Ngày 31/10/2014: AAM 15.90 0.60(3.92%) | ABT 53 0(0%) | ACC 27.80 -0.50(-1.77%) | ACL 11.80 -0.10(-0.84%) | AGF 21 -0.50(-2.33%) | AGM 10.90 -0.50(-4.39%) | AGR 6.70 0.20(3.08%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.60 0.10(0.95%) | APC 17.80 0.90(5.33%) | ASIAGF 10.50 0.10(0.96%) | ASM 11.10 0.30(2.78%) | ASP 7.80 -0.10(-1.27%) | ATA 4.50 0.20(4.65%) | AVF 3.90 CE 0.20(5.41%) | BBC 53 0.50(0.95%) | BCE 10.70 0.20(1.90%) | BCI 19.70 0(0%) | BGM 5.30 0(0%) | BHS 11 0(0%) | BIC 14 0.60(4.48%) | BID 13.50 0.70(5.47%) | BMC 27.80 -0.20(-0.71%) | BMI 18 CE 1.10(6.51%) | BMP 66.50 0.50(0.76%) | BRC 10.10 0.10(1%) | BSI 10 CE 0.60(6.38%) | BT6 8.50 0.30(3.66%) | BTP 13.70 0.10(0.74%) | BTT 0 0(0%) | BVH 38.80 1.10(2.92%) | C21 0 0(0%) | C32 30.50 0(0%) | C47 16.40 0.20(1.23%) | CCI 13.10 FL -0.90(-6.43%) | CCL 5.60 0.20(3.70%) | CDC 9.80 0.50(5.38%) | CIG 3.20 -0.10(-3.03%) | CII 19.40 0.20(1.04%) | CLC 29.70 -0.10(-0.34%) | CLG 7.90 -0.10(-1.25%) | CLL 35.90 -0.70(-1.91%) | CLW 16.80 0.10(0.60%) | CMG 9.10 0.10(1.11%) | CMT 10.80 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 9 0(0%) | CNG 37.50 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 46 0.80(1.77%) | CTD 60.50 -0.50(-0.82%) | CTG 14.70 0.70(5%) | CTI 11.10 0.40(3.74%) | CYC 4.60 CE 0.30(6.98%) | D2D 33.30 -0.70(-2.06%) | DAG 12.70 -0.20(-1.55%) | DCL 39.30 0.40(1.03%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.20 0.10(0.76%) | DHC 20.80 0.40(1.96%) | DHG 94 0.50(0.53%) | DHM 6.50 0.10(1.56%) | DIC 9 0.30(3.45%) | DIG 14.40 0.60(4.35%) | DLG 11.40 0.20(1.79%) | DMC 41.80 0.40(0.97%) | DPM 30.10 -0.20(-0.66%) | DPR 40.50 0.30(0.75%) | DQC 59 0.50(0.85%) | DRC 63 2.50(4.13%) | DRH 5.10 CE 0.30(6.25%) | DRL 0 0(0%) | DSN 0 0(0%) | DTA 5.50 CE 0.30(5.77%) | DTL 9 CE 0.50(5.88%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 14.30 0.20(1.42%) | DXV 4.90 CE 0.30(6.52%) | E1VFVN30 9.90 0.20(2.06%) | EIB 12 0.20(1.69%) | ELC 13.80 0.30(2.22%) | EMC 6.40 -0.20(-3.03%) | EVE 24.90 0(0%) | FCM 11.90 0.10(0.85%) | FCN 23.60 0.30(1.29%) | FDC 20.30 0.20(1%) | FLC 11.20 0(0%) | FMC 23.90 0.70(3.02%) | FPT 51 1(2%) | GAS 106 2(1.92%) | GDT 32.50 0.50(1.56%) | GIL 25.40 0.30(1.20%) | GMC 33 0.20(0.61%) | GMD 34.50 0.80(2.37%) | GSP 13.60 0.30(2.26%) | GTA 13.60 -0.90(-6.21%) | GTN 20.80 0.80(4%) | GTT 4.40 0.10(2.33%) | HAG 24.50 0.30(1.24%) | HAI 44.60 -0.90(-1.98%) | HAP 9.60 0.10(1.05%) | HAR 11.80 0.40(3.51%) | HAS 6 0.20(3.45%) | HAX 9.30 CE 0.60(6.90%) | HBC 16.60 0.30(1.84%) | HCM 36.90 0.70(1.93%) | HDC 21 0(0%) | HDG 27.80 0.80(2.96%) | HHS 17 0.40(2.41%) | HLA 2.50 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 0 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 0.50(0.92%) | HQC 7.50 CE 0.40(5.63%) | HRC 38.90 -0.50(-1.27%) | HSG 49.90 0.30(0.60%) | HSI 2.90 CE 0.10(3.57%) | HT1 17.40 0.60(3.57%) | HTI 11.60 0(0%) | HTL 26.20 CE 1.70(6.94%) | HTV 17.90 