Ngày 23/10/2014: AAM 15.60 0.10(0.65%) | ABT 52.50 -0.50(-0.94%) | ACC 26.50 -1(-3.64%) | ACL 12 0(0%) | AGF 22 -0.70(-3.08%) | AGM 12.50 0.10(0.81%) | AGR 6.70 -0.20(-2.90%) | ALP 4.10 0(0%) | ANV 10.50 -0.20(-1.87%) | APC 17.30 -0.20(-1.14%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 11.20 -0.40(-3.45%) | ASP 8.20 0(0%) | ATA 4.40 -0.10(-2.22%) | AVF 3.40 -0.10(-2.86%) | BBC 55 -2(-3.51%) | BCE 10.80 -0.10(-0.92%) | BCI 19.30 0(0%) | BGM 5.30 -0.20(-3.64%) | BHS 11.40 0(0%) | BIC 13.60 -0.70(-4.90%) | BID 13.10 -0.10(-0.76%) | BMC 28.80 -0.20(-0.69%) | BMI 16.90 0.10(0.60%) | BMP 68 0(0%) | BRC 9.90 -0.10(-1%) | BSI 9.60 -0.20(-2.04%) | BT6 9.20 FL -0.60(-6.12%) | BTP 14 0.30(2.19%) | BTT 35 -2(-5.41%) | BVH 38.80 -0.40(-1.02%) | C21 19 -0.30(-1.55%) | C32 31.40 -1.70(-5.14%) | C47 16 -0.20(-1.23%) | CCI 11.50 FL -0.80(-6.50%) | CCL 5.50 -0.20(-3.51%) | CDC 10 -0.30(-2.91%) | CIG 3.40 0(0%) | CII 19.30 -0.20(-1.03%) | CLC 29 -1.40(-4.61%) | CLG 7.80 -0.10(-1.27%) | CLL 36.30 -0.60(-1.63%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.30 0(0%) | CMT 10.30 FL -0.70(-6.36%) | CMV 14 0(0%) | CMX 8.90 -0.30(-3.26%) | CNG 37 0.10(0.27%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.50 0(0%) | CTD 62 0.50(0.81%) | CTG 14.30 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 4.30 FL -0.30(-6.52%) | D2D 34.40 -0.10(-0.29%) | DAG 12.80 -0.20(-1.54%) | DCL 37 0(0%) | DCT 2.50 FL -0.10(-3.85%) | DHA 13.30 0(0%) | DHC 20.60 -0.10(-0.48%) | DHG 91.50 0(0%) | DHM 6.80 0(0%) | DIC 8.80 -0.10(-1.12%) | DIG 13.50 -0.70(-4.93%) | DLG 11.40 -0.50(-4.20%) | DMC 41.80 -0.20(-0.48%) | DPM 30.70 0.90(3.02%) | DPR 40.50 -1.30(-3.11%) | DQC 56 -2(-3.45%) | DRC 59 0(0%) | DRH 5.20 CE 0.30(6.12%) | DRL 35.30 -0.20(-0.56%) | DSN 60.50 -0.50(-0.82%) | DTA 4.70 -0.20(-4.08%) | DTL 8.50 -0.50(-5.56%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47.50 1(2.15%) | DXG 14.10 0(0%) | DXV 4.80 0.10(2.13%) | E1VFVN30 9.80 0(0%) | EIB 11.90 -0.10(-0.83%) | ELC 13.80 -0.40(-2.82%) | EMC 6.70 -0.20(-2.90%) | EVE 23.30 0.10(0.43%) | FCM 12.30 -0.40(-3.15%) | FCN 23.80 -0.10(-0.42%) | FDC 21.60 FL -1.60(-6.90%) | FLC 11.40 0.20(1.79%) | FMC 23.60 -0.80(-3.28%) | FPT 49.90 -0.60(-1.19%) | GAS 105 -3(-2.78%) | GDT 31.50 1(3.28%) | GIL 25.20 -0.70(-2.70%) | GMC 33.20 -0.70(-2.06%) | GMD 34 -0.70(-2.02%) | GSP 13.10 0(0%) | GTA 15.10 0.10(0.67%) | GTN 19.90 0(0%) | GTT 4.40 -0.10(-2.22%) | HAG 24.70 -0.60(-2.37%) | HAI 49.50 -3.50(-6.60%) | HAP 9.20 -0.20(-2.13%) | HAR 10.70 0.20(1.90%) | HAS 6.10 0.10(1.67%) | HAX 7.90 0.10(1.28%) | HBC 16.40 -0.10(-0.61%) | HCM 37 -0.90(-2.37%) | HDC 21.90 0(0%) | HDG 27.60 -0.30(-1.08%) | HHS 17.40 -0.50(-2.79%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.40 -0.10(-2.22%) | HMC 9.50 0.10(1.06%) | HOT 0 0(0%) | HPG 54.50 -1.50(-2.68%) | HQC 7.50 -0.30(-3.85%) | HRC 0 0(0%) | HSG 49.40 -0.60(-1.20%) | HSI 2.60 FL -0.10(-3.70%) | HT1 16.10 0.10(0.63%) | HTI 11.90 0(0%) | HTL 20.20 CE 1.30(6.88%) | HTV 18.50 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 30.70 -0.60(-1.92%) | HVX 5.60 0.20(3.70%) | ICF 6.40 -0.20(-3.03%) | IDI 13 -0.10(-0.76%) | IJC 13.50 -0.10(-0.74%) | IMP 38 -0.20(-0.52%) | ITA 8.50 -0.30(-3.41%) | ITC 8 -0.20(-2.44%) | ITD 10.60 0.10(0.95%) | JVC 17 -0.30(-1.73%) | KAC 10.70 FL -0.80(-6.96%) | KBC 15.80 -0.70(-4.24%) | KDC 60 -1.50(-2.44%) | KDH 19.60 -0.40(-2%) | KHA 24 -0.20(-0.83%) | KHP 14 -0.20(-1.41%) | KMR 8.30 -0.10(-1.19%) | KSA 12.50 0(0%) | KSB 30.90 1.50(5.10%) | KSH 17.10 FL -1.20(-6.56%) | KSS 5.90 -0.20(-3.28%) | KTB 5.90 -0.20(-3.28%) | L10 14.30 -0.40(-2.72%) | LAF 15 -0.60(-3.85%) | LBM 13.10 0(0%) | LCG 9 -0.30(-3.23%) | LCM 5.80 -0.10(-1.69%) | LGC 25.40 -0.80(-3.05%) | LGL 6.50 0(0%) | LHG 9.30 0(0%) | LIX 30 0(0%) | LM8 25.30 0.40(1.61%) | LSS 9.80 -0.10(-1.01%) | MBB 13.80 -0.10(-0.72%) | MCG 7.20 -0.10(-1.37%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6 0(0%) | MHC 16.40 -0.20(-1.20%) | MPC 73 -2(-2.67%) | MSN 80 0(0%) | MTG 4.80 -0.10(-2.04%) | MWG 105 -2(-1.87%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.50 FL -1.50(-6.82%) | NHS 11.10 0(0%) | NHW 12.40 0(0%) | NKG 12.50 -0.20(-1.57%) | NLG 17.50 -0.40(-2.23%) | NNC 69 -0.50(-0.72%) | NSC 78 0.50(0.65%) | NTL 15.10 -0.30(-1.95%) | NVN 3.20 0.10(3.23%) | NVT 5.90 -0.20(-3.28%) | OGC 11.20 FL -0.80(-6.67%) | OPC 59.50 -0.50(-0.83%) | PAC 23.90 -0.10(-0.42%) | PAN 41.40 0.40(0.98%) | PDN 36 0(0%) | PDR 15.30 0(0%) | PET 22.80 -0.60(-2.56%) | PGC 14.50 -0.20(-1.36%) | PGD 35 -0.70(-1.96%) | PGI 10 -0.20(-1.96%) | PHR 29.80 0.80(2.76%) | PIT 8.30 0.20(2.47%) | PJT 7.90 0(0%) | PNC 9.10 -0.50(-5.21%) | PNJ 37.70 0(0%) | POM 9.50 0(0%) | PPC 24 -0.20(-0.83%) | PPI 13 -0.40(-2.99%) | PTB 58.50 -2(-3.31%) | PTC 9 0.30(3.45%) | PTK 4.80 FL -0.30(-5.88%) | PTL 3.80 -0.10(-2.56%) | PVD 91.50 -2.50(-2.66%) | PVT 17 -0.20(-1.16%) | PXI 9.30 -0.40(-4.12%) | PXL 4.40 -0.10(-2.22%) | PXS 31.60 -1.30(-3.95%) | PXT 5.80 0.10(1.75%) | QCG 9.70 -0.40(-3.96%) | RAL 44.50 -0.50(-1.11%) | RDP 17.80 0(0%) | REE 28.30 -0.40(-1.39%) | RIC 14 FL -1(-6.67%) | SAM 12.60 -0.20(-1.56%) | SAV 12.40 -0.50(-3.88%) | SBA 12 -0.10(-0.83%) | SBC 13.90 -0.10(-0.71%) | SBT 10.90 -0.30(-2.68%) | SC5 27 0.10(0.37%) | SCD 26 0(0%) | SEC 11.40 -0.10(-0.87%) | SFC 0 0(0%) | SFI 29.90 0.10(0.34%) | SGT 0 0(0%) | SHI 8 0.10(1.27%) | SHP 18 0(0%) | SII 25 0(0%) | SJD 30.80 -0.20(-0.65%) | SJS 24.30 -0.70(-2.80%) | SKG 47.70 -0.40(-0.83%) | SMA 5.60 -0.20(-3.45%) | SMC 10.80 0.60(5.88%) | SPM 27 0(0%) | SRC 28.90 -0.60(-2.03%) | SRF 0 0(0%) | SSC 62 2(3.33%) | SSI 29.70 -0.30(-1%) | ST8 22.50 -0.10(-0.44%) | STB 18.20 -0.10(-0.55%) | STG 24.10 CE 1.50(6.64%) | STT 4.50 FL -0.30(-6.25%) | SVC 15.80 -1(-5.95%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.10 -0.10(-0.55%) | TAC 0 0(0%) | TBC 25.30 -0.10(-0.39%) | TCL 27.80 0.10(0.36%) | TCM 33.60 -0.80(-2.33%) | TCO 12.80 -0.10(-0.78%) | TCR 5 0(0%) | TDC 10.10 0(0%) | TDH 20 -0.40(-1.96%) | TDW 20.30 FL -1.50(-6.88%) | THG 13.50 0.10(0.75%) | TIC 11.60 0.10(0.87%) | TIE 16.20 -0.60(-3.57%) | TIX 22 -0.60(-2.65%) | TLG 55.50 1.50(2.78%) | TLH 8.50 -0.20(-2.30%) | TMP 23 -0.80(-3.36%) | TMS 42 2.10(5.26%) | TMT 14 0.10(0.72%) | TNA 27.80 0.80(2.96%) | TNC 11.60 0(0%) | TNT 3.30 -0.10(-2.94%) | TPC 8.20 -0.10(-1.20%) | TRA 74 0(0%) | TRC 31.80 -0.30(-0.93%) | TS4 11.30 -0.10(-0.88%) | TSC 48.80 3(6.55%) | TTF 9.50 -0.20(-2.06%) | TTP 0 0(0%) | TV1 0 0(0%) | TYA 9 -0.10(-1.10%) | UDC 6.40 0(0%) | UIC 18.30 0.60(3.39%) | VCB 26.50 -0.20(-0.75%) | VCF 0 0(0%) | VFG 44.90 -0.10(-0.22%) | VHC 48 -2.50(-4.95%) | VHG 16.10 -1.10(-6.40%) | VIC 47.30 -0.70(-1.46%) | VID 4.30 -0.10(-2.27%) | VIP 14.50 -0.30(-2.03%) | VIS 9.10 -0.10(-1.09%) | VLF 6.90 0(0%) | VMD 18 0.50(2.86%) | VNA 3.60 CE 0.20(5.88%) | VNE 9.10 -0.20(-2.15%) | VNG 7.80 -0.40(-4.88%) | VNH 4.60 FL -0.30(-6.12%) | VNI 3.60 0(0%) | VNL 0 0(0%) | VNM 107 0(0%) | VNS 44.90 0(0%) | VOS 5.50 0(0%) | VPH 8.20 -0.20(-2.38%) | VPK 19.30 0.20(1.05%) | VRC 5.80 -0.10(-1.69%) | VSC 57.50 -0.50(-0.86%) | VSH 14.30 -0.10(-0.69%) | VSI 8.50 0.30(3.66%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 12.90 0.10(0.78%) | VTF 24.70 0(0%) | VTO 8.10 0.20(2.53%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán 23-10: “Tâm bão” OGC
Thị trường hay định hướng?
Tách quỹ Hạ tầng Việt Nam
Chứng khoán ngày 22-10: Khối ngoại mua ròng trở lại
