Ngày 28/11/2014: AAM 14.90 0.10(0.68%) | ABT 61.50 -0.50(-0.81%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.60 0(0%) | AGF 21.50 -1.30(-5.70%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.70 0.10(1.52%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.80 0(0%) | APC 19.60 CE 1.20(6.52%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.80 0.10(0.93%) | ASP 7.70 0.10(1.32%) | ATA 4.60 0.10(2.22%) | AVF 3.40 0.10(3.03%) | BBC 57.50 0(0%) | BCE 10.80 0.30(2.86%) | BCI 20.40 0.40(2%) | BGM 5 -0.10(-1.96%) | BHS 11 -0.10(-0.90%) | BIC 13.60 0(0%) | BID 12.70 0(0%) | BMC 28.20 0.20(0.71%) | BMI 18 -0.20(-1.10%) | BMP 66.50 0.50(0.76%) | BRC 10 0(0%) | BSI 12 0.30(2.56%) | BT6 8.40 0(0%) | BTP 13.80 -0.10(-0.72%) | BTT 40 0(0%) | BVH 36.60 -0.10(-0.27%) | C21 0 0(0%) | C32 29.20 0.20(0.69%) | C47 17 0.30(1.80%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.60 0.20(3.70%) | CDC 10.20 0.30(3.03%) | CIG 3 0(0%) | CII 18.90 -0.40(-2.07%) | CLC 30.30 0(0%) | CLG 7.70 0.10(1.32%) | CLL 36 2(5.88%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.30 -0.30(-3.13%) | CMT 0 0(0%) | CMV 15.60 0.60(4%) | CMX 9 0(0%) | CNG 35.30 -1.60(-4.34%) | COM 0 0(0%) | CSM 44 -0.50(-1.12%) | CTD 61 0(0%) | CTG 14 -0.10(-0.71%) | CTI 10.40 -0.60(-5.45%) | CYC 3.80 -0.10(-2.56%) | D2D 34.30 1.30(3.94%) | DAG 13 0.30(2.36%) | DCL 52 -1.50(-2.80%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.90 -0.40(-2.80%) | DHC 22.90 -0.10(-0.43%) | DHG 94 0(0%) | DHM 5.90 -0.10(-1.67%) | DIC 8.70 0.10(1.16%) | DIG 14.70 0(0%) | DLG 12.10 -0.40(-3.20%) | DMC 42.10 -1(-2.32%) | DPM 29.20 0.40(1.39%) | DPR 40 0.10(0.25%) | DQC 73 0.50(0.69%) | DRC 56.50 -1.50(-2.59%) | DRH 6.70 0.20(3.08%) | DRL 35.80 0.80(2.29%) | DSN 60 0(0%) | DTA 6 0(0%) | DTL 8.20 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 15.10 0.20(1.34%) | DXV 4.70 0.10(2.17%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 11.20 0(0%) | ELC 13.30 -0.60(-4.32%) | EMC 6.40 CE 0.40(6.67%) | EVE 25.30 0.30(1.20%) | FCM 12.50 -0.10(-0.79%) | FCN 22.80 -0.30(-1.30%) | FDC 21.80 0(0%) | FLC 11.70 -0.30(-2.50%) | FMC 23.30 0(0%) | FPT 48.10 -0.60(-1.23%) | GAS 86 -5(-5.49%) | GDT 37 1.50(4.23%) | GIL 30 0.40(1.35%) | GMC 39 0(0%) | GMD 32 0(0%) | GSP 12.70 -0.20(-1.55%) | GTA 13.10 -0.30(-2.24%) | GTN 19.70 CE 1.20(6.49%) | GTT 4.60 0.10(2.22%) | HAG 24.10 -0.10(-0.41%) | HAI 20.30 0(0%) | HAP 9.10 0(0%) | HAR 12.10 0.40(3.42%) | HAS 0 0(0%) | HAX 9.20 0(0%) | HBC 16.40 0.50(3.14%) | HCM 35.60 -0.10(-0.28%) | HDC 23.90 0(0%) | HDG 29.50 0.60(2.08%) | HHS 18.20 0.30(1.68%) | HLA 2.30 0(0%) | HLG 4.10 FL -0.30(-6.82%) | HMC 9.40 0.10(1.08%) | HOT 0 0(0%) | HPG 53.50 -1(-1.83%) | HQC 8.10 0.20(2.53%) | HRC 40.90 0(0%) | HSG 49.30 -0.70(-1.40%) | HSI 2.70 CE 0.10(3.85%) | HT1 16.10 -0.30(-1.83%) | HTI 11.60 -0.10(-0.85%) | HTL 24.70 0.10(0.41%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 31.50 -0.40(-1.25%) | HVX 5.90 FL -0.40(-6.35%) | ICF 6.60 0.10(1.54%) | IDI 11.50 0.20(1.77%) | IJC 13.60 0.30(2.26%) | IMP 42.80 -0.10(-0.23%) | ITA 8.90 0.20(2.30%) | ITC 8.20 0.30(3.80%) | ITD 9.10 0.30(3.41%) | JVC 17.80 0.20(1.14%) | KAC 14.60 0.80(5.80%) | KBC 16.70 0(0%) | KDC 53 -1.50(-2.75%) | KDH 19.10 0(0%) | KHA 24.30 0.30(1.25%) | KHP 13.80 