Ngày 25/07/2014: AAM 15.10 0(0%) | ABT 49.50 -1(-1.98%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.50 -0.10(-1.04%) | AGF 0 0(0%) | AGM 11.30 -0.70(-5.83%) | AGR 6.80 -0.30(-4.23%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 9.70 0(0%) | APC 15 -0.40(-2.60%) | ASIAGF 10.70 0.60(5.94%) | ASM 11 -0.60(-5.17%) | ASP 7.30 -0.20(-2.67%) | ATA 5.20 -0.10(-1.89%) | AVF 4.70 -0.10(-2.08%) | BBC 55 0(0%) | BCE 10.40 -0.30(-2.80%) | BCI 19.60 -0.30(-1.51%) | BGM 4.70 -0.20(-4.08%) | BHS 11.50 0.10(0.88%) | BIC 10.80 -0.40(-3.57%) | BID 15.30 0.50(3.38%) | BMC 31.50 -0.30(-0.94%) | BMI 14.50 -0.30(-2.03%) | BMP 71.50 -1.50(-2.05%) | BRC 10.80 0.30(2.86%) | BSI 8.10 -0.10(-1.22%) | BT6 6.90 0(0%) | BTP 12.30 -0.30(-2.38%) | BTT 33.10 0.70(2.16%) | BVH 42.70 0.20(0.47%) | C21 18.90 0.30(1.61%) | C32 32.60 -0.50(-1.51%) | C47 0 0(0%) | CCI 12.60 CE 0.80(6.78%) | CCL 5.30 -0.20(-3.64%) | CDC 6.50 -0.10(-1.52%) | CIG 4.10 CE 0.20(5.13%) | CII 21.60 -0.90(-4%) | CLC 29 0(0%) | CLG 7.90 -0.20(-2.47%) | CLL 36.50 -0.10(-0.27%) | CLW 16.40 0.10(0.61%) | CMG 7.20 0(0%) | CMT 10.90 -0.10(-0.91%) | CMV 13.60 -0.50(-3.55%) | CMX 5.30 -0.10(-1.85%) | CNG 37.20 -0.30(-0.80%) | COM 0 0(0%) | CSM 43 -1.40(-3.15%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.60 -0.20(-1.35%) | CTI 13.10 -0.20(-1.50%) | CYC 5 0.20(4.17%) | D2D 27 1.50(5.88%) | DAG 13.30 0.20(1.53%) | DCL 30.40 -0.40(-1.30%) | DCT 2.70 FL -0.10(-3.57%) | DHA 10.50 0.20(1.94%) | DHC 16.80 -0.10(-0.59%) | DHG 96 -1(-1.03%) | DHM 6.90 -0.40(-5.48%) | DIC 8.60 -0.30(-3.37%) | DIG 15.60 -0.30(-1.89%) | DLG 9.50 -0.30(-3.06%) | DMC 42.90 -1(-2.28%) | DPM 31.90 -0.20(-0.62%) | DPR 39.70 -0.10(-0.25%) | DQC 36.90 -0.50(-1.34%) | DRC 52 -1.50(-2.80%) | DRH 4.10 -0.10(-2.38%) | DRL 30 0(0%) | DSN 59.50 0(0%) | DTA 3.80 CE 0.20(5.56%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 41.90 -0.20(-0.48%) | DXG 14.70 -0.60(-3.92%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.90 0(0%) | ELC 15.40 0.10(0.65%) | EMC 5.90 CE 0.30(5.36%) | EVE 0 0(0%) | FCM 13 -0.70(-5.11%) | FCN 23.90 -0.40(-1.65%) | FDC 19 -0.20(-1.04%) | FLC 12.60 0.10(0.80%) | FMC 17.90 CE 1.10(6.55%) | FPT 51.50 -1(-1.90%) | GAS 114 0(0%) | GDT 27.50 0.40(1.48%) | GIL 23.50 0.10(0.43%) | GMC 30 0.40(1.35%) | GMD 35 0.60(1.74%) | GSP 11.70 -0.50(-4.10%) | GTA 11 -0.10(-0.90%) | GTT 5 -0.20(-3.85%) | HAG 25.90 0.10(0.39%) | HAI 22.40 CE 1.40(6.67%) | HAP 8.50 -0.10(-1.16%) | HAR 10 -0.30(-2.91%) | HAS 6.50 0.30(4.84%) | HAX 8 0.40(5.26%) | HBC 17.50 -0.80(-4.37%) | HCM 35.10 -0.60(-1.68%) | HDC 19.90 0.10(0.51%) | HDG 24.30 -0.70(-2.80%) | HHS 16.90 -0.50(-2.87%) | HLA 2.60 FL -0.10(-3.70%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.20 0.10(1.10%) | HOT 0 0(0%) | HPG 56.50 -1(-1.74%) | HQC 7.60 -0.30(-3.80%) | HRC 0 0(0%) | HSG 45.20 0(0%) | HSI 3.40 0(0%) | HT1 14.20 -0.90(-5.96%) | HTI 9.80 -0.10(-1.01%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.50 0.10(0.54%) | HU1 7.90 -0.10(-1.25%) | HU3 9.70 0(0%) | HVG 24.10 0(0%) | HVX 5.10 FL -0.30(-5.56%) | ICF 5.50 -0.20(-3.51%) | IDI 11.30 -0.30(-2.59%) | IJC 13.20 -0.30(-2.22%) | IMP 63 -1(-1.56%) | ITA 7.90 -0.20(-2.47%) | ITC 7.80 -0.20(-2.50%) | ITD 6.70 -0.10(-1.47%) | JVC 16.30 0.10(0.62%) | KAC 12.50 0.40(3.31%) | KBC 10.50 -0.50(-4.55%) | KDC 59 -0.50(-0.84%) | KDH 19.50 0.40(2.09%) | KHA 22.50 0.50(2.27%) | KHP 13.60 0(0%) | KMR 7 -0.20(-2.78%) | KSA 8.40 FL -0.60(-6.67%) | KSB 27.30 -0.20(-0.73%) | KSH 5.90 0(0%) | KSS 5.70 -0.30(-5%) | KTB 6.30 -0.10(-1.56%) | L10 13.90 -0.10(-0.71%) | LAF 11.40 -0.10(-0.87%) | LBM 13.80 0(0%) | LCG 7.60 -0.20(-2.56%) | LCM 6.10 -0.10(-1.61%) | LGC 30.20 0.30(1%) | LGL 5.60 CE 0.30(5.66%) | LHG 10.50 0.50(5%) | LIX 26.90 -0.50(-1.82%) | LM8 23.80 1.20(5.31%) | LSS 11.70 0.20(1.74%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.80 0(0%) | MCG 6.70 -0.10(-1.47%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.50 -0.30(-5.17%) | MHC 11.90 0(0%) | MPC 43.90 CE 2.80(6.81%) | MSN 90.50 -1.50(-1.63%) | MTG 4.60 0(0%) | MWG 108 0(0%) | NAV 6.20 0(0%) | NBB 20.90 -0.70(-3.24%) | NHS 11.40 0.10(0.88%) | NHW 9.80 FL -0.70(-6.67%) | NKG 10.10 -0.10(-0.98%) | NLG 18.80 -0.20(-1.05%) | NNC 65 0.50(0.78%) | NSC 75.50 -0.50(-0.66%) | NTL 15 -0.30(-1.96%) | NVN 3.30 CE 0.20(6.45%) | NVT 6.60 -0.10(-1.49%) | OGC 11.20 -0.20(-1.75%) | OPC 62 -2(-3.13%) | PAC 23 -0.20(-0.86%) | PAN 47.10 0(0%) | PDN 42 -0.80(-1.87%) | PDR 10.50 0(0%) | PET 18.10 -0.50(-2.69%) | PGC 13.30 -0.20(-1.48%) | PGD 34.80 FL -2.60(-6.95%) | PGI 9.10 -0.20(-2.15%) | PHR 28 0.20(0.72%) | PIT 9.40 0.10(1.08%) | PJT 7.60 -0.30(-3.80%) | PNC 6.80 0.20(3.03%) | PNJ 30.40 -0.30(-0.98%) | POM 12.20 -0.50(-3.94%) | PPC 23.70 -0.20(-0.84%) | PPI 10.50 -0.10(-0.94%) | PTB 47 -0.20(-0.42%) | PTC 5.60 -0.10(-1.75%) | PTK 4.60 -0.10(-2.13%) | PTL 3.20 0.10(3.23%) | PVD 92.50 -2(-2.12%) | PVT 13.40 -0.30(-2.19%) | PXI 5.40 CE 0.30(5.88%) | PXL 4.40 0.10(2.33%) | PXS 22.20 -0.50(-2.20%) | PXT 3.30 -0.10(-2.94%) | QCG 8.20 -0.20(-2.38%) | RAL 44.60 0.60(1.36%) | RDP 13.10 0.60(4.80%) | REE 27.90 -0.50(-1.76%) | RIC 8.30 0.10(1.22%) | SAM 9.80 -0.10(-1.01%) | SAV 14 0.30(2.19%) | SBA 9.90 -0.10(-1%) | SBC 9.40 -0.10(-1.05%) | SBT 12.20 0(0%) | SC5 26 -1.40(-5.11%) | SCD 27.50 0.20(0.73%) | SEC 12 0.40(3.45%) | SFC 20.90 0(0%) | SFI 29.40 0.90(3.16%) | SGT 4.80 CE 0.30(6.67%) | SHI 5.50 -0.20(-3.51%) | SHP 13.70 -0.10(-0.72%) | SII 17.70 0(0%) | SJD 24.70 0(0%) | SJS 20 -1.10(-5.21%) | SKG 45.70 -0.10(-0.22%) | SMA 5.10 FL -0.30(-5.56%) | SMC 9.50 0(0%) | SPM 24.10 CE 1.50(6.64%) | SRC 22 -0.20(-0.90%) | SRF 15.70 -0.30(-1.88%) | SSC 60 CE 3.50(6.19%) | SSI 26.20 -0.30(-1.13%) | ST8 19.80 0(0%) | STB 20.10 -0.20(-0.99%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.80 -0.10(-0.63%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.70 0.20(3.08%) | SZL 18.10 -0.40(-2.16%) | TAC 46 -0.80(-1.71%) | TBC 21 -0.50(-2.33%) | TCL 26.10 -0.90(-3.33%) | TCM 27.40 -0.30(-1.08%) | TCO 11.90 0.40(3.48%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 10.40 -0.40(-3.70%) | TDH 15.90 -0.90(-5.36%) | TDW 0 0(0%) | THG 10.50 0.20(1.94%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.40 -0.20(-1.28%) | TIX 0 0(0%) | TLG 43.50 0.50(1.16%) | TLH 9 -0.20(-2.17%) | TMP 21.50 0.20(0.94%) | TMS 34.80 1.80(5.45%) | TMT 7.90 0(0%) | TNA 27.80 0.40(1.46%) | TNC 11.30 -0.10(-0.88%) | TNT 3 -0.10(-3.23%) | TPC 9.20 0(0%) | TRA 76 0(0%) | TRC 33.70 -0.10(-0.30%) | TS4 10.30 CE 0.60(6.19%) | TSC 25.60 -0.10(-0.39%) | TTF 10.50 -0.10(-0.94%) | TTP 18.50 0.50(2.78%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.60 -0.30(-3.80%) | UDC 6 FL -0.40(-6.25%) | UIC 15.20 0.20(1.33%) | VCB 25.80 -0.20(-0.77%) | VCF 171 5(3.01%) | VFG 39.50 0.10(0.25%) | VHC 40.40 0.90(2.28%) | VHG 9.80 -0.20(-2%) | VIC 73 2.50(3.55%) | VID 4.80 -0.20(-4%) | VIP 10.40 -0.30(-2.80%) | VIS 7.80 -0.20(-2.50%) | VLF 5.80 0.10(1.75%) | VMD 16.10 0(0%) | VNA 3.10 -0.10(-3.13%) | VNE 6.10 -0.20(-3.17%) | VNG 9.10 0.10(1.11%) | VNH 4.40 FL -0.30(-6.38%) | VNI 3.80 0.10(2.70%) | VNL 19.80 -1.20(-5.71%) | VNM 136 -1(-0.73%) | VNS 45.50 -0.80(-1.73%) | VOS 4.20 -0.10(-2.33%) | VPH 7.30 -0.30(-3.95%) | VPK 21.80 -0.20(-0.91%) | VRC 5.70 0(0%) | VSC 55 -1(-1.79%) | VSH 14.80 -0.20(-1.33%) | VSI 0 0(0%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 10.60 0(0%) | VTF 18.50 0.20(1.09%) | VTO 7.10 -0.20(-2.74%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
SCIC khởi động việc mua lại vốn ngoài ngành của các tập đoàn
Bơ vơ như Bitcoin
Chứng khoán ngày 23-7: Thanh khoản giảm đột ngột
Vocarimex: hấp dẫn nhờ đất
VN-Index giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp
Chứng khoán đầu tuần diễn biến trái chiều
Gương mặt mới: quỹ ETF nội địa
Cổ phiếu Thủy điện miền Nam rời UpCOM, chào sàn HOSE
Chứng khoán ngày 17-7: Tăng chậm
15-7: Chứng khoán tiếp tục đi lên
Vinatex dời ngày bán đấu giá cổ phần lần đầu
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 12,613.402.51014,21
HAG 25,95.009.5805,31
HQC 7,63.881.1504,11
ITA 7,93.120.5703,31
VHG 9,82.835.2303,00
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
FLC 12,6167.718.98410,42
HAG 25,9131.039.6058,14
VIC 73,096.007.2355,96
SSI 26,272.006.3884,47
FPT 51,565.941.8904,10
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,656,000
Bán3,668,000
12/07 25/07
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 25/07/2014 giá vàng bán ra so ngày 24/07/2014 giảm 4000 đồng/chỉ, còn 3668000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,781.4319,900.8320,079.58
CAD19,463.3119,640.0719,895.91
CHF23,211.2023,374.8223,679.31
DKK-3,775.563,894.22
EUR28,370.9628,456.3328,711.93
GBP35,648.8135,900.1136,222.58
HKD2,702.652,721.702,757.15
INR-346.50360.98
JPY205.64207.72209.59
KRW-18.7522.94
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.60 %
06 tháng1.00 %5.90 %
09 tháng1.00 %5.90 %
12 tháng1.00 %7.00 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.