Chứng khoán ngày 21-10: “Trụ đỡ” tạo khác biệt
BSC lạc quan về chứng khoán cuối năm
Chứng khoán 20-10: Cửa tăng ngắn hạn còn hẹp
Phác họa chân dung nhà đầu tư ETF Việt Nam
Quãng đường xa nhất
Cấp phép cho quỹ ETF thứ hai
Đánh thức “công chúa ngủ trong rừng”
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
OGC 11,222.407.54015,56
FLC 11,412.178.1808,45
VHG 16,19.426.1906,54
SSI 29,75.537.8903,84
ITA 8,55.312.6803,69
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
OGC 11,2254.550.62410,44
SSI 29,7165.708.7226,80
VHG 16,1156.192.9386,41
FLC 11,4135.485.2075,56
HAG 24,7118.368.1904,85
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
C21: Ngày đăng ký cuối cùng
CLL: Giải trình chênh lệch LNST quý 3.2014 so với cùng kỳ năm trước
DLG: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 22
DTA: Nghị quyết HĐQT ngày 22/10/2014
E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/10/2014
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 22/10/2014
GMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lâm Quang Thái
GMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lâm Quang Thái
GMD: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Kim
HAI: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Thanh Hiền
HPG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Deutsche Bank AG, London Branch
HSG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Chí Linh - Hải Dương, Vĩnh Lợi, Hồng Dân - Bạc Liêu
HSG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
ITA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam ETF
JVC: Giải trình nội dung liên quan đến phương án xử lý cổ phần lẻ khi phát hành
KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Mai Xuân Trầm
KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Quốc Việt
MDG: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,566,000
Bán3,578,000
14/10 23/10
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 23/10/2014 giá vàng bán ra so ngày 22/10/2014 giảm 5000 đồng/chỉ, còn 3578000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,435.7418,547.0218,713.58
CAD18,608.3118,777.3119,021.88
CHF21,978.1422,133.0722,421.35
DKK-3,553.823,665.50
EUR26,668.0326,748.2726,988.49
GBP33,731.5633,969.3534,274.42
HKD2,704.942,724.012,759.49
INR-341.11355.36
JPY195.39197.36199.13
KRW-18.3222.41
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng1.00 %5.00 %
06 tháng1.00 %5.50 %
09 tháng1.00 %5.50 %
12 tháng1.00 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.