Ngày 18/09/2014: AAM 15.90 -0.60(-3.64%) | ABT 51 0(0%) | ACC 26.80 -0.20(-0.74%) | ACL 12 FL -0.90(-6.98%) | AGF 22.90 -1(-4.18%) | AGM 11.90 CE 0.70(6.25%) | AGR 7.60 FL -0.50(-6.17%) | ALP 4.20 -0.10(-2.33%) | ANV 11 -0.30(-2.65%) | APC 17.30 -0.30(-1.70%) | ASIAGF 9.20 FL -0.60(-6.12%) | ASM 11.40 CE -2.60(-18.57%) | ASP 8.30 FL -0.60(-6.74%) | ATA 5 -0.20(-3.85%) | AVF 4.60 FL -0.30(-6.12%) | BBC 57.50 0.50(0.88%) | BCE 11.50 -0.70(-5.74%) | BCI 19.20 -0.20(-1.03%) | BGM 4.90 0(0%) | BHS 11.20 -0.10(-0.88%) | BIC 12.30 0.20(1.65%) | BID 13.90 0(0%) | BMC 29.90 -0.40(-1.32%) | BMI 17.40 -0.30(-1.69%) | BMP 69 -0.50(-0.72%) | BRC 10.30 0.10(0.98%) | BSI 9.60 -0.30(-3.03%) | BT6 7.20 0.10(1.41%) | BTP 13.10 -0.60(-4.38%) | BTT 34 -2.20(-6.08%) | BVH 42.70 -1.20(-2.73%) | C21 18.50 0(0%) | C32 31.20 -1.20(-3.70%) | C47 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.60 -0.10(-1.75%) | CDC 8.40 CE 0.50(6.33%) | CIG 3.40 0(0%) | CII 20.60 0.30(1.48%) | CLC 29.30 -0.50(-1.68%) | CLG 7.80 0(0%) | CLL 36 -0.50(-1.37%) | CLW 15.70 -0.20(-1.26%) | CMG 7.90 -0.20(-2.47%) | CMT 10.90 0.40(3.81%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.50 FL -0.60(-6.59%) | CNG 37.80 -0.70(-1.82%) | COM 35.10 -2.10(-5.65%) | CSM 46.10 -2.70(-5.53%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.50 -0.10(-0.68%) | CTI 13.40 -0.10(-0.74%) | CYC 4.70 -0.10(-2.08%) | D2D 33 0(0%) | DAG 12.80 0(0%) | DCL 33.50 1.50(4.69%) | DCT 2.70 0(0%) | DHA 13.20 0.10(0.76%) | DHC 20 -0.20(-0.99%) | DHG 90.50 -1.50(-1.63%) | DHM 6.90 -0.20(-2.82%) | DIC 8.60 -0.30(-3.37%) | DIG 13.30 -0.10(-0.75%) | DLG 9.60 -0.30(-3.03%) | DMC 43.10 -0.70(-1.60%) | DPM 33.40 -0.30(-0.89%) | DPR 40.50 -0.20(-0.49%) | DQC 50.50 -2(-3.81%) | DRC 58 -3.50(-5.69%) | DRH 4.20 -0.10(-2.33%) | DRL 35 1(2.94%) | DSN 61 0(0%) | DTA 3.50 -0.10(-2.78%) | DTL 9.20 -0.20(-2.13%) | DTT 0 0(0%) | DVP 44.50 0(0%) | DXG 16 0.30(1.91%) | DXV 4.80 -0.20(-4%) | EIB 12.30 -0.10(-0.81%) | ELC 13.70 0(0%) | EMC 6.30 -0.10(-1.56%) | EVE 0 0(0%) | FCM 12.90 -0.50(-3.73%) | FCN 24.80 -1.20(-4.62%) | FDC 23.20 -0.50(-2.11%) | FLC 11.70 -0.30(-2.50%) | FMC 33.10 FL -2.40(-6.76%) | FPT 55 -1.50(-2.65%) | GAS 114 -5(-4.20%) | GDT 28.50 -0.20(-0.70%) | GIL 24.20 -0.40(-1.63%) | GMC 33.20 -0.70(-2.06%) | GMD 34.60 -0.40(-1.14%) | GSP 14 FL -1(-6.67%) | GTA 11.80 0.50(4.42%) | GTT 4.80 -0.20(-4%) | HAG 24.40 0.50(2.09%) | HAI 37 -2.20(-5.61%) | HAP 8.80 -0.10(-1.12%) | HAR 9.40 -0.30(-3.09%) | HAS 6.10 -0.10(-1.61%) | HAX 8.10 