Ngày 30/01/2015: AAM 14.20 0.30(2.16%) | ABT 51 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 10.40 0.30(2.97%) | AGF 19.20 0.50(2.67%) | AGM 10.50 -0.50(-4.55%) | AGR 6.30 -0.10(-1.56%) | ANV 10.30 0(0%) | APC 18.20 -0.30(-1.62%) | ASM 9.20 -0.30(-3.16%) | ASP 5.90 0.10(1.72%) | ATA 3.30 FL -0.20(-5.71%) | AVF 1.60 FL -0.10(-5.88%) | BBC 57.50 CE 3.50(6.48%) | BCE 10.20 -0.20(-1.92%) | BCI 21.20 0(0%) | BGM 4.40 0(0%) | BHS 10.30 0(0%) | BIC 13.90 -0.40(-2.80%) | BID 17.50 -0.70(-3.85%) | BMC 23.80 0.10(0.42%) | BMI 16 -0.10(-0.62%) | BMP 78.50 0(0%) | BRC 10 -0.10(-0.99%) | BSI 10.80 -0.40(-3.57%) | BT6 8.70 0.20(2.35%) | BTP 15.70 0.50(3.29%) | BTT 36 -2.50(-6.49%) | BVH 34.50 -0.50(-1.43%) | C21 22 1(4.76%) | C32 30.50 0.70(2.35%) | C47 0 0(0%) | CAV 39.60 0.30(0.76%) | CCI 14.50 FL -1(-6.45%) | CCL 4.80 -0.20(-4%) | CDC 9.40 -0.20(-2.08%) | CIG 2.70 FL -0.10(-3.57%) | CII 18.70 -0.20(-1.06%) | CLC 33 2(6.45%) | CLG 6.60 -0.20(-2.94%) | CLL 31.50 0.50(1.61%) | CLW 16.10 -0.40(-2.42%) | CMG 9.40 0(0%) | CMT 11 0.20(1.85%) | CMV 0 0(0%) | CMX 6.60 -0.10(-1.49%) | CNG 30.50 -0.40(-1.29%) | COM 0 0(0%) | CSM 42.30 -1(-2.31%) | CTD 60 0(0%) | CTG 18 -0.80(-4.26%) | CTI 10.40 0.10(0.97%) | CYC 3.70 FL -0.20(-5.13%) | D2D 32.20 -0.40(-1.23%) | DAG 0 0(0%) | DCL 47.90 0(0%) | DCT 1.80 FL -0.10(-5.26%) | DHA 14.90 0(0%) | DHC 20.50 0(0%) | DHG 93 0(0%) | DHM 4.90 -0.20(-3.92%) | DIC 8.90 0.10(1.14%) | DIG 12.90 -0.50(-3.73%) | DLG 11.50 -0.30(-2.54%) | DMC 42.90 -0.10(-0.23%) | DPM 30.90 -0.10(-0.32%) | DPR 38.40 -0.10(-0.26%) | DQC 52.50 -0.50(-0.94%) | DRC 60.50 2(3.42%) | DRH 6 -0.10(-1.64%) | DRL 35 -1(-2.78%) | DSN 61 1(1.67%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 46.70 0.70(1.52%) | DXG 16.50 0(0%) | DXV 4.80 -0.10(-2.04%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 13.90 -0.40(-2.80%) | ELC 13.90 0.30(2.21%) | EMC 5.90 CE 0.30(5.36%) | EVE 28.40 0.70(2.53%) | FCM 10.30 -0.20(-1.90%) | FCN 21.30 -0.60(-2.74%) | FDC 20.90 0.10(0.48%) | FLC 10.30 -0.40(-3.74%) | FMC 24.70 -1(-3.89%) | FPT 47.50 -0.40(-0.84%) | GAS 77 -0.50(-0.65%) | GDT 33.80 0(0%) | GIL 37.30 1.10(3.04%) | GMC 38 0(0%) | GMD 29.30 -0.40(-1.35%) | GSP 12.60 0.10(0.80%) | GTA 16.50 -0.20(-1.20%) | GTN 15.90 -0.20(-1.24%) | GTT 3.40 -0.10(-2.86%) | HAG 21.60 -0.40(-1.82%) | HAI 15.20 0.20(1.33%) | HAP 8.10 0(0%) | HAR 9.70 -0.30(-3%) | HAS 5.30 0.10(1.92%) | HAX 0 0(0%) | HBC 16.30 0.60(3.82%) | HCM 31.70 -0.70(-2.16%) | HDC 14 FL -1(-6.67%) | HDG 31.30 0.40(1.29%) | HHS 17.70 -0.60(-3.28%) | HLA 1 0(0%) | HLG 3 -0.10(-3.23%) | HMC 9.70 -0.10(-1.02%) | HOT 0 0(0%) | HPG 47.80 -1.60(-3.24%) | HQC 7.10 -0.20(-2.74%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.10 -1.40(-3.15%) | HSI 2.30 FL -0.10(-4.17%) | HT1 18.60 FL -1.40(-7%) | HTI 15.10 0.60(4.14%) | HTL 37.40 0.10(0.27%) | HTV 