Ngày 21/10/2014: AAM 15.50 0.70(4.73%) | ABT 53 -0.50(-0.93%) | ACC 27.50 -0.50(-1.79%) | ACL 11.90 0(0%) | AGF 21.80 CE 1.40(6.86%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.80 0(0%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.50 -0.20(-1.87%) | APC 17.20 0.50(2.99%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 11.60 0.30(2.65%) | ASP 7.90 0(0%) | ATA 4.50 0(0%) | AVF 3.70 0(0%) | BBC 54 1(1.89%) | BCE 10.60 -0.20(-1.85%) | BCI 19.30 0.30(1.58%) | BGM 5.30 0(0%) | BHS 11.30 0(0%) | BIC 13.70 -0.20(-1.44%) | BID 13.20 0(0%) | BMC 28.30 -0.40(-1.39%) | BMI 16.70 0.10(0.60%) | BMP 68 0.50(0.74%) | BRC 10.10 -0.10(-0.98%) | BSI 9.50 0.20(2.15%) | BT6 9.20 -0.30(-3.16%) | BTP 13.90 0(0%) | BTT 37.50 -0.50(-1.32%) | BVH 39.10 0(0%) | C21 0 0(0%) | C32 31 -0.60(-1.90%) | C47 0 0(0%) | CCI 11.50 0.60(5.50%) | CCL 5.70 0(0%) | CDC 10.20 -0.20(-1.92%) | CIG 3.50 0(0%) | CII 19.40 -0.20(-1.02%) | CLC 0 0(0%) | CLG 7.80 -0.30(-3.70%) | CLL 36.70 -0.30(-0.81%) | CLW 15.20 -0.80(-5%) | CMG 9.30 -0.10(-1.06%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.70 0(0%) | CNG 37.20 -0.10(-0.27%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.50 -0.10(-0.22%) | CTD 62 1.50(2.48%) | CTG 14.30 0(0%) | CTI 10.70 FL -0.80(-6.96%) | CYC 4.30 FL -0.30(-6.52%) | D2D 0 0(0%) | DAG 13 0(0%) | DCL 37 0.70(1.93%) | DCT 2.60 0(0%) | DHA 12.50 0(0%) | DHC 20.60 0.10(0.49%) | DHG 91.50 0(0%) | DHM 6.70 FL -0.40(-5.63%) | DIC 8.70 -0.10(-1.14%) | DIG 14 0.20(1.45%) | DLG 11.80 0.30(2.61%) | DMC 40.80 -0.20(-0.49%) | DPM 29.70 0.10(0.34%) | DPR 42.50 -0.40(-0.93%) | DQC 58.50 0(0%) | DRC 59 0(0%) | DRH 4.90 FL -0.30(-5.77%) | DRL 35.30 0(0%) | DSN 62 0(0%) | DTA 5.20 0(0%) | DTL 9.20 -0.40(-4.17%) | DTT 0 0(0%) | DVP 45.60 0.10(0.22%) | DXG 14.10 -0.10(-0.70%) | DXV 4.60 -0.10(-2.13%) | E1VFVN30 9.90 0.10(1.02%) | EIB 11.90 -0.20(-1.65%) | ELC 14.20 0(0%) | EMC 6.80 0.10(1.49%) | EVE 24.30 1.30(5.65%) | FCM 12.40 0(0%) | FCN 23.60 -0.20(-0.84%) | FDC 27.50 -0.50(-1.79%) | FLC 11.30 0(0%) | FMC 23.90 0.10(0.42%) | FPT 50 0(0%) | GAS 109 CE 7(6.86%) | GDT 30.20 0.40(1.34%) | GIL 25.20 -0.10(-0.40%) | GMC 32.50 0.50(1.56%) | GMD 34 0(0%) | GSP 13.10 0(0%) | GTA 14.30 0.30(2.14%) | GTN 19.20 1(5.49%) | GTT 4.50 0(0%) | HAG 24.80 0(0%) | HAI 54 0.50(0.93%) | HAP 9.30 0(0%) | HAR 10.50 -0.10(-0.94%) | HAS 6.20 0(0%) | HAX 7.80 0(0%) | HBC 16.30 -0.10(-0.61%) | HCM 36.70 0.10(0.27%) | HDC 21.60 0.10(0.47%) | HDG 27.60 0.60(2.22%) | HHS 17.40 -0.20(-1.14%) | HLA 2.60 CE 0.10(4%) | HLG 4.40 FL -0.30(-6.38%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 0(0%) | HQC 7.80 -0.10(-1.27%) | HRC 39.10 0(0%) | HSG 50.50 0(0%) | HSI 2.80 FL -0.20(-6.67%) | HT1 16.30 0.10(0.62%) | HTI 11.90 0.10(0.85%) | HTL 17.70 -0.30(-1.67%) | HTV 18.60 -0.20(-1.06%) | HU1 8.80 -0.10(-1.12%) | HU3 10.40 0.40(4%) | HVG 29.80 -0.70(-2.30%) | HVX 5.60 FL -0.40(-6.67%) | ICF 6.70 0(0%) | IDI 12.70 0.30(2.42%) | IJC 13.20 0(0%) | IMP 37.90 -0.20(-0.52%) | ITA 8.60 0.10(1.18%) | ITC 8 0.10(1.27%) | ITD 10.50 0(0%) | JVC 17.30 0.30(1.76%) | KAC 0 0(0%) | KBC 15.90 0.50(3.25%) | KDC 59.50 2(3.48%) | KDH 19.80 0.10(0.51%) | KHA 0 0(0%) | KHP 14.10 0(0%) | KMR 8.30 -0.30(-3.49%) | KSA 11.70 -0.10(-0.85%) | KSB 28.80 0(0%) | KSH 18.70 -0.20(-1.06%) | KSS 5.90 -0.10(-1.67%) | KTB 6.10 -0.10(-1.61%) | L10 14.80 0.20(1.37%) | LAF 15.40 0.10(0.65%) | LBM 13.10 -0.50(-3.68%) | LCG 9.10 0(0%) | LCM 5.90 -0.10(-1.67%) | LGC 26.50 0(0%) | LGL 6.50 0(0%) | LHG 9.30 0.20(2.20%) | LIX 30 0(0%) | LM8 24.20 0.60(2.54%) | LSS 9.90 -0.20(-1.98%) | MBB 13.90 0.10(0.72%) | MCG 7.20 -0.10(-1.37%) | MCP 16.60 0.10(0.61%) | MDG 6.40 0(0%) | MHC 16.50 0.40(2.48%) | MPC 72.50 0(0%) | MSN 80 0.50(0.63%) | MTG 4.90 0.10(2.08%) | MWG 108 0(0%) | NAV 0 0(0%) | NBB 21.90 -0.50(-2.23%) | NHS 11.20 0.10(0.90%) | NHW 0 0(0%) | NKG 11.90 0.50(4.39%) | NLG 17.60 -0.30(-1.68%) | NNC 69 1(1.47%) | NSC 78 0(0%) | NTL 15.30 0.10(0.66%) | NVN 3.30 0.10(3.13%) | NVT 6.20 0.10(1.64%) | OGC 12.20 0.20(1.67%) | OPC 60 0(0%) | PAC 24.30 0.60(2.53%) | PAN 41.50 0(0%) | PDN 35.90 -0.10(-0.28%) | PDR 15.30 0.60(4.08%) | PET 23 0.20(0.88%) | PGC 14.50 0(0%) | PGD 35.80 0(0%) | PGI 10.20 -0.10(-0.97%) | PHR 29 -0.50(-1.69%) | PIT 8.40 0.40(5%) | PJT 7.90 0(0%) | PNC 9 -0.10(-1.10%) | PNJ 37.70 -0.30(-0.79%) | POM 9.50 0.10(1.06%) | PPC 23.60 -0.20(-0.84%) | PPI 13.30 0.40(3.10%) | PTB 59.50 -1.50(-2.46%) | PTC 8.90 -0.10(-1.11%) | PTK 5.20 0(0%) | PTL 3.70 -0.10(-2.63%) | PVD 92 3.50(3.95%) | PVT 17 -0.10(-0.58%) | PXI 9.30 -0.50(-5.10%) | PXL 4.40 -0.10(-2.22%) | PXS 31.60 -0.80(-2.47%) | PXT 5.40 FL -0.40(-6.90%) | QCG 9.50 -0.10(-1.04%) | RAL 45.50 0(0%) | RDP 17.80 -0.20(-1.11%) | REE 28.50 0(0%) | RIC 16.10 FL -1.20(-6.94%) | SAM 12.70 0(0%) | SAV 13.40 0.30(2.29%) | SBA 11.90 -0.10(-0.83%) | SBC 14.60 0.10(0.69%) | SBT 11.20 0(0%) | SC5 26.50 FL -1.90(-6.69%) | SCD 26 -0.50(-1.89%) | SEC 0 0(0%) | SFC 28.50 0.50(1.79%) | SFI 29.80 -0.20(-0.67%) | SGT 4.40 CE 0.20(4.76%) | SHI 7.40 -0.20(-2.63%) | SHP 18.10 0.90(5.23%) | SII 24.90 1(4.18%) | SJD 31.40 0.40(1.29%) | SJS 24.80 0(0%) | SKG 48.90 2.20(4.71%) | SMA 5.60 0.10(1.82%) | SMC 10.40 0.10(0.97%) | SPM 26 0(0%) | SRC 29.80 0.80(2.76%) | SRF 0 0(0%) | SSC 60.50 0(0%) | SSI 28.90 0.30(1.05%) | ST8 21.50 -1.20(-5.29%) | STB 18.30 -0.10(-0.54%) | STG 0 0(0%) | STT 4.80 FL -0.30(-5.88%) | SVC 16.70 0.10(0.60%) | SVI 40 2.50(6.67%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.80 -0.80(-4.30%) | TAC 0 0(0%) | TBC 25.50 1(4.08%) | TCL 