Ngày 17/04/2014: AAM 15.70 0.20(1.29%) | ABT 0 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 10.20 0.10(0.99%) | AGF 21.70 1(4.83%) | AGM 14.70 0(0%) | AGR 8.50 CE 0.50(6.25%) | ALP 4.30 FL -0.30(-6.52%) | ANV 10.70 0.30(2.88%) | APC 13.50 -0.40(-2.88%) | ASIAGF 9.10 -0.40(-4.21%) | ASM 11.90 0.40(3.48%) | ASP 8 0.30(3.90%) | ATA 5.30 0.20(3.92%) | AVF 7.40 0.20(2.78%) | BBC 43.50 0.50(1.16%) | BCE 11.10 0.10(0.91%) | BCI 22.80 -0.10(-0.44%) | BGM 5.30 0(0%) | BHS 12 0(0%) | BIC 12.70 0.40(3.25%) | BID 16.10 0.10(0.63%) | BMC 33.70 -1.80(-5.07%) | BMI 16.20 0.20(1.25%) | BMP 80 1(1.27%) | BRC 10.70 -0.20(-1.83%) | BSI 7.90 0.20(2.60%) | BT6 7.80 0(0%) | BTP 14.60 0.20(1.39%) | BTT 34 0(0%) | BVH 41.10 0.70(1.73%) | C21 18.30 -0.10(-0.54%) | C32 31 0.30(0.98%) | C47 21 0.30(1.45%) | CCI 0 0(0%) | CCL 6.50 -0.10(-1.52%) | CDC 8.60 0.40(4.88%) | CIG 4.70 0.20(4.44%) | CII 27.20 0.30(1.12%) | CLC 0 0(0%) | CLG 10 0.10(1.01%) | CLP 4.70 FL -0.30(-6%) | CLW 16.40 0.20(1.23%) | CMG 6.70 0.30(4.69%) | CMT 10.10 0.20(2.02%) | CMV 0 0(0%) | CMX 6 -0.20(-3.23%) | CNG 43 0.50(1.18%) | CNT 3.70 FL -0.20(-5.13%) | COM 0 0(0%) | CSM 39.10 0(0%) | CTD 64 -2.50(-3.76%) | CTG 16.10 0.10(0.63%) | CTI 11.20 -0.50(-4.27%) | CYC 7.10 0.10(1.43%) | D2D 24.20 0.80(3.42%) | DAG 0 0(0%) | DCL 28.50 0.10(0.35%) | DCT 2.90 0(0%) | DHA 9.80 CE 0.60(6.52%) | DHC 14.80 0(0%) | DHG 141 2(1.44%) | DHM 8.90 0.20(2.30%) | DIC 9.10 0.20(2.25%) | DIG 17.60 0.10(0.57%) | DLG 9.80 0.10(1.03%) | DMC 44.20 0.70(1.61%) | DPM 36.80 1(2.79%) | DPR 41.60 -0.40(-0.95%) | DQC 39.40 0.40(1.03%) | DRC 42.80 -0.70(-1.61%) | DRH 4.10 0.10(2.50%) | DRL 32 0.60(1.91%) | DSN 58.50 2(3.54%) | DTA 4 0(0%) | DTL 10.20 0.50(5.15%) | DTT 0 0(0%) | DVP 42 0.50(1.20%) | DXG 16 0.40(2.56%) | DXV 5.30 0.10(1.92%) | EIB 13.70 0.30(2.24%) | ELC 16.90 -1.10(-6.11%) | EMC 6 CE 0.30(5.26%) | EVE 25.20 FL -1.80(-6.67%) | FCM 13.30 0.40(3.10%) | FCN 25 0(0%) | FDC 22.80 0.60(2.70%) | FDG 2.90 FL -0.20(-6.45%) | FLC 13.70 0.30(2.24%) | FMC 16.80 0.30(1.82%) | FPT 70 1(1.45%) | GAS 92 1.50(1.66%) | GDT 24.90 -0.10(-0.40%) | GIL 25.90 0.10(0.39%) | GMC 0 0(0%) | GMD 30.60 0.10(0.33%) | GSP 13.40 0(0%) | GTA 11.40 -0.40(-3.39%) | GTT 7.10 0.10(1.43%) | HAG 26.90 0.40(1.51%) | HAI 22 0.50(2.33%) | HAP 9.60 0.10(1.05%) | HAR 9.20 0.30(3.37%) | HAS 6.50 0(0%) | HAX 7 FL -0.50(-6.67%) | HBC 19.70 0.40(2.07%) | HCM 37.10 