CE 1.10(6.55%) | HU1 0 0(0%) | HU3 10 -0.10(-0.99%) | HVG 32.30 1.80(5.90%) | HVX 5.90 CE 0.30(5.36%) | ICF 6.30 -0.10(-1.56%) | IDI 12.70 0.10(0.79%) | IJC 14.10 0.30(2.17%) | IMP 39 1.70(4.56%) | ITA 8.70 0.30(3.57%) | ITC 8 0.10(1.27%) | ITD 10.20 -0.10(-0.97%) | JVC 16.60 0.30(1.84%) | KAC 9.30 FL -0.70(-7%) | KBC 16.90 0.80(4.97%) | KDC 60 1(1.69%) | KDH 19.90 0.20(1.02%) | KHA 21.20 0.20(0.95%) | KHP 14.20 0.10(0.71%) | KMR 8 0.10(1.27%) | KSA 12.90 0.70(5.74%) | KSB 29.60 -0.10(-0.34%) | KSH 13.10 -0.20(-1.50%) | KSS 6 0.20(3.45%) | KTB 5.80 0(0%) | L10 14.10 -0.20(-1.40%) | LAF 14.30 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 9.20 0.30(3.37%) | LCM 6 0.10(1.69%) | LGC 25.40 -0.40(-1.55%) | LGL 6.30 0(0%) | LHG 9.60 -0.10(-1.03%) | LIX 29.60 0.20(0.68%) | LM8 24.50 0.30(1.24%) | LSS 9.70 0(0%) | MBB 13.30 0.20(1.53%) | MCG 7.70 0.30(4.05%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6 -0.10(-1.64%) | MHC 16.60 0.90(5.73%) | MPC 74 1(1.37%) | MSN 81.50 2.50(3.16%) | MTG 4.80 0(0%) | MWG 106 -1(-0.93%) | NAV 0 0(0%) | NBB 21.20 0.30(1.44%) | NHS 10.80 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12.30 0.10(0.82%) | NLG 17.70 0(0%) | NNC 69.50 0.50(0.72%) | NSC 77 0(0%) | NTL 15.90 0.40(2.58%) | NVN 3.30 0(0%) | NVT 5.60 0.10(1.82%) | OGC 9.80 0.20(2.08%) | OPC 60 0(0%) | PAC 23.90 0(0%) | PAN 41.10 0(0%) | PDN 35.60 -0.30(-0.84%) | PDR 16.50 0.10(0.61%) | PET 22.80 0.30(1.33%) | PGC 14.60 0.20(1.39%) | PGD 35.70 -0.10(-0.28%) | PGI 10.10 CE 0.60(6.32%) | PHR 28.30 -0.10(-0.35%) | PIT 8.10 0.30(3.85%) | PJT 8.10 -0.10(-1.22%) | PNC 9.50 -0.50(-5%) | PNJ 37.70 0.30(0.80%) | POM 9.30 -0.20(-2.11%) | PPC 25.20 1.10(4.56%) | PPI 13.10 0.30(2.34%) | PTB 58.50 CE 3.50(6.36%) | PTC 9.10 0.30(3.41%) | PTK 4.80 0.10(2.13%) | PTL 3.50 0.10(2.94%) | PVD 94 1.50(1.62%) | PVT 17.20 0.40(2.38%) | PXI 9.40 0.40(4.44%) | PXL 4.30 0(0%) | PXS 31.50 1.50(5%) | PXT 5.80 CE 0.30(5.45%) | QCG 9.80 0.10(1.03%) | RAL 44.50 -0.50(-1.11%) | RDP 17.70 -0.10(-0.56%) | REE 29.10 0.30(1.04%) | RIC 13.80 CE 0.90(6.98%) | SAM 13.20 0.30(2.33%) | SAV 12.20 0.10(0.83%) | SBA 12.10 0(0%) | SBC 14.10 -0.80(-5.37%) | SBT 10.80 0.20(1.89%) | SC5 26.80 -0.10(-0.37%) | SCD 26 -0.20(-0.76%) | SEC 0 0(0%) | SFC 28 0(0%) | SFI 30.50 0.50(1.67%) | SGT 4.50 0(0%) | SHI 7.90 0.30(3.95%) | SHP 18.30 0.20(1.10%) | SII 24.50 -0.40(-1.61%) | SJD 30.60 0.10(0.33%) | SJS 24.40 0.60(2.52%) | SKG 45.80 -0.10(-0.22%) | SMA 5.70 0(0%) | SMC 11 0(0%) | SPM 26.40 -0.30(-1.12%) | SRC 33.50 0.50(1.52%) | SRF 15 -0.20(-1.32%) | SSC 60 0(0%) | SSI 31.10 0.60(1.97%) | ST8 22 -0.50(-2.22%) | STB 19.10 0.50(2.69%) | STG 0 0(0%) | STT 4.90 CE 0.30(6.52%) | SVC 15.30 0.10(0.66%) | SVI 38.50 1(2.67%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.20 0.20(1.11%) | TAC 46.80 -2.20(-4.49%) | TBC 26.80 0(0%) | TCL 27.60 -0.40(-1.43%) | TCM 34.20 0.70(2.09%) | TCO 12.50 0(0%) | TCR 5 -0.20(-3.85%) | TDC 10.70 0(0%) | TDH 20 0.40(2.04%) | TDW 19 0(0%) | THG 14 0(0%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.70 0(0%) | TIX 0 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9 0.10(1.12%) | TMP 24.30 0.20(0.83%) | TMS 48 CE 3.10(6.90%) | TMT 13.60 0(0%) | TNA 27 0.50(1.89%) | TNC 11.60 0(0%) | TNT 3.30 0.10(3.13%) | TPC 8.40 0(0%) | TRA 76 0.50(0.66%) | TRC 32 0.10(0.31%) | TS4 11.30 0.40(3.67%) | TSC 45 0(0%) | TTF 10 0.40(4.17%) | TTP 25.50 0(0%) | TV1 12.50 0(0%) | TYA 9.10 0.10(1.11%) | UDC 7 CE 0.40(6.06%) | UIC 17.50 0.30(1.74%) | VCB 27.70 1(3.75%) | VCF 202 0(0%) | VFG 46 0(0%) | VHC 52.50 0(0%) | VHG 14.20 0.20(1.43%) | VIC 48 0.40(0.84%) | VID 4.10 0.10(2.50%) | VIP 14.20 0.30(2.16%) | VIS 9.20 0.30(3.37%) | VLF 6.90 0.10(1.47%) | VMD 17.50 -0.30(-1.69%) | VNA 3.30 0(0%) | VNE 9.40 CE 0.60(6.82%) | VNG 8.30 FL -0.60(-6.74%) | VNH 4 0.10(2.56%) | VNI 3.40 0(0%) | VNL 25.50 0.50(2%) | VNM 105 1(0.96%) | VNS 50 1(2.04%) | VOS 5.40 0.10(1.89%) | VPH 8.30 0(0%) | VPK 19.90 0(0%) | VRC 5.50 -0.10(-1.79%) | VSC 57.50 0.50(0.88%) | VSH 14.50 0.20(1.40%) | VSI 8.50 0.20(2.41%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 12.80 0(0%) | VTF 22.60 0.10(0.44%) | VTO 8.30 0.10(1.22%) |
TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán 31-10: Thanh khoản cải thiện mạnh
Bến Thành Tourist sắp chào bán cổ phần giá 10.500 đồng/CP
Chứng khoán 30-10: Thận trọng vẫn là tâm lý chung
Đã có trên hai tổ chức muốn là nhà đầu tư chiến lược của VNA
Hiệp hội trái phiếu muốn lập công ty xếp hạng tín nhiệm
Việt Nam bắt đầu gặp gỡ nhà đầu tư chào bán trái phiếu quốc tế
Chứng khoán 28-10: Tin xấu qua dần, tin tốt lại tới
Chứng khoán ngày 27-10: Dư chấn vẫn còn
Hai mặt của thanh khoản
Các “ông lớn” bất động sản: không ngừng mở rộng
Chứng khoán ngày 24-10: Chỉ số và thanh khoản cùng giảm
Top 5 CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất Top 5 CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
Mã CKGiá đóng cửaKL KhớpTỷ trọng (%)
FLC 11,212.341.4509,57
GTN 20,88.143.7106,31
KBC 16,97.956.0606,17
OGC 9,87.267.8005,63
SSI 31,17.064.6505,48
Mã CKGiá đóng cửaGT KhớpTỷ trọng(%)
SSI 31,1217.755.6079,74
GTN 20,8171.947.5287,69
FLC 11,2137.664.3366,16
KBC 16,9131.342.6645,88
HVG 32,3113.802.7095,09
* Nguồn: HSX
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,529,000
Bán3,541,000
23/10 01/11
Lúc 17 giờ 55 phút ngày 01/11/2014 giá vàng bán ra đứng ở mức 3541000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,503.6418,615.3318,782.49
CAD18,683.9518,853.6319,099.17
CHF21,829.6021,983.4822,269.79
DKK-3,531.633,642.62
EUR26,494.5326,574.2526,812.88
GBP33,582.3533,819.0834,122.77
HKD2,707.832,726.922,762.44
INR-339.50353.69
JPY187.97189.87191.96
KRW-18.1222.16
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %5.00 %
06 tháng0.75 %5.50 %
09 tháng0.75 %5.50 %
12 tháng0.75 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.