Ngày 22/12/2014: AAM 14 -0.10(-0.71%) | ABT 54 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.10 FL -0.80(-6.72%) | AGF 20.30 0.80(4.10%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.10 0.10(1.67%) | ALP 3.40 FL -0.20(-5.56%) | ANV 9.80 0(0%) | APC 18.20 0.60(3.41%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 8.60 0.30(3.61%) | ASP 7 0(0%) | ATA 4.10 0.10(2.50%) | AVF 3 0.10(3.45%) | BBC 55 FL -4(-6.78%) | BCE 10.70 0.30(2.88%) | BCI 21.50 0(0%) | BGM 4.60 0.10(2.22%) | BHS 11.50 0(0%) | BIC 13.50 0(0%) | BID 13.10 0.20(1.55%) | BMC 26.80 0.60(2.29%) | BMI 17.80 0.70(4.09%) | BMP 71.50 1(1.42%) | BRC 0 0(0%) | BSI 10.70 0.10(0.94%) | BT6 8.90 CE 0.50(5.95%) | BTP 14.30 0(0%) | BTT 38.60 0(0%) | BVH 32.80 CE 2.10(6.84%) | C21 0 0(0%) | C32 29.60 -0.80(-2.63%) | C47 15 -0.20(-1.32%) | CAV 37.70 0.10(0.27%) | CCI 11 -0.50(-4.35%) | CCL 5.30 0(0%) | CDC 9.30 0.10(1.09%) | CIG 2.90 0(0%) | CII 19.40 0.20(1.04%) | CLC 30 -0.50(-1.64%) | CLG 7 -0.20(-2.78%) | CLL 33.90 -0.50(-1.45%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9 -0.30(-3.23%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.20 0.30(3.80%) | CNG 32.50 0.70(2.20%) | COM 0 0(0%) | CSM 41.10 1.10(2.75%) | CTD 58.50 -0.50(-0.85%) | CTG 14.10 0.20(1.44%) | CTI 10.80 -0.10(-0.92%) | CYC 3.80 -0.10(-2.56%) | D2D 31.50 -0.40(-1.25%) | DAG 13.40 0(0%) | DCL 49.20 CE 3.20(6.96%) | DCT 2.30 0(0%) | DHA 13.50 0(0%) | DHC 22.90 0.60(2.69%) | DHG 93 1.50(1.64%) | DHM 5.30 0(0%) | DIC 8.70 -0.10(-1.14%) | DIG 13.20 0.20(1.54%) | DLG 10 0(0%) | DMC 40.50 0.50(1.25%) | DPM 30.60 0.90(3.03%) | DPR 37.60 -0.90(-2.34%) | DQC 58 CE 3.50(6.42%) | DRC 53 CE 3.10(6.21%) | DRH 6.20 0.20(3.33%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61.50 0.50(0.82%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9.20 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 46 0.30(0.66%) | DXG 13.90 0.20(1.46%) | DXV 4.60 0.10(2.22%) | E1VFVN30 9.20 0.20(2.22%) | EIB 12.30 0.60(5.13%) | ELC 14 0.50(3.70%) | EMC 0 0(0%) | EVE 28 -0.20(-0.71%) | FCM 10.80 0.30(2.86%) | FCN 20.20 0.20(1%) | FDC 20.70 0.50(2.48%) | FLC 10.40 0.30(2.97%) | FMC 23 0.30(1.32%) | FPT 46.30 0.70(1.54%) | GAS 72 4(5.88%) | GDT 34.90 0.90(2.65%) | GIL 37.50 1.50(4.17%) | GMC 35.90 1.90(5.59%) | GMD 28.90 0.60(2.12%) | GSP 12.20 0.20(1.67%) | GTA 15 0.40(2.74%) | GTN 13.10 0.40(3.15%) | GTT 4.20 CE 0.20(5%) | HAG 21.50 0.20(0.94%) | HAI 16 0(0%) | HAP 8.50 0.20(2.41%) | HAR 10.30 0.10(0.98%) | HAS 5.60 0(0%) | HAX 9.50 0.50(5.56%) | HBC 15.70 0.20(1.29%) | HCM 31.30 0.60(1.95%) | HDC 16.20 0.10(0.62%) | HDG 33 0.50(1.54%) | HHS 17.40 0.10(0.58%) | HLA 1.90 FL -0.10(-5%) | HLG 3.50 CE 0.20(6.06%) | HMC 9.30 0.10(1.09%) | HOT 24 -1(-4%) | HPG 51.50 CE 3.20(6.63%) | HQC 7.30 0.10(1.39%) | HRC 0 0(0%) | HSG 47 1.70(3.75%) | HSI 2.50 0(0%) | HT1 16.60 0.30(1.84%) | HTI 10.60 -0.10(-0.93%) | HTL 26.50 0.10(0.38%) | HTV 18.60 FL -1.40(-7%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 26.90 1.40(5.49%) | HVX 0 0(0%) | ICF 6 -0.10(-1.64%) | IDI 10.20 CE 0.60(6.25%) | IJC 13.80 -0.30(-2.13%) | IMP 40.40 1.40(3.59%) | ITA 7.90 0.30(3.95%) | ITC 7.40 0.20(2.78%) | ITD 9 -0.10(-1.10%) | JVC 16.60 0.30(1.84%) | KAC 10.90 FL -0.80(-6.84%) | KBC 15.50 0.10(0.65%) | KDC 49.60 1.50(3.12%) | KDH 