0.70(1.92%) | HDC 26.50 0(0%) | HDG 27.90 0.90(3.33%) | HHS 31.40 0(0%) | HLA 4.70 0.20(4.44%) | HLG 5.50 0.20(3.77%) | HMC 10.30 0.10(0.98%) | HOT 0 0(0%) | HPG 54 0(0%) | HQC 7.90 0.10(1.28%) | HRC 46 0(0%) | HSG 53.50 1.50(2.88%) | HSI 4.10 0.10(2.50%) | HT1 10.20 0.20(2%) | HTI 10.20 0.50(5.15%) | HTL 0 0(0%) | HTV 17.70 -0.50(-2.75%) | HU1 8.60 0.10(1.18%) | HU3 9.50 0(0%) | HVG 26.40 0.10(0.38%) | HVX 5.50 0(0%) | ICF 5.60 FL -0.40(-6.67%) | IDI 13.40 0.10(0.75%) | IJC 12.50 0.20(1.63%) | IMP 61 0(0%) | ITA 9.30 0.30(3.33%) | ITC 9.90 0.10(1.02%) | ITD 7.10 0.20(2.90%) | JVC 15.30 -0.20(-1.29%) | KAC 11.60 CE 0.70(6.42%) | KBC 11.90 0.10(0.85%) | KDC 58.50 1.50(2.63%) | KDH 15.90 -0.10(-0.63%) | KHA 23.50 -0.40(-1.67%) | KHP 14.90 CE 0.90(6.43%) | KMR 7.60 0(0%) | KSA 10.30 0.20(1.98%) | KSB 28.50 0(0%) | KSH 7.90 0.40(5.33%) | KSS 6.90 0.20(2.99%) | KTB 7 0.20(2.94%) | L10 15.20 0.20(1.33%) | LAF 10.30 -0.20(-1.90%) | LBM 14.90 0.70(4.93%) | LCG 7.70 0(0%) | LCM 7.70 0.20(2.67%) | LGC 17 0.20(1.19%) | LGL 5.10 0.20(4.08%) | LHG 11.90 CE 0.70(6.25%) | LIX 30.50 -0.40(-1.29%) | LM8 22.50 0.40(1.81%) | LSS 11.30 0.30(2.73%) | MAFPF1 0 0(0%) | MBB 14.60 0(0%) | MCG 7.90 -0.10(-1.25%) | MCP 18.70 0(0%) | MDG 6.10 0.10(1.67%) | MHC 11.60 CE 0.70(6.42%) | MPC 29.80 0.80(2.76%) | MSN 95.50 1(1.06%) | MTG 6.60 CE 0.40(6.45%) | NAV 0 0(0%) | NBB 26.10 1.40(5.67%) | NHS 11.40 0.10(0.88%) | NHW 0 0(0%) | NKG 13.50 0.20(1.50%) | NLG 20.10 1(5.24%) | NNC 56 0(0%) | NSC 81 0(0%) | NTL 16.40 0.10(0.61%) | NVN 0 0(0%) | NVT 8 0(0%) | OGC 11.70 0.40(3.54%) | OPC 67 1(1.52%) | PAC 22.60 CE 1.40(6.60%) | PAN 41.50 1(2.47%) | PDN 0 0(0%) | PDR 11.80 0.30(2.61%) | PET 18.70 0.10(0.54%) | PGC 12.60 0.30(2.44%) | PGD 45 0.20(0.45%) | PGI 9.90 0.30(3.13%) | PHR 29 -0.50(-1.69%) | PIT 8.60 0.10(1.18%) | PJT 9.30 0.30(3.33%) | PNC 6.10 0.10(1.67%) | PNJ 31 0.30(0.98%) | POM 12.80 0.10(0.79%) | PPC 22.10 0.10(0.45%) | PPI 11.20 0(0%) | PTB 42.50 0.90(2.16%) | PTC 6 CE 0.30(5.26%) | PTK 6.20 0.20(3.33%) | PTL 3.70 CE 0.20(5.71%) | PVD 83 1.50(1.84%) | PVT 14.80 0.20(1.37%) | PXI 6.50 CE 0.40(6.56%) | PXL 4.70 CE 0.30(6.82%) | PXM 2.30 FL -0.10(-4.17%) | PXS 21.50 0(0%) | PXT 5.20 0(0%) | QCG 12.70 0.60(4.96%) | RAL 54 0(0%) | RDP 13.80 -0.70(-4.83%) | REE 28.90 1(3.58%) | RIC 8.60 CE 0.50(6.17%) | SAM 10.10 -0.10(-0.98%) | SAV 17 CE 1.10(6.92%) | SBA 10.90 0(0%) | SBC 10.30 -0.20(-1.90%) | SBT 