27.40 0.40(1.48%) | TCM 34 0.10(0.29%) | TCO 12.70 -0.40(-3.05%) | TCR 4.70 FL -0.30(-6%) | TDC 10 -0.30(-2.91%) | TDH 20.60 0.60(3%) | TDW 0 0(0%) | THG 13.90 FL -1(-6.71%) | TIC 11.60 0.10(0.87%) | TIE 17 -0.30(-1.73%) | TIX 21.20 -0.70(-3.20%) | TLG 57 2(3.64%) | TLH 8.60 0(0%) | TMP 23.70 1.20(5.33%) | TMS 37.30 -2.70(-6.75%) | TMT 13.80 -0.50(-3.50%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.70 0(0%) | TNT 3.40 0.10(3.03%) | TPC 8.30 0(0%) | TRA 75 -1(-1.32%) | TRC 31.90 0(0%) | TS4 11.20 -0.10(-0.88%) | TSC 44.10 0(0%) | TTF 9.70 -0.20(-2.02%) | TTP 22.40 FL -1.60(-6.67%) | TV1 12.50 0.50(4.17%) | TYA 9 0(0%) | UDC 6.40 0(0%) | UIC 17.70 0.40(2.31%) | VCB 26.70 0.10(0.38%) | VCF 200 0(0%) | VFG 46 0.60(1.32%) | VHC 50.50 0.50(1%) | VHG 16.80 0.60(3.70%) | VIC 48.90 1.90(4.04%) | VID 4.30 0.10(2.38%) | VIP 14.50 0(0%) | VIS 9.10 0(0%) | VLF 6.90 0.20(2.99%) | VMD 17 -1.10(-6.08%) | VNA 3.60 -0.10(-2.70%) | VNE 9 0(0%) | VNG 8.40 0(0%) | VNH 4.70 -0.20(-4.08%) | VNI 3.60 0.10(2.86%) | VNL 25 0(0%) | VNM 107 1(0.94%) | VNS 44.20 -0.80(-1.78%) | VOS 5.20 0(0%) | VPH 8.40 -0.30(-3.45%) | VPK 19.20 -0.30(-1.54%) | VRC 6 0(0%) | VSC 56.50 -0.50(-0.88%) | VSH 14.20 0.20(1.43%) | VSI 8.20 0.30(3.80%) | VST 2.70 0(0%) | VTB 12.20 0.70(6.09%) | VTF 23.10 0.30(1.32%) | VTO 8 0.10(1.27%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
BSC lạc quan về chứng khoán cuối năm
Chứng khoán 20-10: Cửa tăng ngắn hạn còn hẹp
Phác họa chân dung nhà đầu tư ETF Việt Nam
Quãng đường xa nhất
Cấp phép cho quỹ ETF thứ hai
Đánh thức “công chúa ngủ trong rừng”
Tương lai nào cho ETF Việt?
VN-Index giảm mạnh nhất kể từ tháng 5
“Nền nã” cổ phiếu điện
Chứng khoán ngày 15-10: Hồi phục cuối phiên
Chứng khoán ngày 14-10: Bán mạnh trên diện rộng
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 11,36.011.3507,46
KBC 15,94.018.9304,99
VHG 16,83.888.3204,83
ASM 11,63.520.7404,37
SSI 28,93.382.8504,20
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
VIC 48,9137.401.5948,62
SSI 28,997.575.9946,12
GAS 109,088.515.4105,55
PVD 92,087.652.8105,50
FLC 11,368.217.7484,28
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,576,000
Bán3,588,000
12/10 21/10
Lúc 16 giờ 55 phút ngày 21/10/2014 giá vàng bán ra so với ngày 20/10/2014 tăng 2000 đồng/chỉ, lên 3588000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,488.4818,600.0818,767.12
CAD18,554.9818,723.4918,967.35
CHF22,253.7422,410.6122,702.49
DKK-3,598.813,711.91
EUR27,005.7527,087.0127,330.26
GBP33,979.2134,218.7434,526.03
HKD2,704.952,724.022,759.50
INR-340.46354.69
JPY196.31198.29200.07
KRW-18.3222.41
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.00 %
06 tháng1.00 %5.50 %
09 tháng1.00 %5.50 %
12 tháng1.00 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.