0.30(3.85%) | HBC 15.90 -0.20(-1.24%) | HCM 39.40 -2(-4.83%) | HDC 21 0(0%) | HDG 29.30 -0.20(-0.68%) | HHS 17.90 FL -1.30(-6.77%) | HLA 2.60 0(0%) | HLG 5.20 CE 0.30(6.12%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 58 -0.50(-0.85%) | HQC 7.80 -0.40(-4.88%) | HRC 40 0.60(1.52%) | HSG 43.90 -1(-2.23%) | HSI 3 0.10(3.45%) | HT1 15.80 -0.50(-3.07%) | HTI 10.60 -0.40(-3.64%) | HTL 15 FL -1.10(-6.83%) | HTV 18 -0.60(-3.23%) | HU1 8.50 -0.10(-1.16%) | HU3 10.50 0(0%) | HVG 29.50 FL -2.20(-6.94%) | HVX 6.10 0(0%) | ICF 6.80 -0.10(-1.45%) | IDI 12.40 -0.50(-3.88%) | IJC 14.10 -0.30(-2.08%) | IMP 42.30 0.30(0.71%) | ITA 8.50 -0.30(-3.41%) | ITC 8.10 -0.10(-1.22%) | ITD 9 0(0%) | JVC 16.70 0.20(1.21%) | KAC 13.80 CE 0.90(6.98%) | KBC 13.60 -0.70(-4.90%) | KDC 58.50 -1(-1.68%) | KDH 20.60 -0.70(-3.29%) | KHA 0 0(0%) | KHP 13.90 -0.10(-0.71%) | KMR 8.20 -0.30(-3.53%) | KSA 8.10 -0.10(-1.22%) | KSB 28.50 -0.30(-1.04%) | KSH 16.90 0.30(1.81%) | KSS 6 -0.10(-1.64%) | KTB 6 -0.20(-3.23%) | L10 14.50 -0.10(-0.68%) | LAF 14.80 -1(-6.33%) | LBM 13 -0.60(-4.41%) | LCG 8.90 -0.10(-1.11%) | LCM 6 -0.10(-1.64%) | LGC 20.90 -1.20(-5.43%) | LGL 6.50 FL -0.40(-5.80%) | LHG 8.90 0.20(2.30%) | LIX 30 0(0%) | LM8 22 FL -1.60(-6.78%) | LSS 10.20 -0.10(-0.97%) | MBB 13.60 -0.10(-0.73%) | MCG 6.90 -0.20(-2.82%) | MCP 0 0(0%) | MDG 7.10 -0.20(-2.74%) | MHC 15.80 -1(-5.95%) | MPC 68.50 -4.50(-6.16%) | MSN 83 0.50(0.61%) | MTG 5.40 FL -0.30(-5.26%) | MWG 154 2(1.32%) | NAV 6.80 0(0%) | NBB 21.10 -0.60(-2.76%) | NHS 11 -0.30(-2.65%) | NHW 0 0(0%) | NKG 10.40 -0.10(-0.95%) | NLG 18 0(0%) | NNC 64.50 -1(-1.53%) | NSC 78 -1(-1.27%) | NTL 15.40 -0.10(-0.65%) | NVN 3.10 -0.10(-3.13%) | NVT 6.20 0(0%) | OGC 11.20 -0.30(-2.61%) | OPC 62 1(1.64%) | PAC 24.90 0.50(2.05%) | PAN 46.50 0.50(1.09%) | PDN 30.90 0(0%) | PDR 13.60 -0.30(-2.16%) | PET 23 -1.60(-6.50%) | PGC 14.40 -0.90(-5.88%) | PGD 37.90 -1.60(-4.05%) | PGI 10.50 0(0%) | PHR 29.80 -0.20(-0.67%) | PIT 8.10 0(0%) | PJT 8 0(0%) | PNC 9.30 0(0%) | PNJ 32.30 1.30(4.19%) | POM 9.60 -0.50(-4.95%) | PPC 25.40 0.60(2.42%) | PPI 11.50 -0.40(-3.36%) | PTB 57 0(0%) | PTC 6.50 0(0%) | PTK 5 FL -0.30(-5.66%) | PTL 4 FL -0.20(-4.76%) | PVD 101 -3(-2.88%) | PVT 17.20 FL -1.20(-6.52%) | PXI 11.20 FL -0.80(-6.67%) | PXL 5 FL -0.30(-5.66%) | PXS 37.20 FL -2.70(-6.77%) | PXT 6.90 FL -0.50(-6.76%) | QCG 8.40 -0.40(-4.55%) | RAL 46 -0.50(-1.08%) | RDP 18.70 CE 1.20(6.86%) | REE 28.70 -0.20(-0.69%) | RIC 9.20 0(0%) | SAM 11.60 -0.60(-4.92%) | SAV 13.10 0.60(4.80%) | SBA 