Ngày 28/07/2014: AAM 0 0(0%) | ABT 48.80 -0.70(-1.41%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.50 0(0%) | AGF 18.90 -0.30(-1.56%) | AGM 11.60 0.30(2.65%) | AGR 6.50 -0.30(-4.41%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 9.50 -0.20(-2.06%) | APC 15.40 0.40(2.67%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.60 -0.40(-3.64%) | ASP 7 -0.30(-4.11%) | ATA 5.10 -0.10(-1.92%) | AVF 4.50 -0.20(-4.26%) | BBC 55 0(0%) | BCE 10 -0.40(-3.85%) | BCI 19 -0.60(-3.06%) | BGM 4.40 FL -0.30(-6.38%) | BHS 11.50 0(0%) | BIC 10.70 -0.10(-0.93%) | BID 15.30 0(0%) | BMC 30.50 -1(-3.17%) | BMI 13.70 -0.80(-5.52%) | BMP 69 -2.50(-3.50%) | BRC 10.20 -0.60(-5.56%) | BSI 7.70 -0.40(-4.94%) | BT6 0 0(0%) | BTP 12.30 0(0%) | BTT 32.90 -0.20(-0.60%) | BVH 41.10 -1.60(-3.75%) | C21 0 0(0%) | C32 32.40 -0.20(-0.61%) | C47 0 0(0%) | CCI 11.80 FL -0.80(-6.35%) | CCL 5 FL -0.30(-5.66%) | CDC 6.30 -0.20(-3.08%) | CIG 3.90 FL -0.20(-4.88%) | CII 20.70 -0.90(-4.17%) | CLC 28.70 -0.30(-1.03%) | CLG 7.50 -0.40(-5.06%) | CLL 36.10 -0.40(-1.10%) | CLW 16 -0.40(-2.44%) | CMG 7 -0.20(-2.78%) | CMT 10.70 -0.20(-1.83%) | CMV 13 -0.60(-4.41%) | CMX 5.20 -0.10(-1.89%) | CNG 36.50 -0.70(-1.88%) | COM 33 0(0%) | CSM 42 -1(-2.33%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.60 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 5 0(0%) | D2D 25.30 -1.70(-6.30%) | DAG 13.90 0.60(4.51%) | DCL 29.70 -0.70(-2.30%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 10.30 -0.20(-1.90%) | DHC 16.20 -0.60(-3.57%) | DHG 94 -2(-2.08%) | DHM 6.70 -0.20(-2.90%) | DIC 8.10 -0.50(-5.81%) | DIG 15 -0.60(-3.85%) | DLG 9.20 -0.30(-3.16%) | DMC 41.70 -1.20(-2.80%) | DPM 30.90 -1(-3.13%) | DPR 39.60 -0.10(-0.25%) | DQC 36.80 -0.10(-0.27%) | DRC 51.50 -0.50(-0.96%) | DRH 3.90 FL -0.20(-4.88%) | DRL 30 0(0%) | DSN 59 -0.50(-0.84%) | DTA 3.60 FL -0.20(-5.26%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 41.40 -0.50(-1.19%) | DXG 14 -0.70(-4.76%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.60 -0.30(-2.33%) | ELC 0 0(0%) | EMC 5.60 -0.30(-5.08%) | EVE 27.10 0(0%) | FCM 12.30 -0.70(-5.38%) | FCN 23.10 -0.80(-3.35%) | FDC 18.30 -0.70(-3.68%) | FLC 12.50 -0.10(-0.79%) | FMC 18.20 0.30(1.68%) | FPT 50 -1.50(-2.91%) | GAS 111 -3(-2.63%) | GDT 27.60 0.10(0.36%) | GIL 22.50 -1(-4.26%) | GMC 0 0(0%) | GMD 34.40 -0.60(-1.71%) | GSP 11.40 -0.30(-2.56%) | GTA 11.30 0.30(2.73%) | GTT 4.80 -0.20(-4%) | HAG 25.20 -0.70(-2.70%) | HAI 20.90 FL -1.50(-6.70%) | HAP 8.10 -0.40(-4.71%) | HAR 9.50 -0.50(-5%) | HAS 6.20 -0.30(-4.62%) | HAX 7.50 FL -0.50(-6.25%) | HBC 17 -0.50(-2.86%) | HCM 34 -1.10(-3.13%) | HDC 20 0.10(0.50%) | HDG 23.60 -0.70(-2.88%) | HHS 15.80 FL -1.10(-6.51%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.60 FL -0.30(-6.12%) | HMC 9 -0.20(-2.17%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 -1.50(-2.65%) | HQC 7.10 FL -0.50(-6.58%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.70 -1.50(-3.32%) | HSI 3.30 -0.10(-2.94%) | HT1 13.90 -0.30(-2.11%) | HTI 9.70 -0.10(-1.02%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.40 -0.10(-0.54%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.70 0(0%) | HVG 23.90 -0.20(-0.83%) | HVX 5.10 0(0%) | ICF 5.40 -0.10(-1.82%) | IDI 10.80 -0.50(-4.42%) | IJC 12.80 -0.40(-3.03%) | IMP 62 -1(-1.59%) | ITA 7.60 -0.30(-3.80%) | ITC 7.50 -0.30(-3.85%) | ITD 6.40 -0.30(-4.48%) | JVC 16.10 -0.20(-1.23%) | KAC 0 0(0%) | KBC 10.10 -0.40(-3.81%) | KDC 58.50 -0.50(-0.85%) | KDH 19.40 -0.10(-0.51%) | KHA 22 -0.50(-2.22%) | KHP 13.30 -0.30(-2.21%) | KMR 6.60 FL -0.40(-5.71%) | KSA 8 -0.40(-4.76%) | KSB 27.40 0.10(0.37%) | KSH 5.60 -0.30(-5.08%) | KSS 5.50 -0.20(-3.51%) | KTB 6.10 -0.20(-3.17%) | L10 13.60 -0.30(-2.16%) | LAF 11.50 0.10(0.88%) | LBM 13.60 -0.20(-1.45%) | LCG 7.40 -0.20(-2.63%) | LCM 5.90 -0.20(-3.28%) | LGC 32 1.80(5.96%) | LGL 5.30 FL -0.30(-5.36%) | LHG 9.80 FL -0.70(-6.67%) | LIX 26.70 -0.20(-0.74%) | LM8 23.70 -0.10(-0.42%) | LSS 11.60 -0.10(-0.85%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.60 -0.20(-1.45%) | MCG 6.30 FL -0.40(-5.97%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.30 -0.20(-3.64%) | MHC 11.10 FL -0.80(-6.72%) | MPC 46.90 CE 3(6.83%) | MSN 89.50 -1(-1.10%) | MTG 4.40 -0.20(-4.35%) | MWG 108 0(0%) | NAV 6.40 0.20(3.23%) | NBB 19.60 -1.30(-6.22%) | NHS 11.30 -0.10(-0.88%) | NHW 9.70 -0.10(-1.02%) | NKG 9.70 -0.40(-3.96%) | NLG 0 0(0%) | NNC 64 -1(-1.54%) | NSC 76 0.50(0.66%) | NTL 14.40 -0.60(-4%) | NVN 3.30 0(0%) | NVT 6.20 FL -0.40(-6.06%) | OGC 10.60 -0.60(-5.36%) | OPC 62 0(0%) | PAC 23.20 0.20(0.87%) | PAN 47.10 0(0%) | PDN 41.60 -0.40(-0.95%) | PDR 10.50 0(0%) | PET 17.80 -0.30(-1.66%) | PGC 12.70 -0.60(-4.51%) | PGD 36.50 1.70(4.89%) | PGI 9.20 0.10(1.10%) | PHR 28.30 0.30(1.07%) | PIT 8.80 FL -0.60(-6.38%) | PJT 7.90 0.30(3.95%) | PNC 6.80 0(0%) | PNJ 30.30 -0.10(-0.33%) | POM 11.70 -0.50(-4.10%) | PPC 22.10 FL -1.60(-6.75%) | PPI 9.80 FL -0.70(-6.67%) | PTB 46.90 -0.10(-0.21%) | PTC 5.90 CE 0.30(5.36%) | PTK 4.40 -0.20(-4.35%) | PTL 3.30 0.10(3.13%) | PVD 90.50 -2(-2.16%) | PVT 12.80 -0.60(-4.48%) | PXI 5.20 -0.20(-3.70%) | PXL 4.20 -0.20(-4.55%) | PXS 21.40 -0.80(-3.60%) | PXT 3.10 FL -0.20(-6.06%) | QCG 7.80 -0.40(-4.88%) | RAL 44.10 -0.50(-1.12%) | RDP 0 0(0%) | REE 27 -0.90(-3.23%) | RIC 0 0(0%) | SAM 9.70 -0.10(-1.02%) | SAV 14.10 0.10(0.71%) | SBA 9.80 -0.10(-1.01%) | SBC 10 CE 0.60(6.38%) | SBT 11.80 -0.40(-3.28%) | SC5 26.60 0.60(2.31%) | SCD 27 -0.50(-1.82%) | SEC 11.80 -0.20(-1.67%) | SFC 19.90 -1(-4.78%) | SFI 27.40 FL -2(-6.80%) | SGT 5 0.20(4.17%) | SHI 5.40 -0.10(-1.82%) | SHP 13 -0.70(-5.11%) | SII 17.70 0(0%) | SJD 24.30 -0.40(-1.62%) | SJS 18.80 -1.20(-6%) | SKG 45.70 0(0%) | SMA 4.90 -0.20(-3.92%) | SMC 9.40 -0.10(-1.05%) | SPM 23.70 -0.40(-1.66%) | SRC 21 -1(-4.55%) | SRF 16.30 0.60(3.82%) | SSC 60 0(0%) | SSI 25.50 -0.70(-2.67%) | ST8 19.70 -0.10(-0.51%) | STB 20 -0.10(-0.50%) | STG 25 -1(-3.85%) | STT 3.80 FL -0.20(-5%) | SVC 15 -0.80(-5.06%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.80 -0.30(-1.66%) | TAC 46.80 0.80(1.74%) | TBC 20.70 -0.30(-1.43%) | TCL 