0.10(0.73%) | KMR 8.30 0.10(1.22%) | KSA 11.10 0.20(1.83%) | KSB 31.80 1.10(3.58%) | KSH 13.10 0.10(0.77%) | KSS 5.50 0(0%) | KTB 5.40 0.10(1.89%) | L10 16.40 0.20(1.23%) | LAF 14.40 0.20(1.41%) | LBM 0 0(0%) | LCG 9.50 0.40(4.40%) | LCM 5.70 0(0%) | LGC 29.10 1.20(4.30%) | LGL 7 0.10(1.45%) | LHG 12.50 CE 0.80(6.84%) | LIX 32.40 -0.30(-0.92%) | LM8 26 0.50(1.96%) | LSS 9.60 -0.10(-1.03%) | MBB 12.80 0.20(1.59%) | MCG 7.20 0.10(1.41%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.40 FL -0.30(-5.26%) | MHC 16.50 0.10(0.61%) | MPC 96 0.50(0.52%) | MSN 80.50 -0.50(-0.62%) | MTG 4.50 -0.10(-2.17%) | MWG 89 -2(-2.20%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.50 -0.10(-0.49%) | NHS 10.70 0(0%) | NHW 10.70 FL -0.70(-6.14%) | NKG 13.60 0.10(0.74%) | NLG 18 0.20(1.12%) | NNC 76 -1(-1.30%) | NSC 79 1.50(1.94%) | NTL 16.40 0.10(0.61%) | NVN 3.10 CE 0.20(6.90%) | NVT 5.60 0.10(1.82%) | OGC 8.40 0.30(3.70%) | OPC 40 0.50(1.27%) | PAC 23.90 0.30(1.27%) | PAN 40.90 0.70(1.74%) | PDN 34.40 -0.10(-0.29%) | PDR 17.30 0.20(1.17%) | PET 23.60 0.20(0.85%) | PGC 14.90 0.10(0.68%) | PGD 33.50 -0.70(-2.05%) | PGI 10.40 0.40(4%) | PHR 27.50 -0.60(-2.14%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 8.20 0(0%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 40.90 -0.10(-0.24%) | POM 9 -0.20(-2.17%) | PPC 25.10 -0.40(-1.57%) | PPI 14.30 FL -1(-6.54%) | PTB 56 0.50(0.90%) | PTC 0 0(0%) | PTK 4.50 -0.10(-2.17%) | PTL 3.40 0(0%) | PVD 75.50 -5(-6.21%) | PVT 17.40 0(0%) | PXI 9.60 -0.20(-2.04%) | PXL 4.60 -0.10(-2.13%) | PXS 30.40 -1.20(-3.80%) | PXT 6 0.10(1.69%) | QBS 21.30 1(4.93%) | QCG 10.90 0.50(4.81%) | RAL 50 1(2.04%) | RDP 18 0(0%) | REE 27.50 -0.20(-0.72%) | RIC 17.60 CE 1.10(6.67%) | SAM 13.80 0(0%) | SAV 12.80 -0.20(-1.54%) | SBA 11.90 0.20(1.71%) | SBC 31.70 CE 2(6.73%) | SBT 11 0(0%) | SC5 0 0(0%) | SCD 25.40 0.10(0.40%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 28.60 0.20(0.70%) | SGT 5.10 0(0%) | SHI 9.20 0.20(2.22%) | SHP 20.60 -0.50(-2.37%) | SII 23.10 FL -1.70(-6.85%) | SJD 28 0.80(2.94%) | SJS 25.50 0.90(3.66%) | SKG 44.40 0.90(2.07%) | SMA 5.70 0.10(1.79%) | SMC 10.40 -0.10(-0.95%) | SPM 27.90 0.60(2.20%) | SRC 38.30 -2.70(-6.59%) | SRF 16.40 0.40(2.50%) | SSC 56 0(0%) | SSI 30.20 -0.10(-0.33%) | ST8 21.50 0(0%) | STB 18.60 0(0%) | STG 29.60 0.20(0.68%) | STT 5.10 FL -0.30(-5.56%) | SVC 17 0(0%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.50 -0.10(-1.52%) | SZL 18 0.10(0.56%) | TAC 44.90 -0.10(-0.22%) | TBC 25.40 0.10(0.40%) | TCL 31.40 -0.10(-0.32%) | TCM 33.90 -0.70(-2.02%) | TCO 12.50 0(0%) | TCR 5.60 0(0%) | TDC 11.10 0.50(4.72%) | TDH 20.30 0.70(3.57%) | TDW 0 0(0%) | THG 13.50 0.40(3.05%) | TIC 11.50 -0.20(-1.71%) | TIE 15.40 0.10(0.65%) | TIX 23.60 0.60(2.61%) | TLG 53 -1(-1.85%) | TLH 8.60 0(0%) | TMP 29 0.60(2.11%) | TMS 53 0(0%) | TMT 16.90 -0.20(-1.17%) | TNA 27.70 -0.30(-1.07%) | TNC 13.90 0.30(2.21%) | TNT 3.20 0(0%) | TPC 8.30 0(0%) | TRA 73.50 0(0%) | TRC 32.10 1.30(4.22%) | TS4 11.70 0(0%) | TSC 44 -1.90(-4.14%) | TTF 11.10 0.50(4.72%) | TTP 25 0.30(1.21%) | TV1 12.80 -0.30(-2.29%) | TYA 8.80 -0.10(-1.12%) | UDC 6.20 CE 0.40(6.90%) | UIC 17.40 0.20(1.16%) | VCB 27.70 0.40(1.47%) | VCF 207 CE 13(6.70%) | VFG 46 0(0%) | VHC 37.50 1.50(4.17%) | VHG 