Ngày 24/04/2014: AAM 14.90 0.30(2.05%) | ABT 51.50 0.50(0.98%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.80 0(0%) | AGF 21 0.40(1.94%) | AGM 0 0(0%) | AGR 7.90 0.10(1.28%) | ALP 4.50 0(0%) | ANV 9.80 0(0%) | APC 14.10 0.10(0.71%) | ASIAGF 9.60 CE 0.60(6.67%) | ASM 10.40 0(0%) | ASP 7.10 0(0%) | ATA 5.30 0.10(1.92%) | AVF 6.30 FL -0.40(-5.97%) | BBC 44 -0.30(-0.68%) | BCE 10.60 0(0%) | BCI 23.30 -0.10(-0.43%) | BGM 5.20 0(0%) | BHS 12.20 -0.20(-1.61%) | BIC 11.70 -0.10(-0.85%) | BID 15.80 0(0%) | BMC 31.80 -0.20(-0.63%) | BMI 15 0(0%) | BMP 77.50 1(1.31%) | BRC 11.40 0.20(1.79%) | BSI 6.60 0(0%) | BT6 0 0(0%) | BTP 15 0.50(3.45%) | BTT 0 0(0%) | BVH 37.70 -0.20(-0.53%) | C21 18.40 0(0%) | C32 31.60 -0.70(-2.17%) | C47 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.80 0(0%) | CDC 7.30 -0.10(-1.35%) | CIG 3.90 -0.10(-2.50%) | CII 25.90 0.20(0.78%) | CLC 26.50 -0.70(-2.57%) | CLG 9 -0.20(-2.17%) | CLP 0 0(0%) | CLW 0 0(0%) | CMG 7.30 0.30(4.29%) | CMT 9.90 -0.20(-1.98%) | CMV 0 0(0%) | CMX 5.50 0.10(1.85%) | CNG 42.60 0.20(0.47%) | CNT 3 0(0%) | COM 33 -0.50(-1.49%) | CSM 39.90 0.50(1.27%) | CTD 63 0(0%) | CTG 15.90 -0.10(-0.63%) | CTI 0 0(0%) | CYC 6.20 FL -0.40(-6.06%) | D2D 24.10 -0.90(-3.60%) | DAG 0 0(0%) | DCL 27 0(0%) | DCT 2.80 0(0%) | DHA 9.60 0(0%) | DHC 14.60 0(0%) | DHG 140 0(0%) | DHM 7.90 -0.10(-1.25%) | DIC 8.50 0(0%) | DIG 16.80 -0.10(-0.59%) | DLG 9.60 0.10(1.05%) | DMC 42.60 -0.20(-0.47%) | DPM 35.30 0.10(0.28%) | DPR 42 1(2.44%) | DQC 36.70 -0.80(-2.13%) | DRC 43.70 0.70(1.63%) | DRH 4 -0.10(-2.44%) | DRL 0 0(0%) | DSN 56.50 -0.50(-0.88%) | DTA 4.10 -0.10(-2.38%) | DTL 9.80 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 15.80 0.20(1.28%) | DXV 5.10 0(0%) | EIB 13.20 -0.10(-0.75%) | ELC 16 -1(-5.88%) | EMC 5.60 CE 0.30(5.66%) | EVE 24.90 1.50(6.41%) | FCM 13.10 0.30(2.34%) | FCN 22.70 0.30(1.34%) | FDC 20.90 0(0%) | FDG 2.30 FL -0.10(-4.17%) | FLC 11.40 -0.50(-4.20%) | FMC 16.10 0.30(1.90%) | FPT 66 0.50(0.76%) | GAS 92 0.50(0.55%) | GDT 26.50 0.50(1.92%) | GIL 0 0(0%) | GMC 0 0(0%) | GMD 29.20 1(3.55%) | GSP 12.90 0(0%) | GTA 11.10 FL -0.80(-6.72%) | GTT 6.30 0.10(1.61%) | HAG 26.60 0.20(0.76%) | HAI 22 -0.20(-0.90%) | HAP 9 0(0%) | HAR 8.90 0.20(2.30%) | HAS 6 FL -0.40(-6.25%) | HAX 0 0(0%) | HBC 19.20 -0.30(-1.54%) | HCM 33.80 0.30(0.90%) | HDC 25.50 -0.20(-0.78%) | HDG 26.50 0(0%) | HHS 31.20 -1.20(-3.70%) | HLA 3.90 FL -0.20(-4.88%) | HLG 0 0(0%) | HMC 10.10 -0.20(-1.94%) | HOT 0 0(0%) | HPG 47.80 -7.70(-13.87%) | HQC 7.20 0.10(1.41%) | HRC 45 0(0%) | HSG 49.80 0(0%) | HSI 3.40 FL -0.20(-5.56%) | HT1 9.30 -0.40(-4.12%) | HTI 9.20 0.10(1.10%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.60 -0.20(-1.06%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.30 -0.20(-2.11%) | HVG 