19.10 0.20(1.06%) | KHA 24.50 0.50(2.08%) | KHP 13.80 0(0%) | KMR 7.30 -0.10(-1.35%) | KSA 9.90 -0.10(-1%) | KSB 30.70 0.20(0.66%) | KSH 9.90 0.30(3.13%) | KSS 5.20 -0.20(-3.70%) | KTB 5.10 0.10(2%) | L10 0 0(0%) | LAF 12.30 0.30(2.50%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.70 0.20(2.35%) | LCM 5.30 0(0%) | LGC 30.30 FL -2.20(-6.77%) | LGL 6.70 0(0%) | LHG 13.80 0.70(5.34%) | LIX 31.50 0(0%) | LM8 26 -0.20(-0.76%) | LSS 9.20 0.10(1.10%) | MBB 12.80 0.10(0.79%) | MCG 6.50 0(0%) | MCP 16 0.30(1.91%) | MDG 5.30 -0.20(-3.64%) | MHC 16.40 0.10(0.61%) | MPC 81 1(1.25%) | MSN 80 2.50(3.23%) | MTG 4 0(0%) | MWG 102 0(0%) | NAV 6.90 CE 0.40(6.15%) | NBB 20.50 0(0%) | NHS 11 0.40(3.77%) | NHW 0 0(0%) | NKG 13.30 0.70(5.56%) | NLG 18 0(0%) | NNC 46.70 0.20(0.43%) | NSC 77 -0.50(-0.65%) | NTL 14.60 0.10(0.69%) | NVN 3 0(0%) | NVT 5.40 0.10(1.89%) | OGC 7.70 0.10(1.32%) | OPC 38.70 1.40(3.75%) | PAC 23.10 -0.10(-0.43%) | PAN 40 1(2.56%) | PDN 35.10 -1.20(-3.31%) | PDR 15.90 0.10(0.63%) | PET 21.30 1.30(6.50%) | PGC 14.90 0.20(1.36%) | PGD 31.50 0(0%) | PGI 10 0(0%) | PHR 0 0(0%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 8.20 0.10(1.23%) | PNC 12.60 0.30(2.44%) | PNJ 40 -0.90(-2.20%) | POM 8.90 0.20(2.30%) | PPC 26.90 CE 1.70(6.75%) | PPI 13.20 0.10(0.76%) | PTB 53.50 0(0%) | PTC 10.20 CE 0.60(6.25%) | PTK 4.30 CE 0.20(4.88%) | PTL 3.20 0.10(3.23%) | PVD 65 CE 4(6.56%) | PVT 15.40 0.40(2.67%) | PXI 8.10 0.10(1.25%) | PXL 4.10 0.10(2.50%) | PXS 23.50 CE 1.50(6.82%) | PXT 4.40 FL -0.30(-6.38%) | QBS 15.20 0.50(3.40%) | QCG 10 0.20(2.04%) | RAL 49.80 2.40(5.06%) | RDP 14 -0.60(-4.11%) | REE 27.30 0.70(2.63%) | RIC 17.80 0(0%) | SAM 12.70 0.40(3.25%) | SAV 12.60 -0.40(-3.08%) | SBA 11.20 0.10(0.90%) | SBC 29.30 0.90(3.17%) | SBT 12 0(0%) | SC5 25.90 -0.30(-1.15%) | SCD 26.20 0.10(0.38%) | SEC 11.40 0(0%) | SFC 27 0(0%) | SFG 17.50 0(0%) | SFI 26.60 0.10(0.38%) | SGT 5 0.20(4.17%) | SHI 7.30 -0.10(-1.35%) | SHP 20.20 -0.20(-0.98%) | SII 24.70 0.90(3.78%) | SJD 28.90 0.40(1.40%) | SJS 25.40 0.40(1.60%) | SKG 41.90 0.50(1.21%) | SMA 5.30 0(0%) | SMC 10.10 0.10(1%) | SPM 27.50 0(0%) | SRC 34.30 1.60(4.89%) | SRF 15.90 0.50(3.25%) | SSC 53.50 1.50(2.88%) | SSI 27.60 0.50(1.85%) | ST8 21.40 -0.10(-0.47%) | STB 17 CE 1.10(6.92%) | STG 28.70 CE 1.80(6.69%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.70 0.30(1.95%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18 0.10(0.56%) | TAC 46.50 2(4.49%) | TBC 25 0.20(0.81%) | TCL 31.80 -0.10(-0.31%) | TCM 31.80 0.60(1.92%) | TCO 12.60 0.20(1.61%) | TCR 5.50 -0.10(-1.79%) | TDC 10.40 -0.30(-2.80%) | TDH 18.70 0.20(1.08%) | TDW 0 0(0%) | THG 14.80 0(0%) | TIC 12.20 FL -0.90(-6.87%) | TIE 15.10 0.50(3.42%) | TIX 22.70 0.70(3.18%) | TLG 54 0(0%) | TLH 8.70 0.10(1.16%) | TMP 26 0.50(1.96%) | TMS 51.50 FL -3.50(-6.36%) | TMT 16.10 0.10(0.63%) | TNA 0 0(0%) | TNC 12.20 0(0%) | TNT 3.90 CE 0.20(5.41%) | TPC 8.20 0(0%) | TRA 0 0(0%) | TRC 28.50 -0.10(-0.35%) | TS4 11.10 0.10(0.91%) | TSC 41.70 0.50(1.21%) | TTF 10.20 0.40(4.08%) | TTP 24 0(0%) | TV1 11.90 CE 0.70(6.25%) | TYA 11.20 0.20(1.82%) | UDC 5.50 0(0%) | UIC 17.50 0(0%) | VCB 29.80 1.50(5.30%) | VCF 168 -3(-1.75%) | VFG 44.90 -0.10(-0.22%) | VHC 37.80 0.20(0.53%) | VHG 12.30 0.50(4.24%) | VIC 47 0(0%) | VID 4.10 