14.30 -0.10(-0.69%) | VIC 48.30 0.10(0.21%) | VID 3.90 0(0%) | VIP 15.20 0.50(3.40%) | VIS 9 0(0%) | VLF 6.80 0(0%) | VMD 18.20 0.10(0.55%) | VNA 3.60 0.10(2.86%) | VNE 11.10 0.10(0.91%) | VNG 13 0.60(4.84%) | VNH 4.30 CE 0.20(4.88%) | VNI 0 0(0%) | VNL 26.80 -0.20(-0.74%) | VNM 99 -0.50(-0.50%) | VNS 48 0.10(0.21%) | VOS 5.80 CE 0.30(5.45%) | VPH 10.10 CE 0.60(6.32%) | VPK 18.90 0.10(0.53%) | VRC 6.90 0.30(4.55%) | VSC 53 -1.50(-2.75%) | VSH 14.10 0(0%) | VSI 12 0.50(4.35%) | VST 2.40 0(0%) | VTB 12 0.60(5.26%) | VTF 25 0.20(0.81%) | VTO 8.80 CE 0.50(6.02%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
“Bầu” Kiên – nỗi ảm ảnh của thị trường chứng khoán?
Sau siết chặt là cơ hội
Chứng khoán 27-11: Lực cầu gia tăng ở vùng giá thấp
“Đội lái” trở lại
Chứng khoán 26-11: giảm điểm, tăng thanh khoản
Masan khó mua được 49% cổ phần của Cholimex
Hết năm, kho bạc vẫn điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt ở đâu?
Chứng khoán ngày 25-11: Đà giảm chững lại
Đạm Cà Mau đấu giá gần 130 triệu cổ phần vào 11-12
Cổ phiếu Sợi Thế Kỷ có hấp dẫn?
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 11,719.469.54014,09
ITA 8,910.569.4507,64
HQC 8,19.842.8607,12
VHG 14,36.701.2804,85
OGC 8,46.701.0804,84
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
FLC 11,7230.404.76310,37
PVD 75,5174.634.7707,86
GAS 86,0100.425.3604,52
VHG 14,396.813.7394,35
ITA 8,993.975.7024,23
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
ABT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
ALP: Giải trình lợi nhuận hợp nhất Q3-2014
APC: Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 28/11/2014
ASM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CĐNB CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco)
CII: Vietinbank tài trợ tín dụng cho dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội
CII: Quy trình chuyển đổi Trái phiếu CII41401
CII41401: Quy trình chuyển đổi Trái phiếu
DIC: Đính chính BCTC HN Q3-2014
DLG: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
DRL: Ngày đăng ký cuối cùng
DXG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng dự án
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2014
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 20/11/2014 đến ngày 27/11/2014
EIB: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
ELC: Thay đổi Công ty liên kết
HRC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
HSG: Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh chi nhánh Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
HVG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Ngọc Khang
KBC: Đính chính số liệu và BCTC HN quý 3.2014 (bổ sung)
LGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Lê Mạnh Hùng
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,492,000
Bán3,504,000
20/11 29/11
Lúc 8 giờ 55 phút ngày 29/11/2014 giá vàng bán ra so ngày 28/11/2014 giảm 11000 đồng/chỉ, còn 3504000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,034.0018,142.8618,305.69
CAD18,587.7418,756.5519,000.74
CHF21,890.7022,045.0222,332.02
DKK-3,530.083,641.00
EUR26,465.6926,545.3326,783.57
GBP33,262.4933,496.9733,797.59
HKD2,723.452,742.652,778.36
INR-339.60353.80
JPY178.52180.32181.94
KRW-17.6221.56
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.