11.10 0.30(2.78%) | SBC 12.50 -0.20(-1.57%) | SBT 11.90 0.10(0.85%) | SC5 26.70 0(0%) | SCD 25.90 0.40(1.57%) | SEC 11.50 0(0%) | SFC 21 0.50(2.44%) | SFI 36.10 0.10(0.28%) | SGT 4.70 0(0%) | SHI 7.70 -0.20(-2.53%) | SHP 14.90 0(0%) | SII 17.90 0(0%) | SJD 28.20 -0.10(-0.35%) | SJS 23.60 -1.60(-6.35%) | SKG 41.90 -1.10(-2.56%) | SMA 5.60 -0.20(-3.45%) | SMC 10 0(0%) | SPM 25 -0.50(-1.96%) | SRC 26.50 -1.50(-5.36%) | SRF 16 0(0%) | SSC 59 0(0%) | SSI 29.60 -1.30(-4.21%) | ST8 0 0(0%) | STB 19.10 0.10(0.53%) | STG 21 -0.40(-1.87%) | STT 6 0.20(3.45%) | SVC 15.90 -0.50(-3.05%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 19.40 -0.50(-2.51%) | TAC 46.50 -0.50(-1.06%) | TBC 22.80 0(0%) | TCL 28.50 0(0%) | TCM 34.50 -2.30(-6.25%) | TCO 11.90 -0.10(-0.83%) | TCR 4.60 -0.20(-4.17%) | TDC 9.80 -0.10(-1.01%) | TDH 17.40 -0.50(-2.79%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 11.50 0.10(0.88%) | TIE 17.50 0.10(0.57%) | TIX 21.10 -0.50(-2.31%) | TLG 50 1.20(2.46%) | TLH 8.80 -0.30(-3.30%) | TMP 22.10 0(0%) | TMS 35 -1(-2.78%) | TMT 13.60 CE 0.80(6.25%) | TNA 28 0.20(0.72%) | TNC 12.70 -0.10(-0.78%) | TNT 3.70 FL -0.20(-5.13%) | TPC 8.60 -0.20(-2.27%) | TRA 73.50 -0.50(-0.68%) | TRC 34.40 0.20(0.58%) | TS4 13.10 FL -0.90(-6.43%) | TSC 38 0.50(1.33%) | TTF 9.70 -0.20(-2.02%) | TTP 20.80 1.20(6.12%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.70 -0.20(-2.53%) | UDC 6.50 FL -0.40(-5.80%) | UIC 15.60 -0.80(-4.88%) | VCB 27.30 0.10(0.37%) | VCF 184 -4(-2.13%) | VFG 41.50 0(0%) | VHC 53.50 -1(-1.83%) | VHG 10.30 -0.60(-5.50%) | VIC 54.50 0(0%) | VID 4.50 0.10(2.27%) | VIP 12.60 -0.80(-5.97%) | VIS 9 -0.40(-4.26%) | VLF 5.60 0.10(1.82%) | VMD 16.80 -0.60(-3.45%) | VNA 3.10 FL -0.20(-6.06%) | VNE 7.90 -0.30(-3.66%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.50 -0.20(-4.26%) | VNI 3.30 0(0%) | VNL 24.10 0.90(3.88%) | VNM 107 0(0%) | VNS 44 -0.50(-1.12%) | VOS 4.70 0(0%) | VPH 9.30 0(0%) | VPK 21.80 0.80(3.81%) | VRC 5.70 0(0%) | VSC 57 0(0%) | VSH 14.60 -0.10(-0.68%) | VSI 7.30 -0.20(-2.67%) | VST 2.70 FL -0.10(-3.57%) | VTB 10.70 FL -0.70(-6.14%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7.70 -0.20(-2.53%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán ngày 18-9: Thoái lùi
Nhà đầu tư Pháp muốn mua cổ phần TCT Cảng hàng không
Các khoản nợ trái phiếu quốc tế đang ở đâu?
Cổ phiếu DNNN cổ phần hóa phải sớm lên sàn
Chứng khoán ngày 16-9: Hấp thụ tốt
Chứng khoán ngày 15-9: Lực bán mạnh trở lại
Chứng khoán cuối tuần: Không xuất hiện bán tháo