17 -1.10(-6.08%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 20.80 0.50(2.46%) | HVX 6 0(0%) | ICF 5.20 0(0%) | IDI 10.30 -0.20(-1.90%) | IJC 13 -0.20(-1.52%) | IMP 46.50 0.50(1.09%) | ITA 7.60 -0.10(-1.30%) | ITC 6.90 -0.20(-2.82%) | ITD 10.20 -0.30(-2.86%) | JVC 23.30 1.40(6.39%) | KAC 8.10 -0.20(-2.41%) | KBC 15.70 -0.30(-1.88%) | KDC 46.60 -1.20(-2.51%) | KDH 21.70 0(0%) | KHA 29 1.30(4.69%) | KHP 13.90 0(0%) | KMR 6.50 -0.20(-2.99%) | KSA 9.50 0.20(2.15%) | KSB 29.50 -0.10(-0.34%) | KSH 11.30 -0.20(-1.74%) | KSS 4.80 -0.20(-4%) | KTB 4.40 -0.10(-2.22%) | L10 15.40 -0.20(-1.28%) | LAF 13 -0.50(-3.70%) | LBM 13.90 0.50(3.73%) | LCG 8.10 -0.20(-2.41%) | LCM 4.80 -0.20(-4%) | LGC 29.50 CE 1.90(6.88%) | LGL 6.50 -0.20(-2.99%) | LHG 13.80 CE 0.90(6.98%) | LIX 32.50 -0.10(-0.31%) | LM8 27 0(0%) | LSS 8.70 0.20(2.35%) | MBB 14.20 -0.60(-4.05%) | MCG 6.20 -0.20(-3.13%) | MCP 0 0(0%) | MDG 4.60 CE 0.30(6.98%) | MHC 12.80 -0.20(-1.54%) | MPC 108 -2(-1.82%) | MSN 84 1.50(1.82%) | MTG 3.90 0(0%) | MWG 124 -1(-0.80%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.20 -0.30(-1.46%) | NCT 110 -2(-1.79%) | NHS 10.80 0(0%) | NHW 11.60 FL -0.80(-6.45%) | NKG 15.10 -0.30(-1.95%) | NLG 17.90 0(0%) | NNC 53 0.50(0.95%) | NSC 0 0(0%) | NTL 13.60 -0.40(-2.86%) | NVN 0 0(0%) | NVT 4.70 -0.20(-4.08%) | OGC 6.10 -0.20(-3.17%) | OPC 39 0.50(1.30%) | PAC 24.80 0.20(0.81%) | PAN 41 0.30(0.74%) | PDN 35 1.70(5.11%) | PDR 17 -0.10(-0.58%) | PET 20.60 0.10(0.49%) | PGC 13.20 0(0%) | PGD 29.70 -0.30(-1%) | PGI 10.10 -0.40(-3.81%) | PHR 25 0(0%) | PIT 7.60 -0.30(-3.80%) | PJT 8.30 -0.20(-2.35%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 0 0(0%) | POM 8 FL -0.50(-5.88%) | PPC 25.60 -0.40(-1.54%) | PPI 12.70 -0.20(-1.55%) | PTB 57 0(0%) | PTC 10.90 CE 0.70(6.86%) | PTK 3.80 0(0%) | PTL 2.70 FL -0.10(-3.57%) | PVD 57.50 -1.50(-2.54%) | PVT 13.50 -0.30(-2.17%) | PXI 8 -0.30(-3.61%) | PXL 3.70 -0.10(-2.63%) | PXS 21 -0.40(-1.87%) | PXT 3.80 -0.10(-2.56%) | QBS 13.70 -0.20(-1.44%) | QCG 9.10 -0.20(-2.15%) | RAL 45 -0.50(-1.10%) | RDP 18.50 0.50(2.78%) | REE 28.50 -0.60(-2.06%) | RIC 13.50 0(0%) | SAM 12.40 -0.20(-1.59%) | SAV 12.70 0.40(3.25%) | SBA 10.70 0(0%) | SBC 17.50 0(0%) | SBT 10.80 -0.20(-1.82%) | SC5 22 -0.60(-2.65%) | SCD 31 0(0%) | SEC 0 0(0%) | SFC 26.50 0(0%) | SFG 16.90 -0.10(-0.59%) | SFI 27.90 -0.30(-1.06%) | SGT 4.70 FL -0.30(-6%) | SHI 7.50 -0.20(-2.60%) | SHP 19.20 -0.10(-0.52%) | SII 23.80 -0.10(-0.42%) | SJD 31 0.50(1.64%) | SJS 24.80 -0.60(-2.36%) | SKG 46.90 0(0%) | SMA 5.20 0(0%) | SMC 9.90 -0.30(-2.94%) | SPM 26.20 -0.80(-2.96%) | SRC 33.40 -0.60(-1.76%) | SRF 16.90 0.90(5.63%) | SSC 56.50 0.50(0.89%) | SSI 26.30 -0.60(-2.23%) | ST8 20.90 0.10(0.48%) | STB 19 -0.20(-1.04%) | STG 25.50 1.50(6.25%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.50 -0.30(-1.79%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.40 -0.40(-2.13%) | TAC 44 -1(-2.22%) | TBC 26 0(0%) | TCL 34.80 0.70(2.05%) | TCM 33 -1(-2.94%) | TCO 13.30 -0.10(-0.75%) | TCR 6.40 -0.30(-4.48%) | TDC 10.10 -0.20(-1.94%) | TDH 18.20 0.30(1.68%) | TDW 23.10 FL -1.70(-6.85%) | THG 15.10 CE 0.90(6.34%) | TIC 12.40 -0.50(-3.88%) | TIE 16 0.60(3.90%) | TIX 0 0(0%) | TLG 53.50 -0.50(-0.93%) | TLH 7.40 -0.10(-1.33%) | TMP 0 0(0%) | TMS 54 1(1.89%) | TMT 17.10 -0.70(-3.93%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.40 0(0%) | TNT 5 FL -0.30(-5.66%) | TPC 8.10 0(0%) | TRA 74.50 0(0%) | TRC 28.40 0(0%) | TS4 10.70 -0.30(-2.73%) | TSC 46.70 -3.30(-6.60%) | TTF 12.40 -0.10(-0.80%) | TTP 26.60 1.60(6.40%) | TV1 0 0(0%) | TVS 12.20 0(0%) | TYA 10.60 -0.30(-2.75%) | UDC 5.30 -0.10(-1.85%) | UIC 17.40 -0.20(-1.14%) | VCB 35.70 -1.20(-3.25%) | VCF 190 -2(-1.04%) | VFG 0 0(0%) | VHC 43.50 1.10(2.59%) | VHG 12.50 -0.50(-3.85%) | VIC 48 0.40(0.84%) | VID 4.20 0(0%) | VIP 12.80 0(0%) | VIS 8.30 -0.10(-1.19%) | VLF 0 0(0%) | VMD 18.30 FL -1.30(-6.63%) | VNA 4 0(0%) | VNE 10.30 -0.10(-0.96%) | VNG 10 FL -0.70(-6.54%) | VNH 2.70 FL -0.10(-3.57%) | VNI 3.30 -0.10(-2.94%) | VNL 0 0(0%) | VNM 104 -1(-0.95%) | VNS 42.70 0.70(1.67%) | VOS 6.20 0.10(1.64%) | VPH 11 -0.10(-0.90%) | VPK 20.80 0.20(0.97%) | VRC 6.20 -0.20(-3.13%) | VSC 49 -0.90(-1.80%) | VSH 14.40 -0.10(-0.69%) | VSI 10.20 0.20(2%) | VST 2.30 0(0%) | VTB 12.90 0.70(5.74%) | VTF 27.50 0.50(1.85%) | VTO 8.70 0.20(2.35%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Chậm ban hành hướng dẫn vì...giải trình
Chứng khoán vẫn còn trong pha điều chỉnh
Chứng khoán đầu xuân tăng mạnh
Sắc xanh đón Ất Mùi
Ngành chứng khoán: cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt!
Áp lực nghỉ Tết
Chứng khoán tiếp tục mở rộng nhịp tăng
Chứng khoán có khả năng tiếp tục tăng trước Tết
Trong nước chốt hàng né Tết, khối ngoại mua mạnh
Hơn 38.000 tỉ đồng cho vay đầu tư cổ phiếu
Sự sống sót, không phải niềm tin
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
DXG 16,56.065.2906,20
FLC 10,34.500.3904,60
BID 17,54.223.6604,32
DLG 11,54.175.4704,27
VHG 12,53.751.4603,83
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
DXG 16,5100.853.9535,98
BID 17,574.856.2824,44
KDC 46,674.200.5894,40
SSI 26,369.158.1284,10
CTG 18,057.842.9443,43
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,540,000
Bán3,565,000
20/02 01/03
Lúc 10 giờ 55 phút ngày 01/03/2015 giá vàng bán ra đứng ở mức 3565000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD16,501.6616,601.2716,750.29
CAD16,830.7216,983.5717,204.70
CHF22,234.4822,391.2222,592.21
DKK-3,158.093,257.33
EUR23,751.2623,822.7324,036.57
GBP32,579.4932,809.1533,103.66
HKD2,717.382,736.542,772.17
INR-338.68352.84
JPY176.54178.32179.92
KRW-17.6821.63
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.