25.70 -0.40(-1.53%) | TCM 26.40 -1(-3.65%) | TCO 11.60 -0.30(-2.52%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 9.90 -0.50(-4.81%) | TDH 15.50 -0.40(-2.52%) | TDW 21.20 0.90(4.43%) | THG 10.50 0(0%) | TIC 11.20 0(0%) | TIE 14.70 -0.70(-4.55%) | TIX 0 0(0%) | TLG 43 -0.50(-1.15%) | TLH 8.90 -0.10(-1.11%) | TMP 21.80 0.30(1.40%) | TMS 35 0.20(0.57%) | TMT 8.20 0.30(3.80%) | TNA 27.80 0(0%) | TNC 11 -0.30(-2.65%) | TNT 3 0(0%) | TPC 9.10 -0.10(-1.09%) | TRA 75.50 -0.50(-0.66%) | TRC 31.40 FL -2.30(-6.82%) | TS4 10.30 0(0%) | TSC 24.50 -1.10(-4.30%) | TTF 10.20 -0.30(-2.86%) | TTP 18.50 0(0%) | TV1 13.50 -0.30(-2.17%) | TYA 7.40 -0.20(-2.63%) | UDC 5.70 -0.30(-5%) | UIC 15.20 0(0%) | VCB 25.60 -0.20(-0.78%) | VCF 167 -4(-2.34%) | VFG 38 -1.50(-3.80%) | VHC 41 0.60(1.49%) | VHG 9.20 FL -0.60(-6.12%) | VIC 72 -1(-1.37%) | VID 4.70 -0.10(-2.08%) | VIP 9.90 -0.50(-4.81%) | VIS 7.70 -0.10(-1.28%) | VLF 5.40 FL -0.40(-6.90%) | VMD 16 -0.10(-0.62%) | VNA 3 -0.10(-3.23%) | VNE 5.80 -0.30(-4.92%) | VNG 9.20 0.10(1.10%) | VNH 4.10 FL -0.30(-6.82%) | VNI 3.60 FL -0.20(-5.26%) | VNL 0 0(0%) | VNM 135 -1(-0.74%) | VNS 46.30 0.80(1.76%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 7 -0.30(-4.11%) | VPK 21.20 -0.60(-2.75%) | VRC 5.50 -0.20(-3.51%) | VSC 53 -2(-3.64%) | VSH 14.30 -0.50(-3.38%) | VSI 8 0(0%) | VST 2.40 FL -0.10(-4%) | VTB 10.30 -0.30(-2.83%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7 -0.10(-1.41%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán ngày 28-7: Cần giảm tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ
Danh ngôn trên sàn chứng khoán lớn thứ nhì châu Âu
Đầu tư nước ngoài vào chứng khoán lên tới 13 tỉ đô la Mỹ
Tín dụng đang phá băng bất động sản?
SCIC khởi động việc mua lại vốn ngoài ngành của các tập đoàn
Bơ vơ như Bitcoin
Chứng khoán ngày 23-7: Thanh khoản giảm đột ngột
Vocarimex: hấp dẫn nhờ đất
VN-Index giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp
Chứng khoán đầu tuần diễn biến trái chiều
Gương mặt mới: quỹ ETF nội địa
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 12,511.455.57010,78
ITA 7,66.853.1806,44
HQC 7,14.679.0604,40
SSI 25,53.705.5803,48
HAG 25,22.995.5502,81
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
FLC 12,5141.802.3968,67
SSI 25,594.949.5855,80
FPT 50,084.296.9815,15
HAG 25,276.303.6134,66
HPG 55,056.325.1853,44
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,661,000
Bán3,673,000
15/07 28/07
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 28/07/2014 giá vàng bán ra so ngày 27/07/2014 giảm 9000 đồng/chỉ, còn 3673000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,732.6619,851.7720,030.08
CAD19,330.9319,506.4919,760.59
CHF23,151.8523,315.0623,618.77
DKK-3,765.083,883.41
EUR28,294.7528,379.8928,634.81
GBP35,621.5335,872.6436,194.86
HKD2,702.042,721.092,756.54
INR-346.39360.87
JPY205.57207.65209.52
KRW-18.8323.03
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.60 %
06 tháng1.00 %5.90 %
09 tháng1.00 %5.90 %
12 tháng1.00 %7.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.