24.70 0(0%) | HVX 5.20 -0.10(-1.89%) | ICF 5.70 -0.10(-1.72%) | IDI 13.30 0.50(3.91%) | IJC 12 0.20(1.69%) | IMP 55 -1(-1.79%) | ITA 8.60 0.10(1.18%) | ITC 9 0.20(2.27%) | ITD 6.80 0(0%) | JVC 15.60 0(0%) | KAC 13.10 0(0%) | KBC 11.20 0.10(0.90%) | KDC 54.50 2(3.81%) | KDH 15.80 0(0%) | KHA 22.80 0(0%) | KHP 15 0.40(2.74%) | KMR 6.80 -0.20(-2.86%) | KSA 9.60 0.20(2.13%) | KSB 27.50 -0.40(-1.43%) | KSH 7.70 0.20(2.67%) | KSS 6.40 0(0%) | KTB 6.90 0.10(1.47%) | L10 14.90 0.30(2.05%) | LAF 9.80 0.10(1.03%) | LBM 13.70 -0.20(-1.44%) | LCG 7.10 0.10(1.43%) | LCM 7 -0.20(-2.78%) | LGC 18.50 0.30(1.65%) | LGL 4.80 0(0%) | LHG 11 -0.70(-5.98%) | LIX 30.60 0.60(2%) | LM8 19.60 -0.90(-4.39%) | LSS 10.90 -0.10(-0.91%) | MAFPF1 10.10 0(0%) | MBB 14.20 0(0%) | MCG 7.20 0(0%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.20 0.10(1.64%) | MHC 11.50 0.40(3.60%) | MPC 33.20 -0.20(-0.60%) | MSN 94.50 -0.50(-0.53%) | MTG 5.70 -0.30(-5%) | NAV 6.60 -0.10(-1.49%) | NBB 24 CE 1.50(6.67%) | NHS 10.70 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 11.40 -0.20(-1.72%) | NLG 19.80 0.10(0.51%) | NNC 55 0(0%) | NSC 75.50 -1(-1.31%) | NTL 15.70 0(0%) | NVN 0 0(0%) | NVT 7.40 0.30(4.23%) | OGC 11.10 0.10(0.91%) | OPC 65 -2(-2.99%) | PAC 0 0(0%) | PAN 41 0(0%) | PDN 39.40 -0.30(-0.76%) | PDR 0 0(0%) | PET 17.70 0.20(1.14%) | PGC 12.50 -0.10(-0.79%) | PGD 43.60 -0.40(-0.91%) | PGI 9.70 0.20(2.11%) | PHR 28.50 0(0%) | PIT 8.40 -0.10(-1.18%) | PJT 8.70 0(0%) | PNC 6.10 0(0%) | PNJ 30 -0.30(-0.99%) | POM 12.60 0(0%) | PPC 21.10 0(0%) | PPI 11.30 0(0%) | PTB 41.50 0.10(0.24%) | PTC 6.20 0.20(3.33%) | PTK 5.10 -0.10(-1.92%) | PTL 3.50 -0.10(-2.78%) | PVD 81.50 -0.50(-0.61%) | PVT 14.40 0(0%) | PXI 6.20 0.10(1.64%) | PXL 4.30 0(0%) | PXM 1.80 FL -0.10(-5.26%) | PXS 20.30 0.30(1.50%) | PXT 4.30 -0.20(-4.44%) | QCG 13 0.20(1.56%) | RAL 51 -1(-1.92%) | RDP 0 0(0%) | REE 27.60 0.10(0.36%) | RIC 8.30 0.10(1.22%) | SAM 9.50 0(0%) | SAV 17 0.20(1.19%) | SBA 11.30 0.10(0.89%) | SBC 10.40 0.30(2.97%) | SBT 12.30 0(0%) | SC5 27.20 0(0%) | SCD 28 -1.40(-4.76%) | SEC 11 -0.40(-3.51%) | SFC 19 0.80(4.40%) | SFI 0 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 6.40 0.10(1.59%) | SII 17.80 0(0%) | SJD 0 0(0%) | SJS 25.10 0.30(1.21%) | SMA 5.90 CE 0.30(5.36%) | SMC 11.30 -0.10(-0.88%) | SPM 20.20 0.20(1%) | SRC 23.20 -0.10(-0.43%) | SRF 22 0.50(2.33%) | SSC 0 0(0%) | SSI 27 0.10(0.37%) | ST8 0 0(0%) | STB 20.20 0(0%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.40 0(0%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 21.40 0.50(2.39%) | TAC 44.60 -0.40(-0.89%) | TBC 19.60 0.50(2.62%) | TCL 24.70 0.70(2.92%) | TCM 27.60 0(0%) | TCO 12.50 -0.20(-1.57%) | TCR 0 0(0%) | TDC 11.90 0.20(1.71%) | TDH 17.20 0.20(1.18%) | TDW 21.30 1.30(6.50%) | THG 