Sau IPO, Vietnam Airlines vẫn được Chính phủ bảo lãnh
Chứng khoán chờ đợi phiên thứ Sáu
Chứng khoán 10-9: Bên mua giành lại sân chơi
Còn nhiều “đất” cho trái phiếu địa phương
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 11,717.159.55010,54
HAG 24,410.049.7906,17
SAM 11,68.252.6505,06
ITA 8,57.563.6804,64
SSI 29,66.116.2503,75
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
HAG 24,4249.137.2368,64
FLC 11,7202.275.1867,01
SSI 29,6185.308.7916,42
HVG 29,5134.605.5964,66
SAM 11,697.905.2193,39
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
APC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Minh Đoan
AVF: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện CBTT
CLL: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
CTD: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
FCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thị Hải Yến
FCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tuấn Hưng và Nguyễn Đức Quý
GTA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB
HLG: Giải trình ngoại trừ BCTC soát xét bán niên năm 2014
HQC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Mutual Fund Elite (Non-Ucits)
HVG: Ngày đăng ký cuối cùng
HVG: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
KSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2014
MDG: Giải trình nguyên nhân biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2014
NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Hoàng Lê Việt
PGD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Tiến Dũng
PVD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Văn Hoạt
PXS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Vũ Phượng
SBT: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên niên độ từ 01/01/2014 đến 30/06/2014
SFC: Giải trình về không thuyết minh báo cáo bộ phận
TCM: Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy tại Vĩnh Long
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,588,000
Bán3,600,000
09/09 18/09
Lúc 16 giờ 00 phút ngày 18/09/2014 giá vàng bán ra 3600000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,784.2418,897.6319,067.40
CAD18,959.1719,131.3519,380.59
CHF22,213.4422,370.0322,661.46
DKK-3,605.243,718.55
EUR27,045.1827,126.5627,370.26
GBP34,068.5234,308.6834,616.89
HKD2,698.592,717.612,753.01
INR-341.12355.38
JPY192.64194.59196.34
KRW-18.5022.63
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.50 %
06 tháng1.00 %5.70 %
09 tháng1.00 %5.70 %
12 tháng1.00 %6.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.