%) | CLL 36.40 0.10(0.28%) | CLW 16.70 0.90(5.70%) | CMG 9.30 0(0%) | CMT 10.30 0(0%) | CMV 14.10 0.10(0.71%) | CMX 8.70 -0.20(-2.25%) | CNG 37.20 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.90 0.40(0.88%) | CTD 61 -1(-1.61%) | CTG 14.20 -0.10(-0.70%) | CTI 10.70 FL -0.70(-6.14%) | CYC 4.20 -0.10(-2.33%) | D2D 34 -0.40(-1.16%) | DAG 12.90 0.10(0.78%) | DCL 37 0(0%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.20 -0.10(-0.75%) | DHC 20.60 0(0%) | DHG 92 0.50(0.55%) | DHM 6.70 -0.10(-1.47%) | DIC 8.80 0(0%) | DIG 13.60 0.10(0.74%) | DLG 11.40 0(0%) | DMC 41.80 0(0%) | DPM 30.50 -0.20(-0.65%) | DPR 40.50 0(0%) | DQC 57 1(1.79%) | DRC 59 0(0%) | DRH 4.90 FL -0.30(-5.77%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61.50 1(1.65%) | DTA 5 CE 0.30(6.38%) | DTL 8.50 0(0%) | DTT 9.90 CE 0.60(6.45%) | DVP 47 -0.50(-1.05%) | DXG 14 -0.10(-0.71%) | DXV 4.70 -0.10(-2.08%) | E1VFVN30 9.70 -0.10(-1.02%) | EIB 11.80 -0.10(-0.84%) | ELC 14 0.20(1.45%) | EMC 0 0(0%) | EVE 22.30 -1(-4.29%) | FCM 12.10 -0.20(-1.63%) | FCN 23.40 -0.40(-1.68%) | FDC 21 -0.60(-2.78%) | FLC 11 -0.40(-3.51%) | FMC 23.30 -0.30(-1.27%) | FPT 49.80 -0.10(-0.20%) | GAS 104 -1(-0.95%) | GDT 32.10 0.60(1.90%) | GIL 25.70 0.50(1.98%) | GMC 33.40 0.20(0.60%) | GMD 33.70 -0.30(-0.88%) | GSP 13 -0.10(-0.76%) | GTA 15.40 0.30(1.99%) | GTN 21.20 CE 1.30(6.53%) | GTT 4.30 -0.10(-2.27%) | HAG 24.50 -0.20(-0.81%) | HAI 49.10 -0.40(-0.81%) | HAP 9.20 0(0%) | HAR 10.60 -0.10(-0.93%) | HAS 6.10 0(0%) | HAX 7.90 0(0%) | HBC 16.40 0(0%) | HCM 36.80 -0.20(-0.54%) | HDC 21.90 0(0%) | HDG 27.70 0.10(0.36%) | HHS 17.30 -0.10(-0.57%) | HLA 2.60 CE 0.10(4%) | HLG 4.20 -0.20(-4.55%) | HMC 9.40 -0.10(-1.05%) | HOT 0 0(0%) | HPG 54.50 0(0%) | HQC 7.40 -0.10(-1.33%) | HRC 39 0(0%) | HSG 49.20 -0.20(-0.40%) | HSI 2.70 CE 0.10(3.85%) | HT1 16.40 0.30(1.86%) | HTI 11.70 -0.20(-1.68%) | HTL 21.60 CE 1.40(6.93%) | HTV 18.50 0(0%) | HU1 8.80 0(0%) | HU3 10 0.10(1.01%) | HVG 30.90 0.20(0.65%) | HVX 5.60 0(0%) | ICF 6.30 -0.10(-1.56%) | IDI 13.20 0.20(1.54%) | IJC 13.60 0.10(0.74%) | IMP 38 0(0%) | ITA 8.50 0(0%) | ITC 8 0(0%) | ITD 10.50 -0.10(-0.94%) | JVC 16.90 -0.10(-0.59%) | KAC 0 0(0%) | KBC 15.70 -0.10(-0.63%) | KDC 60 0(0%) | KDH 19.50 -0.10(-0.51%) | KHA 0 0(0%) | KHP 14 0(0%) | KMR 8.20 -0.10(-1.20%) | KSA 12.60 0.10(0.80%) | KSB 30.90 0(0%) | KSH 16 FL -1.10(-6.43%) | KSS 5.90 0(0%) | KTB 5.80 -0.10(-1.69%) | L10 14.20 -0.10(-0.70%) | LAF 15 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.90 -0.10(-1.11%) | LCM 5.90 0.10(1.72%) | LGC 25.30 -0.10(-0.39%) | LGL 6.40 -0.10(-1.54%) | LHG 9.10 -0.20(-2.15%) | LIX 29.50 -0.50(-1.67%) | LM8 24 -1.30(-5.14%) | LSS 9.80 0(0%) | MBB 13.90 0.10(0.72%) | MCG 7.10 -0.10(-1.39%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.20 0.20(3.33%) | MHC 16.20 -0.20(-1.22%) | MPC 74 1(1.37%) | MSN 80 0(0%) | MTG 4.70 -0.10(-2.08%) | MWG 108 3(2.86%) | NAV 7.40 -0.40(-5.13%) | NBB 21 0.50(2.44%) | NHS 11 -0.10(-0.90%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12.30 -0.20(-1.60%) | NLG 17.90 0.40(2.29%) | NNC 69.50 0.50(0.72%) | NSC 78 0(0%) | NTL 15.20 0.10(0.66%) | NVN 3.20 0(0%) | NVT 5.70 -0.20(-3.39%) | OGC 10.90 -0.30(-2.68%) | OPC 60 0.50(0.84%) | PAC 23.60 -0.30(-1.26%) | PAN 41.40 0(0%) | PDN 35.80 -0.20(-0.56%) | PDR 15.60 0.30(1.96%) | PET 23 0.20(0.88%) | PGC 14.40 -0.10(-0.69%) | PGD 35.70 0.70(2%) | PGI 10 0(0%) | PHR 28.50 -1.30(-4.36%) | PIT 8.20 -0.10(-1.20%) | PJT 8 0.10(1.27%) | PNC 9.50 0.40(4.40%) | PNJ 37.30 -0.40(-1.06%) | POM 9.50 0(0%) | PPC 24 0(0%) | PPI 13 0(0%) | PTB 58 -0.50(-0.85%) | PTC 8.60 -0.40(-4.44%) | PTK 4.80 0(0%) | PTL 3.80 0(0%) | PVD 91.50 0(0%) | PVT 17.10 0.10(0.59%) | PXI 9.60 0.30(3.23%) | PXL 4.40 0(0%) | PXS 31.50 -0.10(-0.32%) | PXT 5.80 0(0%) | QCG 9.80 0.10(1.03%) | RAL 44.50 0(0%) | RDP 17.80 0(0%) | REE 28.10 -0.20(-0.71%) | RIC 13.10 FL -0.90(-6.43%) | SAM 12.70 0.10(0.79%) | SAV 12.40 0(0%) | SBA 11.90 -0.10(-0.83%) | SBC 14.20 0.30(2.16%) | SBT 10.90 0(0%) | SC5 27 0(0%) | SCD 26 0(0%) | SEC 11.30 -0.10(-0.88%) | SFC 28 -0.50(-1.75%) | SFI 30 0.10(0.33%) | SGT 4.30 -0.10(-2.27%) | SHI 8.10 0.10(1.25%) | SHP 17.60 -0.40(-2.22%) | SII 25 0(0%) | SJD 30.20 -0.60(-1.95%) | SJS 24 -0.30(-1.23%) | SKG 46.10 -1.60(-3.35%) | SMA 5.60 0(0%) | SMC 10.70 -0.10(-0.93%) | SPM 0 0(0%) | SRC 28.20 -0.70(-2.42%) | SRF 15.80 0(0%) | SSC 59.50 -2.50(-4.03%) | SSI 29.60 -0.10(-0.34%) | ST8 22.70 0.20(0.89%) | STB 18.20 0(0%) | STG 0 0(0%) | STT 4.80 CE 0.30(6.67%) | SVC 15.90 0.10(0.63%) | SVI 37.30 -2.70(-6.75%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.20 0.10(0.55%) | TAC 46.80 0.80(1.74%) | TBC 24.70 -0.60(-2.37%) | TCL 27.80 0(0%) | TCM 33.80 0.20(0.60%) | TCO 12.80 0(0%) | TCR 5 0(0%) | TDC 10 -0.10(-0.99%) | TDH 20 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 14.20 0.70(5.19%) | TIC 11.80 0.20(1.72%) | TIE 16.40 0.20(1.23%) | TIX 22 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9 CE 0.50(5.88%) | TMP 23.60 0.60(2.61%) | TMS 0 0(0%) | TMT 14.20 0.20(1.43%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.60 0(0%) | TNT 3.30 0(0%) | TPC 8.20 0(0%) | TRA 74 0(0%) | TRC 32 0.20(0.63%) | TS4 11 -0.30(-2.65%) | TSC 47.30 -1.50(-3.07%) | TTF 9.70 0.20(2.11%) | TTP 23.90 0(0%) | TV1 12.50 -0.10(-0.79%) | TYA 8.70 -0.30(-3.33%) | UDC 6.50 0.10(1.56%) | UIC 18.30 0(0%) | VCB 26.50 0(0%) | VCF 200 0(0%) | VFG 44.80 -0.10(-0.22%) | VHC 47.90 -0.10(-0.21%) | VHG 15.70 -0.40(-2.48%) | VIC 47.70 0.40(0.85%) | VID 4.10 -0.20(-4.65%) | VIP 14.30 -0.20(-1.38%) | VIS 9.10 0(0%) | VLF 7.20 0.30(4.35%) | VMD 0 0(0%) | VNA 3.60 0(0%) | VNE 8.90 -0.20(-2.20%) | VNG 8.30 CE 0.50(6.41%) | VNH 4.30 FL -0.30(-6.52%) | VNI 3.40 FL -0.20(-5.56%) | VNL 26 -0.50(-1.89%) | VNM 106 -1(-0.93%) | VNS 45.80 0.90(2%) | VOS 5.40 -0.10(-1.82%) | VPH 8.10 -0.10(-1.22%) | VPK 19.50 0.20(1.04%) | VRC 5.80 0(0%) | VSC 56.50 -1(-1.74%) | VSH 14.30 0(0%) | VSI 8.40 -0.10(-1.18%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 13.10 0.20(1.55%) | VTF 24.60 -0.10(-0.40%) | VTO 8.20 0.10(1.23%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán ngày 24-10: Chỉ số và thanh khoản cùng giảm