0.10(2.50%) | VIP 13.50 CE 0.80(6.30%) | VIS 8.10 0.10(1.25%) | VLF 5.90 CE 0.30(5.36%) | VMD 19.30 -0.20(-1.03%) | VNA 3.50 0(0%) | VNE 10.10 0.30(3.06%) | VNG 13.40 0.50(3.88%) | VNH 3.60 -0.10(-2.70%) | VNI 3.80 0(0%) | VNL 26.70 0.40(1.52%) | VNM 93.50 -0.50(-0.53%) | VNS 45.20 0.20(0.44%) | VOS 6.50 CE 0.40(6.56%) | VPH 9.90 0.10(1.02%) | VPK 19.10 -0.30(-1.55%) | VRC 6.40 0.20(3.23%) | VSC 48.90 0(0%) | VSH 13.20 0.50(3.94%) | VSI 10.90 -0.10(-0.91%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 12.70 0.70(5.83%) | VTF 27.90 -0.50(-1.76%) | VTO 8.40 CE 0.20(2.44%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán hứa hẹn một tuần khởi sắc hơn
Chuyến tàu M&A: không thể chậm trễ!
Thời điểm chín muồi để chuyển đổi
Chứng khoán 19-12: Sôi động ngày của ETFs
Chứng khoán 18-12: Phục hồi mạnh
Quà Giáng sinh cho chứng khoán?
TTCK Việt Nam cuối năm 2014 – Điều gì đang xảy ra ?
Chứng khoán 16-12: VN-Index giảm hơn 2,3%
Chứng khoán 15-12: Bán vẫn mạnh, Mua chần chừ
Ra mắt chỉ số tổng thu nhập HNX30
Nới room - “nước chảy qua cầu”
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 10,45.821.4908,26
ITA 7,94.538.5906,44
SSI 27,63.503.2004,97
OGC 7,73.496.9604,96
PVT 15,43.481.7704,94
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
SSI 27,696.848.3778,05
PVD 65,084.248.9857,00
HAG 21,570.358.9485,85
GAS 72,060.823.9205,05
FLC 10,460.471.5275,03
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
TLG: Ngày đăng ký cuối cùng
TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Sản xuất - Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC)
TDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 400 tỷ đồng & 900 tỷ đồng
TMT: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với thành viên BKS
SRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam
SSC: Ngày đăng ký cuối cùng
SSI: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ANZ
VHG: Thành lập Công ty con
MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Quỹ đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam (VTF)
NBB: Thông qua điều chỉnh và bổ sung điều lệ
NBB: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 và thay đổi điều lệ công ty
NLG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu công ty con
OPC: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
PAN: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của CĐNB
PNJ: Hiệu chỉnh BCTC HN quý 3.2014
PPC: Nghị quyết HĐQT số 87 ngày 19/12/2014
REE: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 23
ABT: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ
C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Võ Thị Cẩm Hường
CDC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Lê Phong Hiếu
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,507,000
Bán3,523,000
13/12 22/12
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 22/12/2014 giá vàng bán ra so ngày 21/12/2014 giảm 4000 đồng/chỉ, còn 3523000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD17,256.1217,360.2817,516.07
CAD18,198.8918,364.1718,603.24
CHF21,522.9821,674.7021,956.87
DKK-3,475.923,585.14
EUR26,055.7826,134.1826,368.72
GBP33,087.1533,320.3933,619.42
HKD2,722.972,742.172,777.87
INR-331.53345.38
JPY176.10177.88179.48
KRW-17.7521.72
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.