12.20 -0.10(-0.81%) | SC5 25.70 -0.20(-0.77%) | SCD 28.80 -1(-3.36%) | SEC 12.30 0(0%) | SFC 18.40 1.10(6.36%) | SFI 34 -1(-2.86%) | SGT 0 0(0%) | SHI 6.20 -0.20(-3.13%) | SII 17.80 -0.70(-3.78%) | SJD 22.90 0(0%) | SJS 23.80 0.80(3.48%) | SMA 6.30 0.20(3.28%) | SMC 12 0.40(3.45%) | SPM 20.60 -0.10(-0.48%) | SRC 24.30 0(0%) | SRF 21.50 0(0%) | SSC 0 0(0%) | SSI 29 0.50(1.75%) | ST8 20.80 0(0%) | STB 19.40 0.40(2.11%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.80 0.30(1.94%) | SVI 0 0(0%) | SVT 7 0.30(4.48%) | SZL 20.70 -1.30(-5.91%) | TAC 43 0(0%) | TBC 19.70 0.30(1.55%) | TCL 24.50 0(0%) | TCM 29.20 0.80(2.82%) | TCO 13 0.30(2.36%) | TCR 5.50 CE 0.30(5.77%) | TDC 12.50 0.30(2.46%) | TDH 17.60 0.10(0.57%) | TDW 21 0(0%) | THG 9.90 0.20(2.06%) | TIC 12.10 0.40(3.42%) | TIE 20.20 0(0%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9.70 0.10(1.04%) | TMP 19.90 0.40(2.05%) | TMS 0 0(0%) | TMT 7.50 CE 0.40(5.63%) | TNA 0 0(0%) | TNC 14.90 0(0%) | TNT 0 0(0%) | TPC 10.30 0.10(0.98%) | TRA 86 1(1.18%) | TRC 35.50 0.10(0.28%) | TS4 10.50 0.30(2.94%) | TSC 15.50 0(0%) | TTF 10.70 0.10(0.94%) | TTP 29.90 0(0%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.90 -0.10(-1.25%) | UDC 7 0.10(1.45%) | UIC 16.40 -0.10(-0.61%) | VCB 29.40 0(0%) | VCF 148 -1(-0.67%) | VFG 44.90 0.50(1.13%) | VHC 32.30 -0.20(-0.62%) | VHG 9.30 -0.10(-1.06%) | VIC 66.50 0.50(0.76%) | VID 5.40 0(0%) | VIP 15.10 0.30(2.03%) | VIS 9.40 0.20(2.17%) | VLF 6.40 -0.20(-3.03%) | VMD 16.90 1(6.29%) | VNA 0 0(0%) | VNE 7.20 0.30(4.35%) | VNG 10.90 CE 0.70(6.86%) | VNH 5.80 0.20(3.57%) | VNI 4.10 CE 0.20(5.13%) | VNL 20 0.40(2.04%) | VNM 141 0(0%) | VNS 50.50 0(0%) | VOS 4.40 CE 0.20(4.76%) | VPH 9.30 0.50(5.68%) | VPK 34 0(0%) | VRC 6.50 0(0%) | VSC 69.50 0(0%) | VSH 16.60 0(0%) | VSI 9.40 CE 0.60(6.82%) | VST 3.20 0.10(3.23%) | VTB 11.70 0.50(4.46%) | VTF 19.30 0.50(2.66%) | VTO 8.30 0.30(3.75%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
AGPPS chỉ bán được 1,9 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nông dân
VN-Index giảm mạnh
Khối ngoại liên tục bán ròng cổ phiếu DPM
Cao trào cuộc chiến môi giới
Thoái vốn: đã quyết nhưng vẫn muốn lùi
Lực bán mạnh, VN-Index giảm điểm trở lại
Quí 1: DN huy động được nhiều vốn gấp đôi năm trước qua sàn HOSE
Trước nghỉ lễ, VN-Index tăng phiên thứ tư liên tiếp
Chứng khoán lên lại mốc 600 điểm
Doanh nghiệp nhà nước ùn ùn IPO