9.90 -0.10(-1%) | TIC 11 -0.50(-4.35%) | TIE 18.10 -0.30(-1.63%) | TIX 19.50 -0.50(-2.50%) | TLG 0 0(0%) | TLH 8.90 0(0%) | TMP 0 0(0%) | TMS 0 0(0%) | TMT 8.80 0.30(3.53%) | TNA 0 0(0%) | TNC 14.30 -0.40(-2.72%) | TNT 0 0(0%) | TPC 10.10 -0.10(-0.98%) | TRA 80.50 -2.50(-3.01%) | TRC 34.20 -0.30(-0.87%) | TS4 10.10 0.20(2.02%) | TSC 15.80 0.20(1.28%) | TTF 10.40 0.10(0.97%) | TTP 27.90 FL -2.10(-7%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.20 0(0%) | UDC 6.80 -0.10(-1.45%) | UIC 16.10 0(0%) | VCB 28.90 -0.10(-0.34%) | VCF 144 2(1.41%) | VFG 0 0(0%) | VHC 31.10 -0.20(-0.64%) | VHG 8.80 0.10(1.15%) | VIC 66.50 -0.50(-0.75%) | VID 4.60 0(0%) | VIP 12.70 -0.20(-1.55%) | VIS 8.70 0(0%) | VLF 0 0(0%) | VMD 15.50 0.40(2.65%) | VNA 3.10 CE 0.20(6.90%) | VNE 6.80 0(0%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.70 -0.10(-2.08%) | VNI 4 -0.10(-2.44%) | VNL 0 0(0%) | VNM 140 1(0.72%) | VNS 49.90 0.40(0.81%) | VOS 4.20 0.10(2.44%) | VPH 8.30 0.20(2.47%) | VPK 29.80 -1.60(-5.10%) | VRC 5.90 -0.10(-1.67%) | VSC 63 0.50(0.80%) | VSH 16.30 0(0%) | VSI 8.40 CE 0.50(6.33%) | VST 2.80 0(0%) | VTB 0 0(0%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7.70 0.10(1.32%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
HOSE sắp chuyển qua sàn giao dịch hiện đại
Thanh khoản chứng khoán giảm sút mạnh
Qua Nhật xúc tiến đầu tư vào tài chính, chứng khoán
Phiên 22-4 chứng khoán tăng vọt trở lại
Không có thông tin hỗ trợ, chứng khoán rớt mạnh
Vốn thoái khỏi DNNN không 'thoát' được ra ngoài
Tuần này chứng khoán giảm mạnh nhất kể từ 2012
AGPPS chỉ bán được 1,9 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nông dân
VN-Index giảm mạnh
Khối ngoại liên tục bán ròng cổ phiếu DPM
Cao trào cuộc chiến môi giới
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
ITA 9,014.210.0209,93
FLC 13,412.721.5808,89
SSI 28,56.338.8904,43
HAG 26,54.180.0502,92
OGC 11,34.136.1602,89
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
SSI 28,5179.713.8577,61
FLC 13,4173.931.5397,36
ITA 9,0127.556.4165,40
HAG 26,5111.918.3134,73
FPT 69,0100.673.1004,26
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,536,000
Bán3,542,000
10/04 24/04
Lúc 14 giờ 29 phút ngày 24/04/2014 giá vàng bán ra so với ngày 23/04/2014 tăng 4000 đồng/chỉ, lên 3542000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD19,395.6319,512.7119,718.16
CAD18,852.3019,023.5119,262.29
CHF23,587.2723,753.5424,051.69
DKK-3,867.423,947.42
EUR28,954.9029,042.0329,289.17
GBP35,029.8035,276.7435,576.93
HKD2,681.632,700.532,745.39
INR-339.20353.21
JPY202.81204.86207.01
KRW-18.4822.59
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %1.00 %
03 tháng1.00 %6.00 %
06 tháng1.00 %6.50 %
09 tháng1.00 %6.50 %
12 tháng1.00 %7.50 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.