Chứng khoán 23-10: “Tâm bão” OGC
Thị trường hay định hướng?
Tách quỹ Hạ tầng Việt Nam
Chứng khoán ngày 22-10: Khối ngoại mua ròng trở lại
Chứng khoán ngày 21-10: “Trụ đỡ” tạo khác biệt
BSC lạc quan về chứng khoán cuối năm
Chứng khoán 20-10: Cửa tăng ngắn hạn còn hẹp
Phác họa chân dung nhà đầu tư ETF Việt Nam
Quãng đường xa nhất
Cấp phép cho quỹ ETF thứ hai
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
VHG 15,710.337.04011,39
OGC 10,97.496.3508,26
FLC 11,05.674.5406,25
KBC 15,74.928.7105,43
ITA 8,53.236.4003,56
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
VHG 15,7161.317.63410,78
SSI 29,695.151.1626,36
OGC 10,980.531.4565,38
KBC 15,776.817.1105,13
HAG 24,571.836.0664,80
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
APC: Ngày đăng ký cuối cùng
APC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Huỳnh Thế Bảo
BHS: Tờ trình bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
CMG: Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tường Vy
DVP: Nghị quyết HĐQT số 53 ngày 23/10/2014
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 16/10/2014 đến ngày 23/10/2014
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2014
FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con
GMC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Trần Cảnh Thông
HLA: Nhắc nhở chậm công bố BCTC quý 4.2014
KHP: Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014 và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vinasino
KTB: Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận BCTC quý 3.2014
LBM: Thông báo kết quả thanh tra thuế năm 2012 và 2013
LCG: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Lucerne Enterprise Ltd
MDG: Nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
MDG: Ngày đăng ký cuối cùng
MWG: Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh tháng 9-2014
PPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Cơ điện lạnh (REE)
PTK: Nhắc nhở chậm công bố thông tin phát hành trái phiếu chuyển đổi
PVD: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Deutsche Bank AG
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,560,000
Bán3,572,000
15/10 24/10
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 24/10/2014 giá vàng bán ra so ngày 23/10/2014 giảm 6000 đồng/chỉ, còn 3572000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,418.7818,529.9618,696.37
CAD18,670.3118,839.8719,085.26
CHF22,009.8622,165.0222,453.71
DKK-3,559.083,670.94
EUR26,699.7326,780.0727,020.58
GBP33,704.7133,942.3134,247.14
HKD2,703.852,722.912,758.38
INR-340.64354.87
JPY194.02195.98197.74
KRW-18.2622.34
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.00 %
06 tháng1.00 %5.50 %
09 tháng1.00 %5.50 %
12 tháng1.00 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.