Chứng khoán phái sinh: thành bại ở người “chơi”
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 13,79.709.33011,22
ITA 9,36.233.2307,20
HAG 26,94.444.7605,13
SSI 29,04.130.7804,77
DPM 36,83.171.6603,66
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
FLC 13,7132.298.1488,29
SSI 29,0119.777.5427,50
HAG 26,9119.236.1827,47
DPM 36,8116.123.8877,27
VIC 66,558.094.3953,64
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
ACL: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
AGF: Giải trình lưu ý kiểm toán trên BCTC KT 2013
BHS: Báo cáo thường niên năm 2013
BTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Khắc Cường và Lê Thị Yến Tuyết
DHA: Báo cáo thường niên năm 2013
DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thiện Tuấn
DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Lê Thị Hà Thành
DPR: Công bố đường link Báo cáo thường niên năm 2013
DTL: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
FLC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương Đầu tư dự án và phát hành trái phiếu chyển đổi
HAI: Nhắc nhở chậm công bố quyết định HĐQT về giải thể và thành lập chi nhánh và Chậm giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
KBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Kim Thanh
LAF: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Lê Thế Hùng
LHG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
MHC: Ước KQKD HN quý 1 năm 2014
MTG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
MTG: Gia hạn công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và Báo cáo thường niên năm 2013
NBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Vietnam Property Holding
NNC: KQKD quý 1.2014 và giải trình biến động KQKD so với cùng kỳ
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,543,000
Bán3,549,000
08/04 17/04
Lúc 17 giờ 50 phút ngày 17/04/2014 giá vàng bán ra so ngày 16/04/2014 giảm 2000 đồng/chỉ, còn 3549000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,559.6119,677.6819,884.87
CAD18,889.6119,061.1619,300.42
CHF23,659.1323,825.9124,124.98
DKK-3,872.113,952.20
EUR28,991.4629,078.7029,326.16
GBP35,113.3435,360.8735,661.79
HKD2,679.952,698.842,743.67
INR-342.58356.73
JPY203.62205.68207.85
KRW-18.5122.64
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %1.00 %
03 tháng1.00 %6.00 %
06 tháng1.00 %6.50 %
09 tháng1.00 %6.50 %
12 tháng1.00 %7.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.